Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan

Statistik för relationen mellan provbetyg och ämnesbetyg för årskurs 6 och årskurs 9 finns för ämnena matematik, engelska och svenska. För årskurs 9 finns även resultat för de naturorienterande och samhällsorienterande ämnena.

De nationella proven i engelska, matematik, svenska alternativt svenska som andraspråk samt ett av proven i ämnena biologi, fysik och kemi respektive ett av ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap är obligatoriska för läraren att använda i årskurs 9. Våren 2013 blev de nationella proven i engelska, matematik, svenska alternativt svenska som andraspråk även obligatoriska för läraren att använda i årskurs 6. De nationella provens huvudsyfte är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning samt ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven nås på skolenhetsnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

Analyserna redovisas i Skolverkets PM - Relationen mellan provresultat och betyg i grundskolans årskurs 6 och 9 2017.

Majoriteten får samma ämnesbetyg som provbetyg

Skolverkets sammanställningar sedan flera år visar att det finns en stabilitet i betygsättningen mellan olika år. Majoriteten av eleverna i årskurs 6 och årskurs 9 får samma ämnesbetyg som provbetyg. Någon nationell angivelse för hur mycket ämnesbetygen får avvika från provbetygen finns inte.

Redovisningen av relationen mellan provbetyg och slutbetyg har uppdaterats i årliga rapporter för 2009 - 2016. Redovisningen 2013 var första gången som jämförelsen gjordes med den nya betygsskalan A-F och i årskurs 6.

Resultaten presenteras på skolenhetsnivå

Relationen mellan provbetyg och ämnesbetyg publiceras för skolenheterna i Skolverkets databas. Genom att jämföra betygen på de nationella proven med ämnesbetygen går det att få ett underlag för diskussion om på vilka grunder lärare sätter betyg.

Hitta statistik på läns-, kommun - och skolenhetsnivå över provresultaten i grundskolan i databasen

Resultaten visar att skillnaderna mellan ämnesbetyg och provbetyg varierar mellan skolenheterna både när det gäller årskurs 6 och årskurs 9. Stora avvikelser på en skolenhet och små på en annan kan indikera att skolorna tolkar kunskapskraven och vad som krävs för att en elev ska få ett visst betyg på olika sätt. Rektor och huvudman har ett stort ansvar att följa upp, analysera och diskutera med lärarna om systematiska avvikelser på skolenhetsnivå för att öka samsynen på bedömning och betygsättning.

Publicerades den .