Fler elever i grundsärskolan läsåret 2017/18

För fjärde läsåret i rad ökar antalet elever i grundsärskolan. Läsåret 2017/18 gick det 10 612 elever i grundsärskolan. Det är en ökning med nästan sju procent jämfört med föregående läsår.

Omkring en procent av alla elever i den obligatoriska skolan går i en grundsärskola. Andelen har varierat under åren. Under läsåret 2006/07 var andelen elever i grundsärskolan ungefär 1,5 procent. Nu är andelen lägre, trots att elevantalet har ökat de fyra senaste läsåren. En förklaring kan vara att elevkullarna blivit större samt att elevantalet i grundskolan har ökat detta läsår.

Officiell statistik i tabeller på riksnivå över elever i grundsärskolan läsåret 2017/18

Statistik över elever i grundsärskolan på läns-, kommun- och skolenhetsnivå

Ökning av elever i träningsskolan

Den största ökningen för läsåret 2017/18 har skett inom inriktningen träningsskolan, där ökningen uppgår till nästan nio procent jämfört med föregående läsår. Inom inriktningen träningsskolan går 4 567 elever, vilket motsvarar runt 43 procent av samtliga elever i grundsärskolan.

Fler pojkar än flickor

I grundsärskolan är majoriteten av eleverna, sex av tio, pojkar. Även inom inriktningen träningsskolan så är sex av tio elever pojkar.

Tillströmning av elever i de högre årskurserna

Antalet elever ökar i de högre årskurserna. Av grundsärskolans elever totalt går nio procent i årskurs 1 och 14 procent i årskurs 9. Enbart sett till träningsskolan förekommer inte samma ökning av antalet elever, utan andelen elever ligger relativt konstant över årskurserna. I årskurs 1 utgör antalet elever i träningsskolan nästan 58 procent av samtliga elever i årskurs 1 i grundsärskolan medan motsvarande siffra i årskurs 9 är 36 procent.

Diagram över antal elever i varje årskurs i grundsärskolan.

Vanligast med kommunal huvudman

Det finns 574 skolenheter med grundsärskola i 281 kommuner, exklusive integrerade elever. De flesta skolenheterna har kommunal huvudman, endast 34 skolenheter har enskild huvudman och dessa är fördelade på 28 kommuner.

I grundsärskolor som drivs av enskild huvudman är 58 procent av eleverna mottagna i inriktningen träningsskola, motsvarande siffra för elever i skolenheter med kommunal huvudman är 42 procent.

Nästan en tiondel av eleverna bor i annan kommun

Nästan åtta procent av eleverna är bosatta i annan kommun än den kommun där skolenheten är belägen. I de kommunala skolenheterna kommer nästan sex procent av eleverna från en annan kommun, motsvarande uppgift för elever i fristående grundsärskolor är 39 procent.

Vanligt med integrering i grundskoleklass

Andelen elever i grundsärskolan, exklusive träningsskolan, som är integrerade i grundskoleklass under minst hälften av skoltiden har varit konstant, omkring 20 procent, sedan början av 1990-talet. Läsåret 2017/18 var det 1 305 elever som var integrerade i en grundskoleklass.

Frågor om statistiken

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .