Fler elever i gymnasiesärskolan läsåret 2017/18

För första gången på flera år ökar antalet elever i gymnasiesärskolan. Läsåret 2017/18 går det 6 072 elever i gymnasiesärskolan. Det är en ökning med tre procent från föregående läsår.

Sedan 2010/11 är det nu första året som elevantalet ökar och har från förra läsåret ökat med ungefär 150 elever. Det är en följd av att antalet elever i grundsärskolan ökat fyra läsår i rad. Förändringen är större på nationella program än på individuella program. Medan nationella program har en ökning av elever på fyra procent har individuella program ökat en procent. Männen står för den största ökningen på nationella program. På individuella program har andelen kvinnor ökat medan männen har minskat något.

Officiell statistik på riksnivå över elever i gymnasiesärskolan, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över elever i gymnasiesärskolan på läns-, kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Diagram 1. Antal elever i gymnasiesärskolan 1992–2017.

Antal elever i gymnasiesärskolan 1992–2017.

Kommentar: Hösten 2013 infördes den reformerade gymnasiesärskolan. Beteckningen nationella program avser även specialutformade program före reformen 2013. Beteckningen individuella program avser före reformen 2013 yrkesträning och verksamhetsträning.

Av alla elever i gymnasiesärskolan går 56 procent av eleverna på nationella program och 44 procent på individuella program. De nationella program som har flest elever är hotell, restaurang och bageri samt administration, handel och varuhantering med 643 respektive 602 elever. Minst antal elever går på hantverk och produktion (148 elever).

Diagram 2. Antal elever i gymnasiesärskolan läsåret 2017/18, per program.

Antal elever i gymnasiesärskolan läsåret 2017/18, per program.

Könsfördelningen skiljer sig mellan programmen

Det är färre kvinnor än män som går i gymnasiesärskolan. Männen är ungefär 1 200 fler. På individuella program är andelen kvinnor 39 procent och män 61 procent. På nationella program är det något jämnare, 41 procent är kvinnor och 59 procent är män. Men nedbrutet på de enskilda nationella programmen förekommer stora skillnader. På några nationella program är näst intill samtliga elever män. På fordonsvård och godshantering samt fastighet, anläggning och byggnation är 97 respektive 94 procent män. Det nationella program där kvinnorna är i stor majoritet är hälsa, vård och omsorg där de utgör 80 procent av eleverna. Där andelen kvinnor och män är som jämnast är på hotell, restaurang och bageri, där kvinnorna är 55 procent och männen 45 procent.

Vanligt med kommunal huvudman

Antalet gymnasiesärskoleenheter minskar och har gjort så under flera läsår. Det finns 251 gymnasiesärskoleenheter i 161 kommuner, en minskning med fem skolenheter sedan föregående läsår. 32 gymnasiesärskoleenheter har enskilda huvudmän vilket är oförändrat sedan föregående läsår. Minskningen står gymnasiesärskoleenheter med kommunal och landstingskommunal huvudman för, som minskat med tre respektive två skolenheter. Andelen elever som går i gymnasiesärskola med offentlig huvudman är högre än enskild huvudman, 91 jämfört med 9 procent. Elever på det nationella programmet estetiska verksamheter går i högre utsträckning på gymnasiesärskolor med enskild huvudman jämfört med elever på andra nationella program (20 procent). Elever på fordonsvård och godshantering finns enbart på gymnasiesärskolor med offentlig huvudman läsåret 2017/18.

Diagram 3. Andel (procent) elever på gymnasiesärskolor med offentlig respektive enskild huvudman läsåret 2017/18, per program

Andel (procent) elever på gymnasiesärskolor med offentlig respektive enskild huvudman läsåret 2017/18, per program

Integrerad undervisning med gymnasieskolan

Statistiken om integrerade gymnasiesärskoleelever avser elever som läser minst halva tiden med elever i gymnasieskolan. De tre senaste läsåren har andelen integrerade gymnasiesärskoleelever varit en procent av alla gymnasiesärskoleelever. Men gymnasiesärskolor kan ha integrerad undervisning med gymnasieskolan i mindre omfattning. För mer information om skolor där elever i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan har gemensam undervisning, se www.skolverket.se/samlasning

Frågor om statistiken

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .