Ökning av antalet elever i specialskolan läsåret 2017/18

Läsåret 2017/18 gick det totalt 650 elever i specialskolan. Det är en ökning med nästan två procent jämfört med föregående läsår. Det är femte läsåret i rad som antalet elever ökar i specialskolan. Elevantalet har sedan läsåret 2012/13 ökat med ungefär 42 procent.

Specialskolan delas in i fem regionskolor och fyra riksskolor. Regionskolorna tar emot elever som är döva eller som har en hörselnedsättning. De riksrekryterande skolenheterna är anpassade till elever med olika förutsättningar.

Hitta officiell statistik på riksnivå över elever i specialskolan, i tabeller

Statistik över elever i specialskolan på läns-, kommun- och skolenhetsnivå

Totalt 404 elever går i regionskolorna

Elevantalet i regionskolorna har ökat med en procent jämfört med föregående läsår. Det är drygt 60 procent av eleverna i specialskolan som går i någon av de fem regionskolorna för elever som är döva eller hörselskadade. Den största skolenheten bland regionskolorna är Birgittaskolan i Örebro som har 153 elever. Lite mer än hälften av eleverna i regionskolorna är pojkar.

I riksskolorna går det totalt 246 elever

Jämfört med föregående läsår har elevantalet i riksskolorna ökat med nästan 3 procent. Riksskolorna tar emot elever med hörselnedsättning och utvecklingsstörning, grava språkstörningar, medfödd dövblindhet samt elever med synnedsättning kombinerad med ytterligare funktionsnedsättningar. Bland riksskolorna är Hällsboskolan i Stockholm den största skolenheten med 154 elever. Andelen pojkar i riksskolorna är högre än i regionskolorna, nästan sju av tio elever är pojkar.

Elever från många kommuner

Eleverna kommer från 134 kommuner. Nästan sex av tio elever har en annan hemkommun än den där skolenheten är belägen. Detta innebär att det kan vara långt mellan skola och hem. Drygt 10 procent av eleverna i specialskolan bor därför på elevhem. Resor och boende för elever i specialskolan bekostas av staten.

Frågor om statistiken

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .