Statistik om särskild utbildning för vuxna läsåret 2017/18

Nu finns officiell statistik om elever i särskild utbildning för vuxna läsåret 2017/18. Statistiken visar antal elever, vilken nivå eleverna läser på och antal timmar utbildning per vecka.

Antalet elever i särskild utbildning för vuxna har under den senaste tioårsperioden successivt minskat. Läsåret 2017/18 fanns 3 605 elever inom skolformen. Jämfört med föregående läsår har antalet elever minskat med sju procent.

Officiell statistik på riksnivå över elever i särvux, i tabeller

Sök statistik över elever i särvux på läns-, kommun- och skolenhetsnivå

Parallellt med det minskande elevantalet har även antalet kommuner som bedriver särskild utbildning för vuxna minskat. Läsåret 2017/18 fanns skolformen i 180 kommuner medan motsvarande siffra för tio år sedan, läsåret 2007/08, var 221 kommuner. Knappt åtta procent av eleverna kommer från en annan kommun än den där utbildningen är förlagd.

Grundsärskolenivån vanligast

Flest elever läser på grundsärskolenivå, och näst vanligast är gymnasiesärskolenivå. Minst vanligast inom särskild utbildning för vuxna är träningsskolenivån. En elev kan läsa på flera nivåer samtidigt.

Flest utbildningstimmar på gymnasiesärskolenivå

Elever i särskild utbildning för vuxna har i snitt 4 timmar utbildning i veckan. Elever som läser på gymnasiesärskolenivå har i genomsnitt 6 timmar utbildning. På grundsärskolenivå uppgår antalet utbildningstimmar till 3 per vecka och på träningsskolenivå 2,4 timmar per vecka.

Förutom skolförlagd tid ingår från och med läsåret 2014/15 även arbetsplatsförlagd utbildning i mätningen. Med anledning av denna förändring har genomsnittligt antal elevtimmar ökat från 3,1 timmar läsåret 2013/14 till 4 timmar 2017/18.

Frågor om statistiken

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .