Statistik om barn i pedagogisk omsorg

Barn i pedagogisk omsorg fortsätter att minska. Hösten 2017 var drygt 950 färre barn inskrivna i pedagogisk omsorg än året innan. Minskningen kan förklaras av utbyggnaden av förskolan och fritidshemmen.

Skolverkets PM: Barn och personal i annan pedagogisk omsorg hösten 2017

Officiell statistik på riksnivå över barn och personal i pedagogisk omsorg, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå över verksamheter och personal i öppen fritidsverksamhet, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå över verksamheter och personal i öppen förskola, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå över barn och grupper i omsorg på obekväma tider, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik på läns-, kommunal och skolenhetsnivå över barn och personal i annan pedagogisk verksamhet, i databas

Barnen som går i pedagogisk omsorg är i åldrarna 1 till och med 12 år, men det är framför allt de yngre barnen som är inskrivna i pedagogisk omsorg. Av alla barn i pedagogisk omsorg är 92 procent mellan 1 och 5 år. Det finns flera olika former av pedagogisk omsorg. Den vanligaste varianten, motsvarande 93 procent av alla verksamheter i pedagogisk omsorg, utgörs av verksamheter som huvudsakligen bedrivs i det egna hemmet. Hösten 2017 fanns det drygt 1 800 verksamheter med totalt 11 585 barn inskrivna i pedagogisk omsorg. Drygt 40 procent av dessa drivs i enskild regi. Det råder dock stora skillnader mellan olika kommungrupper, både i utbud av pedagogisk omsorg och verksamhetsform.

Pedagogisk omsorg kan exempelvis vara verksamhet som bedrivs av en person i det egna hemmet (traditionellt familjedaghem) eller verksamhet som bedrivs av flera personer i en särskild lokal. Förskolans läroplan (Lpfö 98) är vägledande för pedagogisk omsorg.

Stora skillnader i personalens utbildningsnivå

Totalt fanns knappt 2 350 anställda inom pedagogisk omsorg. 5,6 procent av de anställda hade en pedagogisk högskoleexamen, 20 procent en gymnasial examen för arbete med barn och drygt 5 procent hade viss pedagogisk utbildning, som till exempel en pedagogisk högskoleutbildning utan examen eller en gymnasial utbildning utan slutbetyg. Det innebär att knappt 70 procent av personalen saknar någon form av utbildning för arbete med barn. Det finns skillnader i personalens utbildningsnivå mellan kommunala och enskilda verksamheter. Andelen med pedagogisk högskoleexamen är högre i enskilda verksamheter och har så varit under flera år.

Personal i pedagogisk omsorg har ofta ensamt ansvar för en barngrupp. För pedagogisk omsorg blir därför ofta antalet barn i gruppen ett mått både på gruppstorlek och på personaltäthet (mätt som antalet barn per personal). I genomsnitt går det 4,9 barn per personal i pedagogisk omsorg hösten 2017.

Omsorg på obekväm tid

Hösten 2017 fanns totalt 5 650 barn inskrivna på obekväma tider. Det är vanligast att barn som är inskrivna på obekväma tider är i förskoleåldern. 3 150 barn är i åldern 1–5 år och 2 500 i åldern 6–12 år. De flesta barn som är inskrivna på obekväma tider finns i verksamheter som drivs i kommunal regi.

Öppen förskola vanligare i storstadsområden

Sedan 2004 har antalet öppna förskolor legat relativt stabilt kring 400–500 verksamheter. Hösten 2017 fanns 485 öppna förskolor, vilket är en minskning med 9 verksamheter jämfört med föregående år. Majoriteten av de öppna förskolorna, 91 procent, drivs i kommunal regi. Hösten 2017 ingick nästan 45 procent av de öppna förskolorna i en familjecentral.

Det råder stora regionala skillnader i utbudet av öppna förskolor. Det är vanligast med öppna förskolor i storstadsområden och i större städer. Nästan all personal i den öppna förskolan har utbildning för arbete med barn, totalt 97 procent.

Publicerades den .