Resultat från gymnasieskolans nationella prov hösten 2017

Resultaten från de nationella prov i svenska, engelska och matematik som genomfördes i gymnasieskolan under höstterminen 2017 finns nu publicerade. Resultat på riks-, läns-, kommun-, skol- samt huvudmannanivå finns i vår databas.

Officiell statistik på riksnivå över provresultat i gymnasieskolan HT 2017, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över provresultat på läns-, kommun-, skol- och huvudmannanivå i vår databas

Statistiken visar antalet genomförda prov och provbetyg i ämnena svenska, engelska och matematik. Väsentligt färre nationella prov genomförs dock under höstterminerna jämfört med under vårterminen. Höstterminen 2017 var den sista terminen då nationella prov i de inledande kurserna var obligatoriska. Från och med vårterminen 2018 är det endast i de avslutande kurserna som de nationella proven är obligatoriska.

Nationella prov i matematik

Av 39 590 inrapporterade prov var 30 990 matematikprov. Av dessa var knappt 28 900 prov avsedda för naturvetenskaps- och teknikprogrammet med tyngdpunkten på den inledande kursen matematik 1c. I dessa kurser hade kvinnorna ett högre genomsnittligt provbetyg än männen. Likaså hade elever med svensk bakgrund genomgående högre genomsnittligt provbetyg än elever med utländsk bakgrund. Majoriteten av eleverna som har genomfört dessa prov har föräldrar med en lång eftergymnasial utbildning. Det är också de eleverna som har de bästa resultaten på dessa prov.

Nationella prov i svenska och engelska

Kursproven i svenska 1 och 3 genomfördes av cirka 1 000 respektive 4 000 elever. Drygt 90 procent av eleverna fick lägst provbetyget E. Kvinnorna tenderar att ha bättre resultat än männen. Elever vars föräldrar har en längre eftergymnasial utbildning samt elever som läser högskoleförberedande utbildningar har bättre resultat på kursproven i svenska.

Kursprov i engelska 5 och 6 genomfördes av cirka 1 900 respektive 1 300 elever. Ungefär 95 respektive 97 procent fick lägst provbetyget E. Kvinnorna har i regel bättre resultat än männen på provet i engelska 5 medan männen tenderar att ha bättre resultat på provet i engelska 6. Elever vars föräldrar har en längre eftergymnasial utbildning samt elever som läser högskoleförberedande utbildningar har bättre resultat även på kursproven i engelska.

Publicerades den .