Uppföljning av gymnasieskolan 2018

De tre största programmen är fortsatt samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet. För första gången har elever som har slutfört gymnasieskolan enligt Gy 2011 kunnat följas upp efter avslutade studier. 

Skolverkets rapport: Uppföljning av gymnasieskolan 2018

Uppföljningen redogör för utvecklingen av gymnasieskolan sedan införandet av Gy 2011, från och med läsåret 2011/12 till och med läsåret 2017/18. Respektive program kommenteras med synpunkter från programråd och Skolverkets referensskolor.

I den senaste uppföljningen från 2018 konstaterar vi bland annat att:

  • Tre fjärdedelar av eleverna i grundskolans årskurs 9 har tillgång till samtliga av gymnasieskolans nationella program. Antingen genom att de bor i en kommun där programmen finns eller att programmen finns i en kommun inom pendlingsavstånd från hemmet.
  • För första gången har elever som har slutfört gymnasieskolan enligt Gy 2011 kunnat följas upp efter avslutade studier. Att lämna gymnasieskolan med examen leder i större utsträckning till en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare för elever som har läst ett yrkesprogram. Fyra av tio elever som har läst högskoleförberedande program studerar på högskolan ett år efter examen.
  • Andelen elever som söker till ett yrkesprogram ökar för första gången sedan införandet av Gy 2011. Behörigheten hos de sökande har däremot sjunkit med 4,1 procentenheter för yrkesprogrammen vilket ledde till att det inte skedde någon ökning av andelen antagna elever på yrkesprogrammen.
  • De tre största programmen i gymnasieskolan är fortsatt samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet. Tillsammans utgör dessa program 48 procent av elevunderlaget i gymnasieskolans nationella program.

Publicerades den .