Kommunernas aktivitetsansvar andra halvåret 2017

Här redovisas statistik över kommunernas aktivitetsansvar för andra halvåret 2017. Av de ungdomar som omfattades av aktivitetsansvaret deltog nästan var femte ungdom i minst en åtgärd.

Skolverkets statistik över kommunernas aktivitetsansvar för andra halvåret 2017, i tabeller Länk till annan webbplats.

Majoriteten hade utländsk bakgrund

Totalt omfattades 94 697 ungdomar av aktivitetsansvaret enligt kommunernas rapportering. Av dessa ungdomar deltog 18 166 i minst en åtgärd, vilket motsvarar 19 procent. 41 procent var kvinnor och 59 procent var män. Majoriteten hade utländsk bakgrund dvs. antingen födda utomlands eller födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar. Det kan jämföras med 28 procent för samtliga ungdomar i samma ålder, det vill säga födda 1997–2001. En tredjedel av de rapporterade ungdomarna var nyanlända. Fyra av tio var inskriva på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan den 15 oktober 2017 enligt Skolverkets register.

Drygt en tredjedel saknade orsak till registrering

För att kommunerna ska kunna skicka riktad information till ungdomarna med erbjudande om hjälp är det viktigt att kommunerna har kunskap om ungdomarnas studiebakgrund. Sedan den 1 juli 2017 ska kommunerna bland annat därför rapportera orsak till att ungdomarna omfattas av aktivitetsansvaret. Den största gruppen som kommunerna har rapporterat är elever som studerade på ett introduktionsprogram vid registreringen. En dryg tredjedel saknade orsak till registrering. Utav den gruppen så hade ungefär tre av tio antingen deltagit i en åtgärd eller så hade kommunen kännedom om deras sysselsättning. Det tyder på att kommunerna hade kunskap om fler ungdomars orsak till registrering än vad statistiken visar. Övriga grupper som kommunerna har rapporterat är ungdomar som har gjort ett avbrott från ett nationellt program, slutfört gymnasieskolan med studiebevis eller som aldrig har studerat på ett nationellt program. I diagram 1 redovisas orsaker till registrering uppdelat på kön.

Diagram 1. Orsak till att ungdomarna har rapporterats inom aktivitetsansvaret.

Diagram över orsak till att ungdomarna har rapporterats i kommunernas aktivitetsansvar

Kommunerna har kännedom om tre av tio ungdomars sysselsättning

Enligt skollagen 29 kap. 9 § ska kommunerna löpande under året hålla sig informerade om hur de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret är sysselsatta. För att mäta det samlar Skolverket sedan den 1 juli 2017 in uppgifter om sysselsättning vid kontakt. Kommunerna kan ha fått informationen direkt från ungdomarna men även från t.ex. en anhörig till ungdomen eller en utbildningsanordnare. Kommunerna har angett sysselsättning vid kontakt för tre av tio ungdomar. Utav de ungdomar som inte hade en uppgift om sysselsättning vid kontakt hade tretton procent deltagit i en åtgärd. Det tyder på att kommunerna även här har mer kunskap än vad statistiken visar. De vanligaste sysselsättningarna som kommunerna rapporterade var studier på introduktionsprogram 39 procent, ingen sysselsättning 19 procent och arbete 16 procent.

En av fem deltog i en åtgärd

Totalt deltog 18 166 ungdomar i en åtgärd under andra halvåret 2017. Det motsvarar 19 procent av alla rapporterade ungdomar. Kommunerna ska rapportera halvårsvis vilket innebär att en åtgärd kan ha påbörjats innan den 1 juli 2017. Alla åtgärder har dock varit pågående under hela eller delar av andra halvåret 2017. De vanligaste åtgärderna som ungdomarna deltog i var studier på introduktionsprogram 37 procent, annan åtgärd 19 procent, enstaka samtal 12 procent och studie- och yrkesvägledning 9 procent. Bland ungdomar som inte var inskrivna på ett introduktionsprogram den 15 oktober 2017 var annan åtgärd den vanligaste åtgärden, 26 procent. För elever som studerade på ett introduktionsprogram den 15 oktober 2017 var studier på introduktionsprogram den vanligaste åtgärden, 80 procent. I tretton kommuner deltog inga ungdomar i åtgärder. I 90 kommuner deltog färre än tio procent av rapporterade ungdomar i en åtgärd.

Tre av tio ungdomar avregistrerades

När en ungdom inte längre omfattas av aktivitetsansvaret ska individen avföras från registret. Under andra halvåret 2017 avregistrerades 27 247 ungdomar, vilket motsvarar 29 procent av alla rapporterade ungdomar. Vanligaste orsaken till att en ungdom avregistrerades var att ungdomen fyllt 20 år. Näst vanligaste orsaken var att ungdomen påbörjat studier på ett nationellt program. Utav dessa så hade en av tio varit registrerad i en vecka eller kortare tid. Detta beror troligtvis på att dessa ungdomar inte har gjort ett avbrott från ett nationellt program utan att de registrerats inom aktivitetsansvaret på grund av att de har bytt gymnasieskola eller program.

Diagram 2. Orsak till att ungdomarna avregistrerades från registret för aktivitetsansvar.

Diagram 2 visar orsak till att ungdomarna avregistrerades från registret

Uppföljning av kommunernas rapportering

Utifrån kommunernas rapportering av det kommunala aktivitetsansvaret av andra halvåret 2017 har Skolverket följt upp hur kommunerna har lyckats med rapporteringen. Syftet med uppföljningen är att uppmärksamma kommunerna på den egna kommunens eventuella felrapporteringar och att hjälpa kommunerna att åtgärda brister i rapporteringen. Felrapporteringen består i att kommunerna har rapporterat ungdomar som inte omfattas av aktivitetsansvaret och missat att rapportera ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Uppföljningen har genomförts genom att Skolverket har jämfört kommunernas inrapporterade uppgifter med uppgifter från Skolverkets register och SCB:s register över folkhögskola.

Publicerades den .