Komvux på grundläggande och gymnasial nivå fortsätter att växa

Elevökningen i kommunal vuxenutbildning fortsatte under 2017 på såväl grundläggande som gymnasial nivå. Mest ökade antalet elever som huvudsakligen läser kurser på grundläggande nivå. På gymnasial nivå ökade antalet som läser yrkesämnen.

Skolverkets PM: Elever, kursdeltagare och studieresultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning år 2017

Officiell statistik om betyg och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2017 på riksnivå, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik om elever och kursdeltagare i kommunal vuxenutbildning 2017 på riksnivå, i tabeller Länk till annan webbplats.

Mellan 2016 och 2017 ökade antalet elever i komvux med drygt 13 000 elever. Andelsmässigt ökade grundläggande nivån mest men komvux på gymnasial nivå är fortfarande betydligt större. Nästan 80 procent av eleverna studerar huvudsakligen på gymnasial nivå. Över en period på fem år har komvux på grundläggande nivå och gymnasial nivå ökat med drygt 45 000 elever. En stor del av ökningen, 84 procent, kommer av att gruppen utlandsfödda elever har blivit större.

Många högutbildade läser svenska och engelska på grundläggande nivå

En majoritet av elevernas studier på grundläggande nivå sker i ämnena svenska som andraspråk och engelska. Svenska som andraspråk lästes av 70 procent av alla elever som läste någon kurs på grundläggande nivå. Näst vanligaste ämnet var engelska som lästes av 30 procent. Så gott som alla elever som huvudsakligen läste på grundläggande nivå, 95 procent, var utlandsfödda. Det är sannolikt vanligt förekommande att man går i grundläggande vuxenutbildning för att komplettera sin tidigare utbildning med språkkunskaper. Nästan hälften av eleverna på grundläggande nivå har någon typ av högskoleutbildning sedan tidigare. Komvux på grundläggande nivå vänder sig till vuxna som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.

Fler läser yrkesämnen på gymnasial nivå

Antalet elever som läser kurser i yrkesämnen på gymnasial nivå har ökat sedan 2016. Drygt 86 000 elever läste minst en kurs i yrkesämnen 2017 vilket är en ökning på ungefär 7 000 elever sedan året innan. De fem vanligaste kurerna var hälsopedagogik, specialpedagogik 1, vård och omsorgsarbete 1, medicin 1 samt psykologi 1. I genomsnitt läste eleverna fyra kurser i yrkesämnen.

Skolverkets statistik

Skolverkets statistik om den kommunala vuxenutbildningen under 2017 som beskrivs ovan är en del av Sveriges officiella statistik och publiceras enligt publiceringsplan. Sedan 2016 är också svenska för invandrare (sfi) en del av skolformen kommunal vuxenutbildning, antalet elever i sfi ingår dock inte i denna statistik. Uppgifter om sfi redovisas fortfarande separat från statistiken om komvux på grundläggande och gymnasial nivå och publiceras den 21 juni klockan 9.

Publicerades den .