Statistik om komvux i sfi för 2017

Nu finns statistik om kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för år 2017.

Skolverkets PM: Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare år 2017

Officiell statistik på riksnivå om elever och kursdeltagare i komvux i sfi år 2017, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå om utbildningsresultat och kursprov i komvux i sfi år 2017, i tabeller Länk till annan webbplats.

I statistiken ingår uppgifter om elever fördelade efter kön, ålder, tidigare utbildning, läs- och skrivinlärning, typ av anordnare, modersmål och födelseland. Studieresultat redovisas som provbetyg, kursbetyg och studieresultat efter 2 till 3 års studier.

Elever

  • Antalet elever i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) har ökat från 150 142 till 163 175 elever mellan år 2016 och 2017, vilket motsvarar en ökning med 8,7 procent. Antalet elever har ökat under hela 2000-talet.
  • Syrien är det land som flest sfi-elever kommer ifrån. Av det totala antalet elever är 31 procent födda i Syrien. Syrien har varit det mest förekommande födelselandet bland eleverna under de senaste fyra åren. De näst vanligaste födelseländerna efter Syrien är Eritrea, Irak och Somalia.
  • Det finns en stor spridning när det gäller elevernas utbildningsbakgrund. Kort utbildning, mindre än 7 år, hade 18 procent av eleverna medan 35 procent av eleverna hade en lång utbildning på minst 13 år. Det är en högre andel kvinnor än män som har en kort utbildning.

Studievägar och kurser

  • År 2017 uppgick antalet kursdeltagare till 221 659. Av kursdeltagarna läste 14 procent inom studieväg 1, 45 procent inom studieväg 2 och 41 procent inom studieväg 3.
  • Männen är i majoritet på B-kursen inom studieväg 2 och på C-kursen inom studieväg 3. Däremot var majoriteten av eleverna kvinnor på kurser inom de övriga studievägarna.

Studieresultat

Nybörjarna år 2015 har följts fram till slutet av år 2017. Bland de elever som började studera sfi 2015 hade 65 procent fått godkänt betyg på minst en kurs till och med 2017. Det var 23 procent som hade avbrutit en eller flera kurser utan att slutföra någon kurs. För 12 procent av nybörjarna fanns inga uppgifter varken om slutförda eller om avbrutna kurser och därför antas de ha fortsatt sin utbildning. Kvinnor fick godkänt på minst en kurs i högre utsträckning än män. Män var mer benägna att avbryta utbildningen.

Publicerades den .