Preliminär statistik om sökande till gymnasieskolan 2018/19

Den preliminära statistiken visar vilka nationella gymnasieprogram som eleverna sökte i första hand. Statistiken visar också hur stor andel av samtliga sökande som var behöriga och antagna till det program som de sökt i första hand.

Preliminär statistik i tabell över sökande till gymnasieskolan, per program, läsåret 2018/19 Länk till annan webbplats.

Inför läsåret 2018/19 sökte 122 000 elever till de nationella programmen i gymnasieskolan. Det kan jämföras med 116 300 elever inför läsåret 2017/18. I diagram 1 framgår det att flest elever har sökt samhällsvetenskapsprogrammet i första hand. Ekonomiprogrammet har sedan läsåret 2017/18 passerat naturvetenskapsprogrammet som det näst mest sökta programmet.

Diagram 1. Antal förstahandssökande till nationella program 2017/18 och 2018/19

Stapeldiagram över antal förstahandssökande till nationella program 2017/18 och 2018/19.

El- och energiprogrammet är det yrkesprogram flest elever söker

För majoriteten av yrkesprogrammen ökade antalet sökande. Störst var ökningen till fordons- och transportprogrammet respektive el- och energiprogrammet med 900 respektive 600 elever i jämförelse med föregående läsår. Restaurang- och livsmedelsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet var de enda yrkesprogrammen som hade färre sökande jämfört med föregående läsår.

I diagram 2 framgår det att el- och energiprogrammet var det yrkesprogram som flest elever sökte i första hand inför läsåret 2018/19. Detta program motsvarade 5,4 procent av den totala andelen sökande till nationella program. Över tid har andelen sökande till restaurang- och livsmedelsprogrammet minskat. Inför läsåret 2018/19 var det 1,6 procent av den totala andelen sökande till de nationella programmen som sökte det programmet, vilket är en minskning med 1,3 procentenheter sedan läsåret 2011/12.

Diagram 2. Andel som sökte respektive yrkesprogram i första hand, läsår 2011/12 - 2018/19

Kurvdiagram över andel som sökte respektive yrkesprogram i första hand, läsår 2011/12 - 2018/19.

Fler söker till ekonomiprogrammet i första hand

Sökande till ekonomiprogrammet ökade med 1 200 elever jämfört med föregående läsår. Även andelen sökande till samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och estetiska programmet ökade i jämförelse med föregående läsår. För de övriga högskoleförberedande programmen minskade antalet sökande. Störst var minskningen för naturvetenskapsprogrammet med 400 färre sökande.

Inför läsåret 2018/19 sökte 14,3 procent av eleverna till ekonomiprogrammet, vilket gjorde det till det näst mest sökta programmet efter samhällsvetenskapsprogrammet. I diagram 3 framgår det att andelen sökande till naturvetenskapsprogrammet har minskat till 13,7 procent, en minskning med 1 procentenhet sedan föregående läsår.

Diagram 3. Andel som sökte respektive högskoleförberedande program i första hand, läsår 2011/12 – 2018/19

Kurvdiagram över andel som sökte respektive högskoleförberedande program i första hand, läsår 2011/12 – 2018/19.

Om behörighet

Av de elever som sökte till ett nationellt program var 84,1 procent behöriga till det program de sökte i första hand, vilket är 0,8 procentenheter mindre jämfört med läsåret 2017/18. Andelen behöriga ökade något bland de elever som sökte till högskoleförberedande program samtidigt som den minskade för elever som sökte till yrkesprogrammen.

Statistik endast på nationell nivå

Den aktuella statistiken är preliminär och ger endast en nationell bild av vilka program som eleverna sökte i första hand. Att den är preliminär innebär att uppgifterna kan komma att revideras. I oktober publiceras den slutliga statistiken som går att bryta ner på län och kommun. Elever som sökt till ett introduktionsprogram ingår inte i den preliminära statistiken.

Skolverkets pressmeddelande 20180823: Fler elever söker ekonomiprogrammet

Kontakt

För frågor om statistiken kontakta Jens Ekblom, undervisningsråd, 08-527 337 89 eller Max Lundin, undervisningsråd, 08-527 333 81.

Publicerades den .