Statistik om sökande till gymnasieskolan 2018/19

Ekonomiprogrammet fortsätter att öka och är nu det näst mest sökta programmet efter samhällsvetenskapsprogrammet. Det visar vår officiella statistik över hur elever sökte till gymnasieskolan inför läsåret 2018/19. Statistiken går att bryta ner på län och kommun.

PM: Sökande och antagna till gymnasieskolan 2018/19 Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå, i tabeller, över sökande till gymnasieskolan läsåret 18/19 Länk till annan webbplats.

Sök statistik över sökande till gymnasieskolan på riks-, läns-, kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Antal sökande till nationella program

Inför läsåret 2018/19 sökte 124 700 elever till de nationella programmen i gymnasieskolan, en ökning med 8 300 elever från föregående läsår. Antal sökande elever har ökat under några år som en följd av större elevkullar från grundskolan. Antalet elever som i första hand sökte ett yrkesprogram ökade med 4 700 elever i jämförelse med läsåret 2017/18 vilket var en ökning med 11 procent. Motsvarande ökning på högskoleförberedande program var 3 600 elever, 5 procent.

Diagram 1. Antal elever som sökt ett nationellt program i första hand läsåren 2011/12 - 2018/19

Antal elever som sökt ett nationellt program i första hand läsåren 2011/12 - 2018/19.

Flest elever har sökt samhällsvetenskapsprogrammet i första hand och ekonomiprogrammet har sedan föregående läsår passerat naturvetenskapsprogrammet som det näst mest sökta programmet.

Antalet sökande har ökat för alla yrkesprogram. Mest ökade antalet sökande till fordons- och transportprogrammet och till el- och energiprogrammet.

Diagram 2. Antal sökande till respektive nationellt program läsåret 2018/19

Antal sökande till respektive nationellt program läsåret 2018/19

Av de elever som sökte till ett nationellt program var 84 procent behöriga till det program de sökte i första hand. Bland de elever med ett högskoleförberedande program som förstahandsval har andelen behöriga varit stabil runt 94 procent under många år, med en liten minskning de senaste läsåren. Bland eleverna med ett yrkesprogram som förstahandsval är den generella trenden att behörigheten minskat över tid.

Diagram 3. Andelen behöriga och antagna till förstahandsvalet läsåren 2011/12 – 2018/19

Andelen behöriga och antagna till förstahandsvalet läsåren 2011/12 – 2018/19.

Inför läsåret 2018/19 blev 65 procent av de som sökt ett nationellt program antagna till det program och vid den skola de sökte i första hand. Sökande till högskoleförberedande program blev i större utsträckning antagna till sitt förstahandsval jämfört med sökande till yrkesprogram. Av sökande till högskoleförberedande program blev 70 procent antagna till sitt förstahandsval jämfört med 55 procent för yrkesprogrammen.

Föregående läsår läste fyra av fem elever det program de sökte i första hand

PM: Jämförelse mellan elevernas gymnasieval och var de studerade 2017/18 Länk till annan webbplats.

Förra läsåret, 2017/18, var det 78 procent av eleverna som läste det program de i första hand sökte till. Elever som i första hand sökte ett högskoleförberedande program läste i större utsträckning samma program jämfört elever som sökte yrkesprogram (86 procent jämfört med 66 procent). Det visar en ny jämförelse av vilka program eleverna sökte i första hand inför läsåret 2017/18 och vad eleverna sedan läste i gymnasieskolan hösten 2017/18.

Flertalet elever som inte läste det högskoleförberedande program de sökte i första hand gick istället ett annat högskoleförberedande program. Ungefär var femte elev läste istället på ett yrkesprogram och var fjärde elev på ett introduktionsprogram.

Av elever som inte läste det yrkesprogram de sökte i första hand gick ungefär var sjätte elev ett annat yrkesprogram. Två av tre elever läste på ett introduktionsprogram istället för det sökta yrkesprogrammet.

Diagram 4. Antal och andel elever som läste samma program som de sökte till i första hand läsåret 2017/18.

Antal och andel elever som läste samma program som de sökte till i första hand läsåret 2017/18.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .