Preliminär statistik om gymnasieskolans elever

Läsåret 2018/19 går det totalt går det 350 600 elever i gymnasieskolan. Sedan föregående läsår har antalet elever ökat med 2 800 elever, vilket motsvarar ungefär 1 procent. Språkintroduktion har minskat med ungefär 9 700 elever, ca 30 procent. Programmet är nu det femte största programmet i gymnasieskolan. Detta visar Skolverkets preliminära statistik om elever i gymnasieskolan läsåret 2018/19.

Preliminär statistik i tabell om gymnasieskolans elever, läsåret 2018/19 Länk till annan webbplats.

Nationella programmen ökar

Både de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen ökar jämfört med läsåret 2017/18. På de högskoleförberedande programmen går det omkring 200 900 elever, ca 6 800 fler än föregående år. Motsvarande går det 99 000 elever på yrkesprogrammen, ungefär 4 200 fler än förra året. Det är färre elever som läser på språkintroduktion läsåret 2018/19. Detta gör att antalet elever som går på ett introduktionsprogram totalt sett minskar, trots att det detta läsår går fler elever på de övriga introduktionsprogrammen jämfört med förra läsåret. Främst är det yrkesintroduktion som har ökat, en ökning om 12 procent eller ca 900 elever. Totalt går det ca 50 800 elever på ett introduktionsprogram. Männen är nästan dubbelt så många som kvinnorna, ca 34 000 respektive 16 800.

Antalet elever på nationella program ökar med ca 11 100 elever jämfört med föregående läsår. Flest elever, 56 600, går på samhällsvetenskapsprogrammet. Ekonomiprogrammet har under flera år ökat i antal elever och gör så även detta läsår. Totalt går det nästan 2 900 fler elever på programmet jämfört med förra året, vilket gjort att ekonomiprogrammet nu gått om naturvetenskapsprogrammet som det näst största programmet i gymnasieskolan. Båda programmen ligger storleksmässigt mycket nära varandra med 44 300 elever på naturvetenskapsprogrammet och 44 400 på ekonomiprogrammet.

Antalet elever i gymnasieskolan

Antal elever i gymnasieskolan

Färre elever på språkintroduktion år 1

Förra årets minskning av antalet elever på språkintroduktion fortsätter. Detta läsår går 13 200 elever år 1 på språkintroduktion, vilket är 35 procent färre än förra läsåret. Övriga introduktionsprogram ökar, men då språkintroduktion är betydligt större sett till antalet elever så minskar introduktionsprogrammen i år 1 totalt med omkring 17 procent. Det går ca 30 900 elever första året på ett introduktionsprogram. Precis som för introduktionsprogrammen totalt sett så är det nästan dubbelt så många män som kvinnor i år 1, ca 20 200 respektive 10 700 elever.

Både de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen har ökat i antalet elever som går första året i gymnasieskolan. Fordons- och transportprogrammet och barn- och fritidsprogrammet har andelsmässigt ökat mest, båda med 16 procent vilket motsvarar 600 respektive 500 elever. Den största ökningen av elever i år 1 bland de högskoleförberedande programmen står ekonomiprogrammet för med 1100 elever. Humanistiska programmet ökar med 8 procent, men det motsvarar endast ca 100 elever i år 1.

Elever per program år 1, förändring mellan läsåren 2017/18 och 2018/19

Elever per program år 1, förändring mellan läsåren 2017/18 och 2018/19

Statistiken enbart på nationell nivå

Statistiken är preliminär och går inte att bryta ner på lokal nivå. I mars publiceras den slutliga statistiken. Den går att bryta ner på skolnivå, kommunnivå och länsnivå.

Kontaktuppgifter

För frågor om gymnasieprogrammen kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

För frågor om statistiken kontakta Max Lundin, undervisningsråd, 08-527 333 81

Publicerades den .