Statistik om särskild utbildning för vuxna hösten 2018

Nu finns statistik om elever i särskild utbildning för vuxna läsåret 2018/19. Statistiken visar antal elever, vilken nivå eleverna läser på och hur många timmar de läser i genomsnitt per vecka.

Efter en tioårsperiod med ett minskande elevantal i särskild utbildning för vuxna ökade antalet elever något under det senaste läsåret. Antalet elever under läsåret 2018/19 uppgick till 3 670, vilket är en ökning med 65 personer jämfört med föregående läsår.

Särskild utbildning för vuxna finns i 178 kommuner och har minskat från föregående år då skolformen fanns i 180 kommuner. Åtta procent av eleverna kommer från en annan kommun än den där utbildningen är förlagd.

Officiell statistik på riksnivå över elever i särvux, i tabeller Länk till annan webbplats.

Sök statistik över elever i särvux på läns-, kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Grundsärskolenivån vanligast

Flest elever läser på grundsärskolenivå vilka utgör knappt hälften av eleverna (44 procent). Näst vanligast är gymnasiesärskolenivå (35 procent) och minst vanligast är träningsskolenivå (30 procent). En elev kan läsa på flera nivåer samtidigt.

Flest utbildningstimmar på gymnasiesärskolenivå

Elever i särskild utbildning för vuxna läser i snitt 3,8 timmar i veckan. Elever som läser på gymnasiesärskolenivå läser i genomsnitt 5,4 timmar. På grundsärskolenivå läser eleverna i genomsnitt 2,9 timmar per vecka och på träningsskolenivå 2,4 timmar per vecka.

Förutom skolförlagd tid ingår från och med läsåret 2014/15 även arbetsplatsförlagd utbildning i mätningen. Med anledning av denna förändring har genomsnittligt antal elevtimmar ökat från 3,1 timmar läsåret 2013/14 till 3,8 timmar 2018/19.

 

Publicerades den .