Elever i gymnasiesärskolan läsåret 2018/19

För andra året i rad ökar antalet elever i gymnasiesärskolan. Läsåret 2018/19 går det 6 172 elever i gymnasiesärskolan. Det är en ökning med två procent från föregående läsår.

Elevantalet ökar för andra året i rad och har från förra läsåret ökat med 100 elever. Det är en följd av att antalet elever i grundsärskolan ökat flera läsår i rad. Medan nationella program har en ökning av elever på fyra procent har individuella program däremot minskat en procent. Männen står för den största ökningen av elever på nationella program. På individuella program har både antalet kvinnor och män minskat, men i högre utsträckning män.

Officiell statistik på riksnivå över elever i gymnasiesärskolan, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över elever i gymnasiesärskolan på läns-, kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Diagram 1. Antal elever i gymnasiesärskolan 1992/93–2018/19

Diagram 1 gymnasiesärskolan

Kommentar: Hösten 2013 infördes den reformerade gymnasiesärskolan. Beteckningen nationella program avser även specialutformade program före reformen 2013. Beteckningen individuella program avser före reformen 2013 yrkesträning och verksamhetsträning.

Av alla elever i gymnasiesärskolan går 58 procent på nationella program och 42 procent på individuella program. De nationella program som har flest elever är hotell, restaurang och bageri samt administration, handel och varuhantering med 679 respektive 644 elever. Minst antal elever går på samhälle, natur och språk (168 elever).

Diagram 2. Antal elever i gymnasiesärskolan läsåret 2018/19, per program och kön (totalt antal elever i parentes).

Diagram 2 gymnasiesärskola

Könsfördelningen skiljer sig mellan programmen

Det är färre kvinnor än män som går i gymnasiesärskolan. Männen är ungefär 1 200 fler. På både nationella program och individuella program är andelen kvinnor 40 procent och män 60 procent. Men nedbrutet på de enskilda nationella programmen förekommer större skillnader. På några nationella program är näst intill samtliga elever män. På fordonsvård och godshantering samt fastighet, anläggning och byggnation är 94 respektive 93 procent män. Det nationella programmet där kvinnorna är i stor majoritet är hälsa, vård och omsorg där de utgör 79 procent av eleverna. Där andelen kvinnor och män är som jämnast är på estetiska verksamheter, där kvinnorna är 53 procent och männen 47 procent, samt på hotell, restaurang och bageri (55 procent kvinnor, 45 procent män).

Vanligt med kommunal huvudman

Antalet gymnasiesärskoleenheter minskar och har gjort så under flera läsår. Det finns 240 gymnasiesärskoleenheter i 158 kommuner, en minskning med 11 skolenheter sedan föregående läsår. 32 gymnasiesärskoleenheter har enskilda huvudmän vilket är oförändrat sedan föregående läsår. Minskningen står gymnasiesärskoleenheter med kommunal och landstingskommunal huvudman för. Andelen elever som går i gymnasiesärskola med offentlig huvudman är högre än enskild huvudman, 91 jämfört med 9 procent. Elever på det nationella programmet estetiska verksamheter går i högre utsträckning på gymnasiesärskolor med enskild huvudman jämfört med elever på andra nationella program (22 procent).

Tabell 1. Andel (procent) elever på gymnasiesärskolor med offentlig respektive enskild huvudman läsåret 2018/19, per program.

Diagram 3 gymnasiesärskola

Publicerades den .