Uppföljning av regionalt yrkesvux 2018

Antalet elever inom den statsbidragsfinansierade delen av regional yrkesinriktad vuxenutbildning har ökat med 20 procent mellan 2017 och 2018.

Flest deltagare har yrkesinriktningen vård och omsorg. Andelen deltagare som läser yrkesvux och lärlingsvux i kombination med sfi eller svenska som andraspråk har mer än fördubblats mellan samma år. Vidare har andelen män ökat något, liksom andelen utrikes födda elever. Bland de utrikes födda eleverna finns också en större andel med kortare vistelsetid i Sverige 2018 jämfört med 2017.

Läs mer i promemorian Uppföljning av utbildningar som finansierats med statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2018. Där redovisar Skolverket uppdraget att följa upp vilka utbildningar statsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning har använts till.

Uppföljning av utbildningar som finansierats med statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2018 Länk till annan webbplats.

Mer omfattande uppföljning presenteras i höst

Denna redovisning avser endast de elever och utbildningsplatser som finansieras med statsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. De utbildningar som kommunerna finansierar som medfinansiering ingår inte. Under hösten 2019 kommer Skolverket även redovisa en bredare uppföljning av satsningen på regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Vid frågor kontakta:

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .