Kommunernas aktivitetsansvar andra halvåret 2018

Av de ungdomar som rapporterades inom kommunernas aktivitetsansvar deltog bara 19 procent i någon åtgärd. Det visar Skolverkets statistik över kommunernas aktivitetsansvar för andra halvåret 2018.

PM – Kommunernas aktivitetsansvar andra halvåret 2018 Länk till annan webbplats.

Skolverkets statistik över kommunernas aktivitetsansvar för andra halvåret 2018, i tabeller Länk till annan webbplats.

Endast hälften av ungdomarna går vidare till studier

Aktivitetsansvaret ska i första hand motivera ungdomarna att studera. Utifrån detta syfte är övergången till studier låg. Endast hälften av ungdomarna (48 procent) som avregistreras från aktivitetsansvaret går vidare till studier i gymnasieskolan. Av dessa börjar 28 procent på ett nationellt program och 20 procent på ett introduktionsprogram. Resterande ungdomar har antingen fyllt 20 år eller flyttat från kommunen.

Bara en femtedel av ungdomarna deltar i åtgärder

I arbetet med aktivitetsansvaret ska kommunerna erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder. Med åtgärd avses åtgärder som kommunen ansvarar för, på egen hand eller i samverkan med andra aktörer. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera ungdomarna till utbildning, men kan även vara mer generella eller arbetsmarknadsrelaterade. Andra halvåret 2018 deltog 11 067 ungdomarna i minst en åtgärd. Detta motsvarar 19 procent av de 58 620 ungdomarna som rapporterats inom aktivitetsansvaret. Det finns ingen skillnad mellan könen i hur stor andel som deltar i minst en åtgärd.

58 620 ungdomar omfattades av aktivitetsansvaret

Under det andra halvåret 2018 omfattades 58 620 ungdomar av aktivitetsansvaret enligt kommunernas rapportering. Det är alltså antalet ungdomar som slutfört grundskolan eller motsvarande skolformer men inte gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning och heller inte deltar i någon av dessa utbildningsverksamheter. Motsvarande antal för andra halvåret 2017 var 94 679. Den stora skillnaden beror främst på att elever på introduktionsprogram inte längre ingår i aktivitetsansvaret.

Vid frågor kontakta:

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .