Statistik om kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 2018

Nu finns statistik om kommunal vuxenutbildning i sfi för år 2018. I statistiken ingår uppgifter om elever fördelade efter kön, ålder, tidigare utbildning, läs- och skrivinlärning, typ av anordnare, modersmål och födelseland. Studieresultat redovisas som provbetyg, kursbetyg och studieresultat efter 2 till 3 års studier.

Skolverkets PM: Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare år 2018 Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå om elever och kursdeltagare i komvux i sfi år 2018, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå om utbildningsresultat och kursprov i komvux i sfi år 2018, i tabeller Länk till annan webbplats.

Elever

  • Skolverket har gjort en ändring vad gäller redovisningen av statistik fördelat på folkhögskola respektive kommun som huvudman. Från och med år 2018 redovisas enbart uppgifter om elever som går på sfi där kommunen är huvudman. En folkhögskola kan erhålla betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare vilket innebär att folkhögskolan kan ge sådan utbildning utan uppdrag av någon annan juridisk person. Utbildning som bedrivs på detta sätt ingår inte i skolväsendet och ska därmed inte omfattas av Skolverkets statistik. Förändringen gör att jämförelser över tid bör göras med viss försiktighet avseende antalet elever. Av de 163 175 sfi-elever som studerade under kalenderåret 2017 var det 3 904 elever som gick på en utbildning motsvarande sfi med folkhögskolan som huvudman. År 2017 var det 159 271 elever som läste sfi där kommunen var huvudman. År 2018 var det 159 127 elever som läste sfi där kommunen var huvudman. Det innebär att antalet elever som läst sfi med kommunen som huvudman minskade med ca 150 elever mellan år 2017 och år 2018, vilket är en minskning med 0,1 procent.
  • Syrien är det land som flest sfi-elever kommer ifrån. Av det totala antalet elever är 28 procent födda i Syrien. Syrien har varit det mest förekommande födelselandet bland eleverna under de senaste fem åren. De näst vanligaste födelseländerna efter Syrien är Eritrea, Irak och Somalia.
  • Det finns en stor spridning när det gäller elevernas utbildningsbakgrund. Kort utbildning, mindre än 7 år, hade 19 procent av eleverna medan en lång utbildning med minst 13 år hade 34 procent av eleverna. Det är en högre andel kvinnor än män som har en kort utbildning.

Studievägar och kurser

  • År 2018 var antalet kursdeltagare som studerade sfi med kommunen som huvudman 209 093. Av kursdeltagarna läste 17 procent inom studieväg 1, 48 procent inom studieväg 2 och 35 procent inom studieväg 3.
  • Kvinnorna var i majoritet på samtliga kurser. Däremot var det en större andel bland männen som läste kurs B och C inom studieväg 2 och kurs C inom studieväg 3.

Studieresultat

  • Nybörjarna år 2016 har följts fram till slutet av år 2018. Bland de elever som började studera sfi 2016 hade 63 procent fått godkänt betyg på minst en kurs t.o.m. 2018. Samtidigt var det 24 procent som hade avbrutit en eller flera kurser utan att slutföra någon kurs under åren 2016–2018. För 13 procent av nybörjarna fanns inga uppgifter varken, om slutförda eller avbrutna kurser, och därför antas de ha fortsatt sin utbildning. Kvinnor fick godkänt resultat i högre utsträckning än män. Män var mer benägna att avbryta utbildningen.

Vid frågor kontakta:

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .