Skillnader mellan provresultat och betyg i gymnasieskolan 2018

Majoriteten av eleverna i gymnasieskolan får samma kursbetyg som provbetyg. För de elever som inte får samma kursbetyg som provbetyg är det vanligare att kursbetyget är högre än provbetyget. Detta gäller främst matematik 1a, 2b och 3b samt svenska 1 och 3. Statistiken visar att det är vanligt att elever som får provbetyget F på ett nationellt prov i matematik ändå får E i kursbetyg. Därför är det vanligt att en stor andel elever får högre kursbetyg än provbetyg på kurser där många elever har provbetyget F.

Sök statistik över relationen mellan prov och betyg i gymnasieskolan på riks-, läns-, kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Skolverkets rapport: Skillnader mellan provresultat och betyg i gymnasieskolan 2018 Länk till annan webbplats.

Engelska 5 och 6 är de kurser där eleverna har de bästa provresultaten. Att många elever redan ligger högt på betygsskalan vid de nationella proven skapar en takeffekt där inte lika många elever får ett högre kursbetyg än provbetyg. I engelska 5 och 6 följt av svenska 3 och 1 är det vanligare än i matematik att elever har ett lägre kursbetyg än provbetyg.

Vanligare att elever i fristående skolenheter får högre kursbetyg än provbetyg

Det är vanligare att elever i fristående skolenheter får ett högre kursbetyg än provbetyg än elever i kommunala skolenheter. Undantag från detta är matematik 2b där eleverna hos offentlig huvudman med provbetyg F, E eller D i högre utsträckning får högre kursbetyg än provbetyg.

Fler kvinnor än män får högre kursbetyg än provbetyg

Läsåret 2017/18 hade kvinnorna bättre provresultat än männen i svenska och matematik, undantaget matematik 4. Männen hade däremot bättre provresultat i engelska. Det är genomgående fler kvinnor än män som får ett högre kursbetyg än provbetyg med undantag för matematik 3c.

Bortfallet minskar

För examenskullen 2018 hade 76,2 procent av alla skolenheter rapporterat in minst 90 procent av de examinerade elevernas nationella prov. Bortfallet i inrapporteringen har kontinuerligt minskat sedan examenskullen 2015. Skolverket har tillsammans med SCB utarbetat tydligare information om inrapporteringen genom exempelvis direkt återkoppling till uppgiftslämnare samt fler och tydligare instruktioner om insamlingen.

Vid frågor kontakta

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .