Söktrycket till högskoleförberedande program ökar

Andelen förstahandssökande till yrkesprogram i gymnasieskolan minskar, samtidigt som fler söker ett högskoleförberedande program. Något fler är behöriga till det program de sökt. Det visar Skolverkets preliminära statistik över hur elever sökte till gymnasieskolans nationella program inför läsåret 2019/20.

Preliminär statistik över sökande till gymnasieskolan per program läsåret 2019/20 Länk till annan webbplats.

Av samtliga förstahandssökande till ett nationellt program inför läsåret 2019/20 sökte 63 procent till ett högskoleförberedande program och 37 procent till ett yrkesprogram. Motsvarande andelar föregående år var 62 respektive 38 procent. Andelen förstahandssökande till ett yrkesprogram minskar därmed något jämfört med föregående läsår.

Andel som sökte till nationella program i första hand, läsåren 2011/12 - 2019/20

Diagram: andel som sökte till nationella program i första hand, läsåren 2011/12 - 2019/20

124 500 elever sökte till de nationella programmen inför läsåret 2019/20 vilket kan jämföras med 124 700 elever inför läsåret 2018/19. Samhällsvetenskapsprogrammet är det program som flest elever söker i första hand läsåret 2018/19. Ekonomiprogrammet är för andra året det näst mest sökta nationella programmet.

Antal förstahandssökande till nationella program läsåren 2018/19 och 2019/20

Diagram: antal förstahandssökande till nationella program läsåren 2018/19 och 2019/20

Andelen sökande till vård- och omsorgsprogrammet minskar

Det är färre elever som söker ett yrkesprogram jämfört med förra läsåret. Därmed bryts de senaste två årens uppåtgående trend för yrkesprogrammen. Vård- och omsorgsprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet minskade mest med 14 respektive 10 procent, vilket motsvarar 800 respektive 650 elever jämfört med föregående läsår. Dessa program minskade mest av alla nationella program. Antalet sökande till barn- och fritidsprogrammet och handel- och administrationsprogrammet ökade med 200 elever jämfört med föregående läsår, en ökning med sex respektive fem procent.

El- och energiprogrammet är även inför läsåret 2019/20 det yrkesprogram som flest elever i första hand söker tätt följt av fordon- och transportprogrammet.

Andel som sökte respektive yrkesprogram i första hand, läsåren 2011/12 - 2019/20

Diagram: andel som sökte respektive yrkesprogram i första hand, läsåren 2011/12 - 2019/20

Störst ökning av sökande till samhällsvetenskapsprogrammet

Inför läsåret 2019/20 ökade antalet förstahandssökande till samhällsvetenskapsprogrammet med 1 300 elever jämfört med föregående läsår vilket var en ökning med sex procent. Även sökande till ekonomiprogrammet och estetiska programmet ökade jämfört med föregående läsår. Övriga högskoleförberedande program minskade i både antal och andel sökande.

Andel som sökte respektive högskoleförberedande program i första hand, läsåren 2011/12 – 2019/20

Diagram: andel som sökte respektive högskoleförberedande program i första hand, läsåren 2011/12 – 2019/20

Behörigheten bland sökande

Behörigheten ökade med 0,6 procentenheter jämfört med föregående läsår, från 84,1 till 84,7 procent. Andel behöriga elever till sökta förstahandsval ökade endast bland elever som sökte till yrkesprogram.

Om statistiken

Statistiken visar vilka program eleverna i första hand sökte samt andelen som var behöriga respektive antagna och baseras på antagningen bland samtliga sökande den 1 juli 2019. Statistiken är preliminär och ger endast en nationell bild av vilka program som eleverna i första hand vill läsa. Att den är preliminär innebär att uppgifterna kan komma att revideras. I oktober publiceras den slutgiltiga statistiken som går att bryta ner på län och kommun. Elever som sökt någon av introduktionsprogrammen ingår ej i den preliminära statistiken.

Kontakt

För frågor om statistiken kontakta Jens Ekblom, undervisningsråd, 08-527 337 89 eller Max Lundin, undervisningsråd, 08-527 333 81.

Publicerades den .