Ny statistik om terminsbetygen i årskurs 6

Här finns statistik publicerad om terminsbetygen i årskurs 6, våren 2019, då drygt 117 500 elever avslutade årskurs 6. Andelen elever med godkända terminsbetyg i samtliga ämnen var totalt 73,9 procent.

Andelen elever med godkända terminsbetyg minskade

Andelen elever med godkända terminsbetyg minskade med drygt 3 procentenheter jämfört med våren 2018. Jämfört med våren 2018 läste eleverna i snitt ett ämne mer våren 2019. Från och med hösten 2018 finns det kunskapskrav i moderna språk, både som elevens val och som språkval, i årskurs 6 och Skolverket har för första gången samlat in betygen i ämnet. Andelen elever som fick blockbetyg i natur- eller samhällsorienterande ämnen minskade också. Detta har sammantaget delvis påverkat betygsresultaten.

Vanligast med höga betyg i engelska

Liksom tidigare var det vanligare att få höga betyg i engelska än i andra ämnen. Andelen elever som erhöll betygen A eller B i engelska var 40 procent. Andra ämnen i vilka en hög andel elever uppnått godkända betyg var moderna språk samt modersmål.

Vanligast att uppnå kunskapskraven i bild och slöjd

Bild och slöjd var de ämnen där högst andel elever erhöll godkända betyg (A-E), 97,4 procent respektive 97,3 procent.

Andra ämnen, i vilka en hög andel elever hade uppnått godkända betyg, var i hem- och konsumentkunskap samt musik.

Matematik var det obligatoriska ämne där lägst andel elever erhöll godkända betyg (A-E), 88 procent.

Skillnader mellan flickor och pojkar

Flickorna uppnådde, liksom tidigare år, i högre utsträckning än pojkarna godkända betyg i samtliga ämnen. Det var 77,7 procent av flickorna och 70,3 procent av pojkarna som hade uppnått godkända betyg i alla ämnen. Skillnaden mellan könen hade ökat något våren 2019 jämfört med våren 2018.

Sett till de obligatoriska skolämnena var skillnaden mellan flickor och pojkar störst i svenska medan skillnaden var minst i engelska. Ämnet idrott och hälsa var det enda där andelen pojkar som uppnådde kunskapskraven var högre än andelen flickor.

Andel elever (procent) med respektive betyg i årskurs 6, våren 2019

Tabell som anger andel elever (procent) med respektive betyg i årskurs 6, våren 2019

Ämnen med de lägsta betygen

Betyget F var vanligast i ämnena svenska som andraspråk (37 procent), matematik (11 procent) och engelska (9 procent). Jämfört med förra våren hade andelen elever med betyget F ökat marginellt i de flesta ämnen. Mest hade andelen F ökat i ämnet matematik.

För frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .