Preliminär statistik om gymnasieskolans elever

Läsåret 2019/20 går det totalt 354 200 elever i gymnasieskolan. Sedan föregående läsår har antalet elever ökat med 1 900 elever, vilket motsvarar ungefär en halv procent. Språkintroduktion har minskat med cirka 37 procent. Detta visar Skolverkets preliminära statistik om elever i gymnasieskolan läsåret 2019/20.

Preliminär statistik i tabell om gymnasieskolans elever, läsåret 2019/20

Nationella programmen ökar

Antalet elever ökar både på de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen jämfört med läsåret 2018/19. På de högskoleförberedande programmen går det omkring 207 800 elever, cirka 6 500 fler än föregående år. Motsvarande siffra för yrkesprogrammen är 102 200 elever, ungefär 3 000 fler än förra året. Totalt har antalet elever på nationella program ökat med cirka 9 500 elever jämfört med föregående läsår. Flest elever, 58 900, går på samhällsvetenskapsprogrammet. Ekonomiprogrammet har under flera år ökat i antal elever och gör så även detta läsår. Det går nästan 2 900 fler elever på ekonomiprogrammet jämfört med förra året, vilket gjort att ekonomiprogrammet fortsätter vara det näst största programmet i gymnasieskolan med totalt cirka 47 400 elever.

Antal elever i gymnasieskolan

Tabell som visar antalet elever i gymnasiet uppdelat i program

Det är ungefär 8 400 färre elever som läser på språkintroduktion läsåret 2019/20, en minskning med cirka 37 procent. Detta gör att antalet elever som går på ett introduktionsprogram totalt sett minskar, trots att det detta läsår går fler elever på de övriga introduktionsprogrammen jämfört med förra läsåret. Främst är det individuellt alternativ som har ökat, en ökning om 13 procent eller cirka 1 400 elever. Totalt går det cirka 44 300 elever på ett introduktionsprogram, cirka 7 500 färre elever än föregående läsår.

Färre elever i år 1

I gymnasieskolan år 1 har antalet elever minskat jämfört med läsåret 2018/19. Antalet elever är cirka 4 900 färre, eller fyra procent. På introduktionsprogrammen har antalet elever minskat cirka 5 500 elever (17 procent). Minskningen av antalet elever på språkintroduktion fortsätter för tredje året i rad. Detta läsår går 8 700 elever år 1 på språkintroduktion, vilket är 36 procent färre än förra läsåret. Jämfört med läsåret 2016/17, då antalet elever på språkintroduktion i år 1 var som högst (25 700), har antalet elever minskat med 17 000. Andelen elever i år 1 på individuellt alternativ ökar (18 procent).

På yrkesprogrammen har andelen elever i år 1 minskat med tre procent. Elever i år 1 på hotell- och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet har andelsmässigt minskat mest, med 14 respektive 13 procent. VVS- och fastighetsprogrammet är det yrkesprogram som andelsmässigt ökat mest i antal elever i år 1, cirka fem procent.

De högskoleförberedande programmen har ökat i antalet elever som går första året i gymnasieskolan. Den största ökningen av elever i år 1 bland de högskoleförberedande programmen står samhällsvetenskapsprogrammet för med 1 100 elever. Ekonomiprogrammet ökar med 700 elever i år 1.

Elever per program år 1, förändring mellan läsåren 2018/19 och 2019/20

* Den 1 juli 2019 tillkom ett nytt introduktionsprogram, programinriktat val. Av diagrammet framgår därför ingen förändring från föregående läsår. Programinriktat val ersatte samtidigt introduktionsprogrammen preparandutbildning och programinriktat individuellt val och därför ingår de inte i diagrammet.

Statistiken enbart på nationell nivå

Statistiken är preliminär och går inte att bryta ner på lokal nivå. I mars publiceras den slutliga statistiken. Den går att bryta ner på skolnivå, kommunnivå och länsnivå.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .