Statistiknyhet

Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2023

Under 2023 läste 363 000 elever inom komvux. De flesta läser komvux på gymnasial nivå, 220 000 elever. Antalet elever i komvux har minskat med drygt 2 procent mellan 2022 och 2023. Det visar statistik som publiceras idag.

PM: Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2023

Officiell statistik om elever och kursdeltagare i kommunal vuxenutbildning 2023 på riksnivå, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik om betyg och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2023 på riksnivå, i tabeller Länk till annan webbplats.

Antalet elever på grundläggande nivå var 65 900 och antalet elever på gymnasial nivå uppgick till 220 000. Antalet elever har minskat både på grundläggande och gymnasial nivå jämfört med 2022. På grundläggande nivå har antalet elever minskat med 1 procent och på gymnasial nivå med 4 procent. Inom sfi var det 123 000 elever som studerade 2023, vilket är i stort sett lika många som 2022. Antalet elever på gymnasial nivå är ungefär lika många som före covid-19-pandemin.

Diagram 1. Antal elever i komvux på gymnasial och grundläggande nivå samt i sfi 2018–2023

Diagrammet visar antal elever i komvux på gymnasial och grundläggande nivå samt i sfi 2018–2023Förstora bilden

Linjediagrammet visar att antalet elever i komvux på gymnasial nivå ökade fram till 2021 men har sedan minskat. Inom sfi har antalet elever minskat sedan 2018 medan antalet elever på grundläggande nivå har varit ungefär lika många mellan 2018 och 2023.

Ta del av siffrorna i diagram 1 Excel, 18 kB.

Förbättrade studieresultat

Andelen avbrott minskade mellan 2022 och 2023 inom komvux på grundläggande nivå, gymnasial nivå och inom sfi. Andelen kursdeltagare som gör avbrott är däremot fortfarande högre jämfört med 2021.

Av de kursdeltagare som avslutade eller avbröt en kurs inom komvux på grundläggande nivå under 2023 var det 67 procent av kursdeltagarna som avslutade kursen med godkänt betyg, 13 procent som avslutade kursen utan godkänt betyg och 20 procent som avbröt kursen. Andelarna är liknande på gymnasial nivå som för grundläggande nivå. Resultaten för kursdeltagare på gymnasial nivå har förbättrats jämfört med 2022.

Av de kursdeltagare som avslutade eller avbröt en kurs i sfi under 2023 var det 51 procent av kursdeltagarna som avslutade kursen med godkänt betyg, 3 procent som avslutade kursen utan godkänt betyg och 45 procent som avbröt kursen. Andelen avbrott minskade totalt sett i de flesta studievägar och kurser mellan 2022 och 2023.

Diagram 2. Andel kursdeltagare inom sfi som avslutat eller avbrutit kursen 2021–2023

Procent

Diagrammet visar andel kursdeltagare inom sfi som avslutat eller avbrutit kursen 2021–2023.Förstora bilden

Stapeldiagrammet visar att andelen kursdeltagare som avslutade kursen med ett godkänt betyg minskade 2022 och ökade 2023, men var fortfarande lägre än 2021. Andelen som avbröt kursen ökade 2022 men minskade 2023, nästan till samma nivå som 2021.

Ta del av siffrorna i diagram 2 Excel, 16 kB.

Ökat antal ukrainare läser sfi

Antalet elever inom sfi utan uppgift om födelseland har ökat med 97 procent jämfört med 2022. En förklaring bakom den kraftiga ökningen inom sfi kan vara att kommunerna får erbjuda personer som omfattas av massflyktsdirektivet utbildning i svenska sedan 2023, vilket öppnade upp möjligheterna för ukrainska flyktingar att delta i sfi-utbildning och utbildning i svenska samt svenska som andraspråk inom komvux.

Yrkesutbildning inom komvux har minskat

Antalet elever som läste yrkeskurser i komvux på gymnasial nivå under 2023 har minskat med 7 procent jämfört med 2022. Antalet elever som har läst minst 400 poäng i yrkeskurser minskade med 10 procent jämfört med 2022. Yrkesinriktningarna barn och fritid, bygg och anläggning samt vård och omsorg hade alla en minskning med 14 procent färre elever. Hantverk, hotell och turism samt industriteknik var de inriktningar som ökade jämfört med 2022. Enligt Skolverkets regionala planeringsunderlag behöver antalet utbildningsplatser inom vård och omsorg samt industriteknik öka i de flesta län. Inom hotell och turism bör antalet platser vara oförändrat. För övriga yrkesutbildningar varierar behovet mellan länen. Från 2025 ska kommunerna väga in arbetsmarknadens behov vid dimensioneringen av utbildningsplatserna.

Totalt var det 26 000 elever som läste ett eller flera nationella yrkespaket och 16 900 elever som läste ett eller flera regionala yrkespaket under 2023. Det innebar en minskning med 5 procent för nationella yrkespaket men ett nästan oförändrat antal elever för regionala yrkespaket jämfört med 2022.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .