Skolverkets bedömning av de preliminära kostnaderna för alla skolformer budgetåret 2023

Rapporten redovisar en bedömning och analys av preliminära kostnader för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2023.

Rapporten redovisar kommunernas kostnader för kommunal och enskild verksamhet sammantaget för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grund- och gymnasieskola samt anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Uppgifter för kommunal vuxenutbildning redovisas på två sätt:

För grundläggande vuxenutbildning respektive gymnasial vuxenutbildning avseende kommunal och annan utbildningsanordnare.
För grundläggande vuxenutbildning respektive gymnasial vuxenutbildning med enbart kommunal utbildningsanordnare.

Uppgifter för anpassad utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare redovisas totalt för kommunal och annan utbildningsanordnare. Uppgifter för övriga verksamhetsformer och huvudmän omfattas inte av rapporten.

I rapportens tabeller benämns 2023 års kostnader som preliminära. I Skolverkets officiella statistik som publiceras årligen i oktober, redovisas definitiva uppgifter om kostnader på riksnivå. Där sär-redovisas även uppgifter för de fristående skolorna på en aggregerad nivå.

Skolverkets bedömning av de preliminära kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet samt skola och vuxenutbildning budgetåret 2023, rapport

Publicerades den .