Om statistiken per skolform

Skolverket är utsett av regeringen att ansvara för Sveriges officiella statistik om förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet. Varje år samlar Skolverket in och redovisar uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Utöver officiell statistik publicerar Skolverket även annan statistik. Här presenteras all statistik som Skolverket redovisar per skolform.

Uppgifterna redovisas per skolform och verksamhetsform.

Förskola

Skolverkets officiella statistik om förskolan omfattar uppgifter om barn, grupper, och personal samt kostnader. Den officiella statistiken redovisas på nationell nivå, men uppgifter finns också på förskole-, kommun- och länsnivå.

Annan pedagogisk verksamhet

Skolverkets officiella statistik om annan pedagogisk verksamhet omfattar uppgifter om barn, grupper och personal samt kostnader och redovisas per verksamhetsform: pedagogisk omsorg, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg på obekväma tider. Den officiella statistiken redovisas på nationell nivå, men uppgifter finns också på läns- och kommunnivå.

Fritidshem

Skolverkets officiella statistik om fritidshem omfattar uppgifter om elever, personal samt kostnader. Den officiella statistiken redovisas på nationell nivå, men uppgifter finns också på läns- och kommunnivå.

Förskoleklass

Skolverkets officiella statistik om förskoleklass omfattar uppgifter om skolor och elever, personal samt kostnader på nationell nivå. Uppgifter finns också på läns-, kommun-, huvudmanna- och skolenhetsnivå.

Grundskola inklusive sameskola

Skolverkets officiella statistik om grundskolan omfattar uppgifter om skolor och elever, personal, kostnader, resultat från terminsbetyg i årskurs 6 och slutbetyg i årskurs 9 samt resultat från nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Den officiella statistiken redovisas på nationell nivå, men uppgifter finns också på läns-, kommun-, huvudmanna- och skolenhetsnivå.

Skolverket redovisar dessutom statistik över relationen mellan provbetyg och ämnesbetyg för årskurs 6 och årskurs 9 för ämnena matematik, engelska och svenska. För årskurs 9 finns även statistik över relationen mellan provbetyg och ämnesbetyg för de naturorienterande och samhällsorienterande ämnena.

För skolenheter som har minst 15 elever i årskurs 9 och har bakgrundsinformation om minst 75 procent av eleverna redovisas SALSA. Det är en redovisning av skolenheters resultat som tar hänsyn till elevsammansättningen.

Grundsärskola

Skolverkets officiella statistik om grundsärskolan omfattar uppgifter om elever, personal och kostnader på nationell nivå. Uppgifter finns också på läns- och kommunnivå. Personalstatistiken redovisas dessutom även på skolenhetsnivå.

Specialskola

Skolverkets officiella statistik om specialskolan omfattar uppgifter om elever, slutbetyg i årskurs 10, personal och kostnader. Statistiken redovisas på nationell nivå och skolenhetsnivå.

Gymnasieskola

Skolverkets officiella statistik om gymnasieskolan omfattar uppgifter om skolor och elever, personal, kostnader samt resultat från kursbetyg och nationella prov. Den officiella statistiken redovisas på nationell nivå, men uppgifter finns också på läns-, kommun-, huvudmanna- och skolenhetsnivå.

Skolverket redovisar även statistik över relationen mellan provbetyg och kursbetyg för olika kurser i matematik, engelska och svenska. Dessutom publicerar Skolverket årligen statistik över elevernas etablering på arbetsmarknaden och deras övergång till högskola samt komvux efter slutförd gymnasieutbildning. Statistiken presenteras såväl på nationell nivå i tabeller som på programnivå.

Varje år sammanställer Skolverket en stor del av sin statistik om gymnasieskolan i en rapport med namnet "Uppföljning av gymnasieskolan". I rapporten kan varje nationellt gymnasieprogram följas över tid sedan 2011. Rapporten omfattar bland annat statistik om antal elever, elevernas bakgrund, vilka inriktningar eleverna läser, vilken spridning programmet har i landet, hur många elever som avbryter eller slutför programmet, studieresultat, genomströmning samt hur stor andel av eleverna som går vidare till studier respektive etablerar sig på arbetsmarknaden för respektive gymnasieprogram.

Gymnasiesärskola

Skolverkets officiella statistik om gymnasiesärskolan omfattar uppgifter om elever, personal och kostnader på nationell nivå. Uppgifter finns också på läns- och kommunnivå. Personalstatistiken redovisas dessutom även på skolenhetsnivå.

Kommunal vuxenutbildning, komvux, sfi och särvux

Skolverkets officiella statistik om kommunal vuxenutbildning (komvux) omfattar uppgifter om elever och kursdeltagare, personal, kostnader samt betyg och studieresultat. Från och med 2014 redovisas även resultat från nationella prov. Den officiella statistiken redovisas på nationell nivå, men uppgifter finns också på läns- och kommunnivå.

Skolverket redovisar dessutom statistik över vad elever gör ett och två år efter avslutad utbildning på gymnasial nivå.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi

Skolverkets officiella statistik om kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) omfattar uppgifter om elever, personal och kostnader på nationell nivå. Uppgifter finns också på läns- och kommunnivå.

Skolverket redovisar dessutom uppgifter om vad eleverna gör ett och två år efter avslutad utbildning.

Särskild utbildning för vuxna, särvux

Skolverkets officiella statistik om särskild utbildning för vuxna omfattar uppgifter om elever, personal och kostnader på nationell nivå. Uppgifter finns också på läns- och kommunnivå.

Svensk utbildning i utlandet

Skolverkets officiella statistik om svensk utbildning i utlandet omfattar uppgifter om elever, personal, kostnader och betyg.

Kommunernas aktivitetsansvar

Kommunerna har aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte påbörjat eller slutfört en gymnasieutbildning. Skolverket har samlat in och redovisat uppgifter om ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar sedan 2015. Uppgifterna ska dels ge ökad kunskap om de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret, dels presentera de eventuella åtgärder som kommunerna erbjuder ungdomarna/ungdomarna deltar i. Statistiken finns på riks-, läns- och kommunnivå.

Senast uppdaterad 18 december 2019