Om Sveriges officiella statistik

Skolverket är utsett av regeringen att vara ansvarig myndighet för den officiella statistiken inom skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet.

Ansvaret som statistikansvarig myndighet

För den officiella statistik som Skolverket ansvarar för tillämpas de kvalitetskriterier som rådet för den officiella statistiken har fastslagit. Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken är kvalitetsdeklarerad

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med symbolen:

Statistikprodukter inom statistikområdet

Om uppgiftslämnandet till den officiella statistiken

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn och i Sveriges officiella statistik om skolan. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolenheternas verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Insamlingen regleras i lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift om uppgiftsinsamling från skolhuvudmännen (SKOLFS 2011:142). Det innebär att skolhuvudmännen har uppgiftslämnarplikt. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I det material som SCB efter avslutad bearbetning överlämnar till Skolverket är alla identitetsuppgifter på individnivå avlägsnade.

Lagen om den officiella statistiken på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordningen om den officiella statistiken på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverkets föreskrift om uppgiftsinsamling från skolhuvudmännen (SKOLFS 2011:142)

Om du vill veta mer om personuppgiftsbehandlingen kan du kontakta Skolverkets dataskyddsombud via dataskyddsombudet@skolverket.se

Andra statistikkällor

Senast uppdaterad 09 mars 2020