Statistik om vad elever gör efter avslutad skolgång

Vad gör elever efter skolan och vilka yrkesprogram leder snabbast till jobb? Här hittar du statistik om hur komvuxeleverna etablerar sig på arbetsmarknaden. Och statistik över ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar.

Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan

Från och med hösten 2014 redovisar Skolverket uppgifter om vad ungdomar gör ett, tre och fem år efter avslutad gymnasieutbildning. Vi presenterar statistiken på nationell nivå i tabeller, samt på programnivå. Delar av statistiken omfattar fortfarande elever som gått ut skolan enligt det tidigare regelverket (Lpf 94). Från 2017 följer vi upp de som läst enligt Gy 2011.

Statistik på riksnivå och på läns-, kommun- samt skolenhetsnivå över vad ungdomar gör efter gymnasietlänk till annan webbplats

Vad elever gör efter komvux

Här redovisas uppgifter om vad elever inom vuxenutbildningen gör ett och två år efter avslutad utbildning. I tabellerna redovisas uppgifter om olika elevgruppers etableringsstatus fördelat efter bland annat kön och studieinriktning.

Statistik över etableringsstatus efter studieinriktning på komvuxlänk till annan webbplats

Hur definieras etableringsstatus?

Etablerad ställning på arbetsmarknaden - definieras som att man har en årsarbetsinkomst över 191 800 kronor per år (november 2016) och att man inte har varit inskriven som arbetslös, fått arbetslöshetsersättning eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder under året.

Osäker ställning på arbetsmarknaden – definieras som att man har en årsarbetsinkomst på minst 162 300 och upp till 191 800 kr per år eller har haft en årsarbetsinkomst på minst 191 800 kr per år samtidigt som man varit arbetslös eller inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man får inte samtidigt ha varit klassificerad som studerande.

Svag ställning - definieras som att man har en årsarbetsinkomst upp till 162 300 kronor per år eller årsarbetsinkomst på minst 162 300 kronor per år samtidigt som man har varit arbetslös eller inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder i minst 274 dagar. Man får inte samtidigt ha varit klassificerad som studerande.

Vad elever gör efter sfi

Här redovisas uppgifter om vad elever inom utbildning i svenska för invandrare gör ett och två år efter avslutad utbildning. I tabellerna redovisas uppgifter om olika elevgruppers etableringsstatus fördelat efter bland annat kön och studieinriktning.

Hur definieras etableringsstatus? Se stycket ovan.

Statistik över etableringsstatus efter studieinriktning på sfilänk till annan webbplats

Kommunernas aktivitetsansvar

Kommunerna har aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte påbörjat eller slutfört en gymnasieutbildning. Det står i skollagen.

Från och med 2015 samlar Skolverket halvårsvis in uppgifter om ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar. Syftet med insamlingen är att sammanställa nationell statistik som ger ökad kunskap om de ungdomar som omfattas, samt de åtgärder som kommunerna erbjuder ungdomarna.

Statistik över kommunernas aktivitetsansvarlänk till annan webbplats

Skolverket publicerar statistik över aktivitetsansvaret två gånger per år, i maj och november

Stöd för planering genomförande och utveckling i arbetet med kommunernas aktivitetsansvar

Nationell uppföljning

Kommunerna ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Alla ungdomar som omfattas av ansvaret samt eventuella åtgärder som ungdomarna deltar i ska rapporteras till Skolverket. Syftet med insamlingen är att sammanställa nationell statistik som ger ökad kunskap om de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret, samt de åtgärder som kommunerna erbjuder ungdomarna. Statistiska centralbyrån har i uppdrag att sköta insamlingen.

Om kommunernas aktivitetsansvar på SCB:s webbplatslänk till annan webbplats

Vid frågor om insamlingen, kontakta

Statistiska centralbyrån, uppgiftslämnarservice
Telefon: 010-479 60 65
Vardagar 8.00–16.00
E-post till uls@scb.se
Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad.

Vid frågor om aktivitetsansvaret, kontakta

Skolverkets upplysningstjänst på 08 - 527 332 00
Telefontid vardagar 9.30 - 11.30 och 13.00 - 15.00

Eller på e-post: upplysningstjansten@skolverket.se

Senast uppdaterad 12 juli 2019