Skolverket

Publiceringsplan 2018

Publiceringsplan för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå samt för preliminär statistik och statistik om kommunernas aktivitetsansvar. Statistiken avser år 2017 respektive läsåret 2017/18 om inte annat specificeras.

Mars

8 mars: Gymnasieskolan - Elever per den 15 oktober 2017

22 mars: Alla skolformer - Pedagogisk personal, inklusive lärartäthet

22 mars: Förskoleklass, Grundskolan, Grundsärskolan, Gymnasiesärskolan, Specialskolan, Särskild utbildning för vuxna: elever per den 15 oktober

April

10 april: Fritidshem - Elever och personal per den 15 oktober 2017

12 april: Grundskolan - Planerad undervisningstid

25 april: Förskola - Personal samt Barn och grupper per den 15 oktober 2017

25 april: Annan pedagogisk verksamhet - Pedagogisk omsorg, Öppen förskola, Öppen fritidsverksamhet och Omsorg på obekväma tider per den 15 oktober 2017

26 april: Nationella prov gymnasieskolan, höstterminen 2017 - resultat

27 april: Grundskolan - Elever med behov av särskilt stöd år 2017

Maj

15 maj: Svensk utbildning i utlandet - Elever och personal läsår 2017/18

15 maj: Svensk utbildning i utlandet - Betyg läsår 2016/17

16 maj: Kommunernas aktivitetsansvar, andra halvåret 2017

Juni

19 juni: Komvux - Elever och kursdeltagare, betyg och studieresultat kalenderår 2017

21 juni: Kommunal vuxenutbildning i sfi - Elever och kursdeltagare, utbildnings- och provresultat 2017

Augusti

23 aug: Gymnasieskolan - Sökande och antagna, preliminär statistik på riksnivå avseende läsår 2018/19

September

20 sept: Kostnader för förskolan, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux, Sfi, Särvux avser år 2017

20 sept: Kostnader för svensk utbildning i utlandet år 2016/17

27 sept: Betyg, grundskolan, årskurs 9, slutbetyg avseende läsår 2017/18

Oktober

23 okt: Nationella prov gymnasieskolan, vårterminen 2018 resultat

25 okt: Gymnasieskolan - Sökande och antagna avseende läsår 2018/19

25 okt: Betyg, grundskolan årskurs 6, avseende läsår 2017/18

November

8 nov: Gymnasieskolan - Preliminärt antal elever 2018/19

27 nov: Kommunernas aktivitetsansvar, första halvåret 2018

29 nov: Nationella prov årskurs 3: Svenska/svenska som andraspråk och matematik

29 nov: Nationella prov årskurs 6: Svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska

29 nov: Nationella prov åk 9 - Svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt NO- och SO-ämnen

December

12 dec: Betyg avgångna gymnasieskolan, slutbetyg avseende läsår 2017/18

Senast uppdaterad 21 juni 2018