Snabbfakta

Snabbfakta om förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning - svaren på de vanligaste frågorna om statistik.

Verksamheter och skolenheter hösten 2017

 • 9 791 förskoleenheter, varav 2 693 är fristående
 • 1 093 öppna verksamheter (öppen förskola 485 och öppen fritidsverksamhet 608), varav 153 i enskild regi
 • 3 621 skolenheter i förskoleklass varav 573 är fristående
 • 574 grundsärskolor varav 34 är fristående
 • 251 gymnasiesärskolor varav 32 är fristående
 • 18 skolor i 11 länder med svensk utbildning i utlandet
 • 1 316 gymnasieskolor varav 433 är fristående
 • 9 specialskolor varav 5 regionskolor och 4 riksskolor
 • 4 832 grundskolenheter varav 820 är fristående och 5 har Sameskolstyrelsen som huvudman
 • 4 255 fritidshem, varav 689 i enskild regi
 • 1 794 verksamheter inom pedagogisk omsorg, varav 719 i enskild regi

Barn och elever hösten 2017

 • 509 784 barn i förskola
 • 11 585 barn i pedagogisk omsorg
 • 484 399 elever i fritidshem
 • 119 076 elever i förskoleklass
 • 1 049 490 elever i grundskolan varav 158 elever i sameskolan
 • 10 612 elever i grundsärskolan
 • 650 elever i specialskolan
 • 347 863 elever i gymnasieskolan
 • 6 072 elever i gymnasiesärskolan
 • 3 605 elever i särskild utbildning för vuxna
 • 234 865 elever motsvarande 104 462 heltidsstuderande i komvux kalenderåret 2017
 • 163 175 elever i komvux i sfi kalenderåret 2017

Antal anställda/lärare och personaltäthet hösten 2017

 • 108 584 anställda i förskola som arbetar med barn. Personaltätheten är 5,1 barn per heltidstjänst.38 630 anställda i fritidshem som arbetar med elever. Personaltätheten är 12,5 elever per anställd.35 471 lärare i tjänst på gymnasieskolorna, lärartätheten är 11,7 elever per lärare omräknat till heltidstjänster.4 291 lärare i tjänst på sfi, lärartätheten 2016/17 var i genomsnitt 24,2 elever per lärare omräknat till heltidstjänster.
 • 5 534 lärare i tjänst i komvux, lärartätheten år 2016/17 var 15,5 heltidsstuderande per lärare omräknat till heltidstjänster.
 • 100 796 lärare i tjänst på grundskolorna, lärartätheten är 12,1 elever per lärare omräknat till heltidstjänster.
 • 2 343 anställda i pedagogisk omsorg. Personaltätheten är 4,9 barn per anställd.

Andel personal/lärare (omräknat till heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen/utbildning hösten 2017

 • 42,4 procent av personalen i förskola
 • 5,6 procent av personalen i pedagogisk omsorg
 • 76,6 procent av personalen i öppen förskola
 • 39 procent av personalen i fritidshem
 • 87,3 procent av lärarna i förskoleklass
 • 81,3 procent av lärarna i grundskolan
 • 84,3 procent av lärarna i grundsärskolan
 • 75,8 procent av lärarna i specialskolan
 • 82,5 procent av lärarna i gymnasiesärskolan
 • 82,5 procent av lärarna inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasialnivå*
 • 70,5 procent av lärarna inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
 • 89,2 procent av lärarna i särskild utbildning för vuxna

* Uppgiften avser endast lärare vid utbildningar i kommunens egen regi

Andel lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisningsämne hösten 2017

 • 84,0 procent av lärarna i förskoleklass
 • 71,4 procent av lärarna i grundskolan
 • 14,9 procent av lärarna i grundsärskolan
 • 30,3 procent av lärarna i specialskolan
 • 80,6 procent av lärarna i gymnasieskolan
 • 20,5 procent av lärarna i gymnasiesärskolan
 • 75,8 procent av lärarna inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå*
 • 76,8 procent av lärarna inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå*
 • 37,1 procent av lärarna inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
 • 37,6 procent av lärarna inom särskild utbildning för vuxna

* Uppgiften avser endast lärare vid utbildningar i kommunens egen regi

Betygsresultat

Grundskolan årskurs 9, vårterminen 2018

 • 24,4 procent av de elever som slutade årskurs 9 i grundskolan saknade fullständiga betyg.
 • 15,6 procent av eleverna saknade behörighet att söka till gymnasieskolans nationella program.
 • Det genomsnittliga meritvärdet utifrån elevernas 17 betyg var 228,7.
 • I ämnet matematik hade 11,1 procent inte godkända betyg (A-E)
 • I ämnet svenska hade 4,0 procent inte godkända betyg (A-E)
 • I ämnet svenska som andraspråk hade 36,6 procent inte godkända betyg (A-E)
 • I ämnet engelska hade 9,2 procent inte godkända betyg (A-E)

Grundskolan årskurs 6, vårterminen 2018

 • 77,1 procent av eleverna i årskurs 6 uppnådde kunskapskraven för godkända betyg (A-E) i alla ämnen de läst
 • 8,3 procent uppnådde inte kunskapskraven i ett ämne
 • 14,0 procent uppnådde inte kunskapskraven i två eller flera ämnen
 • 0,6 procent, 671 elever, uppnådde inte godkända betyg i något ämne alls

Störst andel elever med godkända betyg (A-E) fanns i

 • Slöjd, 97,6 procent
 • Bild, 97,4 procent
 • Hem- och konsumentkunskap, 97,2 procent

Lägst andel elever med godkända betyg (A-E) fanns i

 • Svenska som andraspråk, 62,4 procent
 • Matematik, 89,5 procent
 • Engelska, 90,3 procent
 • Modersmål, 91,4 procent

Gymnasieskolan läsår 2017/18

 • Skolverkets genomströmningsstatistik visar att bland de 85 674 elever som började på ett av de nationella programmen läsåret 2015/16 var det 82,5 procent som tre år senare fått examen eller ett studiebevis på 2 500 betygsatta poäng. Motsvarande andel för nybörjare läsåret 2014/15 var 81,6 procent.
 • Gymnasieskolans avgångsstatistik för läsåret 2017/18 visar att det var totalt 80 672 elever som slutförda gymnasieskolan varav 73 procent av dem hade grundläggande behörighet till högskolan. Den genomsnittliga betygspoängen bland avgångseleverna var 14,3 poäng.

Kostnader kalenderår 2017

 • Förskola 75 miljarder kr
 • Fritidshem 18,1 miljarder kr
 • Förskoleklass 7,3 miljarder kr
 • Grundskola 114,7 miljarder kr
 • Grundsärskola 4,9 miljarder kr
 • Specialskola 0,5 miljarder kr
 • Gymnasieskola 41,8 miljarder kr
 • Gymnasiesärskola 2,9 miljarder kr
 • Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå 5,1 miljarder kr (inklusive annan anordnare)
 • Kommunalvuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) 3,5 miljarder kr (inklusive annan anordnare)
 • Särskild utbildning för vuxna 0,3 miljarder kr (inklusive annan anordnare)

Kostnad per inskrivet barn/elev 2017

Förskola 148 500 kr

Fritidshem 37 800 kr

Förskoleklass 53 600 kr

Grundskola 111 100 kr (108 000 kr exkl skolskjuts)

Grundsärskola 545 100 kr (483 200 exkl skolskjuts)

Specialskola 790 700 kr

Gymnasieskola 124 300 kr (120 500 kr exkl skolskjuts)

Gymnasiesärskola 479 800 kr (434 800 kr exkl skolskjuts)

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå 48 400 kr per heltidsstuderande Obs: inklusive annan anordnare

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) 42 400 kr (inklusive annan anordnare)

Särskild utbildning för vuxna 65 400 kr (inklusive annan anordnare)

Senast uppdaterad 21 mars 2019