Snabbfakta

Snabbfakta om förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning - svaren på de vanligaste frågorna om statistik.

Verksamheter och skolenheter hösten 2017

 • 9 791 förskoleenheter, varav 2 693 fristående förskoleenheter
 • 1 794 verksamheter inom pedagogisk omsorg, varav 719 i enskild regi
 • 1 093 öppna verksamheter (öppen förskola 485 och öppen fritidsverksamhet 608), varav 153 i enskild regi
 • 4 255 fritidshem, varav 689 i enskild regi
 • 3 621 skolenheter i förskoleklass varav 573 drivs som fristående skolenheter
 • 4 832 grundskolenheter varav 820 är fristående
 • 574 grundsärskolor varav 34 är fristående
 • 9 specialskolor varav 5 regionskolor och 4 riksskolor
 • 251 gymnasiesärskolor varav 32 är fristående
 • 1 316 gymnasieskolor varav 433 är fristående
 • 18 skolor i 11 länder med svensk utbildning i utlandet

Barn och elever hösten 2017

 • 509 784 barn i förskola
 • 11 585 barn i pedagogisk omsorg
 • 484 399 elever i fritidshem
 • 119 076 elever i förskoleklass
 • 1 049 490 elever i grundskolan
 • 10 612 elever i grundsärskolan
 • 650 elever i specialskolan
 • 347 863 elever i gymnasieskolan
 • 6 072 elever i gymnasiesärskolan
 • 3 880 elever i särskild utbildning för vuxna

Elever kalenderår 2017

 • 234 865 elever motsvarande 104 462 heltidsstuderande i komvux.
 • 163 175 elever i komvux i sfi.

Antal lärare och personaltäthet hösten 2017

 • 108 584 anställda i förskola som arbetar med barn. Personaltätheten är 5,1 barn per årsarbetare.
 • 2 343 anställda i pedagogisk omsorg. Personaltätheten är 4,9 barn per anställd.
 • 38 630 anställda i fritidshem som arbetar med elever. Personaltätheten är 12,5 elever per anställd.
 • 100 796 lärare i tjänst på grundskolorna, lärartätheten är 12,1 elever per lärare, heltidstjänst.
 • 35 471 lärare i tjänst på gymnasieskolorna, lärartätheten är 11,7 elever per lärare, heltidstjänst.
 • 5 534 lärare i tjänst i komvux, lärartätheten år 2016/17 var 15,5 heltidsstuderande per lärare, heltidstjänst.
 • 4 291 lärare i tjänst på sfi, lärartätheten 2016/17 var i genomsnitt 24,2 elever per lärare, heltidstjänst.

Andel med pedagogisk högskoleexamen/utbildning (heltidstjänst) hösten 2017

 • 42,4 procent av personalen i förskola
 • 5,6 procent av personalen i pedagogisk omsorg
 • 76,6 procent av personalen i öppen förskola
 • 39 procent av personalen i fritidshem

Betygsresultat

Grundskolan årskurs 9, vårterminen 2018

 • 24,4 procent av de elever som slutade årskurs 9 i grundskolan saknade fullständiga betyg.
 • 15,6 procent av eleverna saknade behörighet att söka till gymnasieskolans nationella program.
 • Det genomsnittliga meritvärdet utifrån elevernas 17 betyg var 228,7.
 • I ämnet matematik hade 11,1 procent inte godkända betyg (A-E)
 • I ämnet svenska hade 4,0 procent inte godkända betyg (A-E)
 • I ämnet svenska som andraspråk hade 36,6 procent inte godkända betyg (A-E)
 • I ämnet engelska hade 9,2 procent inte godkända betyg (A-E)

Grundskolan årskurs 6, vårterminen 2018

 • 77,1 procent av eleverna i årskurs 6 uppnådde kunskapskraven för godkända betyg (A-E) i alla ämnen de läst
 • 8,3 procent uppnådde inte kunskapskraven i ett ämne
 • 14,0 procent uppnådde inte kunskapskraven i två eller flera ämnen
 • 0,6 procent, 671 elever, uppnådde inte godkända betyg i något ämne alls

Störst andel elever med godkända betyg (A-E) fanns i

 • Slöjd, 97,6 procent
 • Bild, 97,4 procent
 • Hem- och konsumentkunskap, 97,2 procent

Lägst andel elever med godkända betyg (A-E) fanns i

 • Svenska som andraspråk, 62,4 procent
 • Matematik, 89,5 procent
 • Engelska, 90,3 procent
 • Modersmål, 91,4 procent

Gymnasieskolan år 2017

 • Av de 80 700 elever som gick ut med avgångsbetyg från nationella program var det 90,2 procent som fick en gymnasieexamen, övriga fick ett studiebevis på 2500 betygsatta poäng.
 • Av de elever som lämnade gymnasieskolan med avgångsbetyg var det 72,6 procent som hade grundläggande behörighet till högskolan.
 • Den genomsnittliga betygspoängen bland avgångseleverna var 14,2 poäng.

Kostnader kalenderår 2018

 • Förskolan 75 miljarder kr
 • Fritidshem 18,1 miljarder kr
 • Grundskolan 114,7 miljarder kr
 • Grundsärskolan 4,9 miljarder kr
 • Gymnasieskolan 41,8 miljarder kr
 • Gymnasiesärskolan 2,9 miljarder kr
 • Komvux 5,1 miljarder kr
 • Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 3,5 miljarder kr Obs: inklusive annan anordnare

Kostnad per inskrivet barn/elev 2017

 • Förskolan 148 500 kr
 • Fritidshem 37 800 kr
 • Grundskolan 111 100 kr (108 000 kr exkl skolskjuts)
 • Grundsärskolan 545 100 kr (483 200 exkl skolskjuts)
 • Gymnasieskolan 124 300 kr (120 500 kr exkl skolskjuts)
 • Gymnasiesärskolan 479 800 kr (434 800 kr exkl skolskjuts)
 • Komvux 48 400 kr per heltidsstuderande
 • Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 42 400 kr Obs: inklusive annan anordnare
Senast uppdaterad 11 januari 2019