Frågor och svar

Hur definieras föräldrarnas utbildningsnivå?

Förgymnasial eller gymnasial utbildning anges för elever vars föräldrars högsta utbildning är genomgången folkskola/grundskola eller genomgången gymnasial utbildning.

Eftergymnasial utbildning anges för elever där minst en förälder har eftergymnasial utbildning.

Föräldrarnas utbildningsnivå hämtas genom samkörningar mellan betygsregistret, det centrala folkbokföringsregistret och det nationella utbildningsregistret. I utbildningsregistret registreras genomförda utbildningar för alla personer som är folkbokförda i Sverige. Uppgifter om utbildning i utlandet hämtas in via enkäter och intervjuer.