Frågor och svar

Hur säker kan man vara på att kvaliteten är god i det statistiska underlaget?

Alla som bedriver skolverksamhet är skyldiga att lämna uppgifter till det nationella uppföljningssystemet, på det sätt och enligt de definitioner som gäller för de olika uppgifterna. Statistiska Centralbyrån (SCB) sköter insamlingarna och granskar uppgifterna de får in. Orimliga eller andra "konstiga" uppgifter kontrolleras med uppgiftslämnaren. Kvaliteten i de lämnade uppgifterna bedöms som hög på kommun och riksnivå. Det är alltid uppgiftslämnaren som svarar för att de lämnade uppgifterna är korrekta.