Frågor och svar

Hur vet ni vilken utbildningsnivå elevernas föräldrar har?

I utbildningsregistret registreras genomförda utbildningar för alla personer som är folkbokförda i Sverige. För att minska uppgiftslämnarbördan kommer de insamlade uppgifterna att kompletteras med folkbokförings- och utbildningsuppgifter för elever och föräldrar samt uppgifter om skolenheter från SCB:s register. Uppgifter om utbildning i utlandet hämtas in via enkäter och intervjuer. För personer som invandrat till Sverige saknas ibland uppgift om utbildningsnivå och i dessa fall anges det som "utbildningsnivå okänd". Med föräldrar menas elevens biologiska föräldrar.

För att minska uppgiftslämnarbördan samkörs uppgifterna, som SCB samlar in på Skolverkets uppdrag, med folkbokförings- och utbildningsuppgifter för föräldrar från SCB:s Register över totalbefolkningen (RTB) och utbildningsregistret. I utbildningsregistret finns uppgifter om genomförda utbildningar för alla personer som är folkbokförda i Sverige. Uppgifter om utbildning i utlandet hämtas in via enkäter. För personer som invandrat till Sverige saknas ibland uppgift om utbildningsnivå och i dessa fall anges "utbildningsnivå okänd". Med föräldrar avses i detta sammanhang elevens biologiska föräldrar.