Frågor och svar

Uppdateras analysstödet för de olika uppgifterna successivt?

Analysstöd för varje dokumenttyp och för varje statistikrapport uppdateras årligen.