Frågor och svar

Vad betyder skolenhet?

Från och med 1 juli 2011 gäller begreppet skolenhet enligt skollagen från 2010 och Skolverkets statistik om skolor har anpassat sig till det. Uppgifter som tidigare presenteras på skolnivå presenteras från och med läsåret 2012/13 på skolenhetsnivå.

En skolenhet är en av huvudman för annan skolform än förskola organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon skolbyggnad.

Rektors ansvarsområde tydliggörs i skollagen genom regleringen att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Ledningsansvaret får inte delas på flera inom en skolenhet. En skolenhet kan därför inte ha mer än en rektor, vilket innebär att en elev aldrig kan ha mer än en rektor. En rektor kan däremot ha ansvar för flera skolenheter.

Mer information om begreppet skolenhet hittar du i Skolverkets juridiska vägledning ”Mer om förskolechefen och rektornlänk till annan webbplats”.