Sök statistik

Sök i SiRiS, SALSA, Jämförelsetalsdatabasen samt Skolinspektionens rapporter och skolenkäter.

Jag vill hitta:
Det enklaste sättet att hitta all statistik om en skola eller en kommun eller en huvudman! Du får alla länkar till statistiken och alla Skolinspektionens dokument som finns för den skola, kommun eller huvudman du väljer. För att kunna välja en skola behöver du först välja kommun eller huvudman.
Detta sök är mer detaljerat och ger dig möjlighet att välja skolform, nivå (riket, län, kommun, skolenhetsnivå eller huvudman), statistikområde (betyg, barn/elever, jämförelse över tid, kostnader, nationella prov, personal m.fl.).
Detta sök ger dig länkar till den officiella statistiken som presenteras på riksnivå i exceltabeller. Läs mer om den officiella statistiken här.
Detta sök ger dig länkar till filer för alla skolor, kommuner eller alla huvudmän i Sverige i samma fil. Filen finns att hämta i formaten xls, csv och xml.

All statistik om en skola, en kommun eller en huvudman och Skolinspektionens dokument.

Visa statistik för:

Sök efter statistik per skolform och statistikområde.

Statistik med kvalitetsstämpeln Sveriges Officiella Statistik är kvalitetsgranskad, tillförlitlig och trovärdig.

Hämta filer med data för alla skolor, kommuner eller huvudmän i Sverige i samma fil. Format som erbjuds är xls, csv och xml.

 • Statistik

  Lathund för statistiksöket

  Här finns en beskrivning över hur du hittar statistiken i Skolverkets databaser.

 • Statistik

  Kommunblad

  Kommunbladet innehåller statistik över förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet för varje kommun.

 • Statistik

  Skolinspektionens dokument

  Här kan du söka rapporter och beslut från Skolinspektionen. Du hittar också deras tillsynsärenden och enkäter.

Frågor och svar

Uppgifterna samlas in av SCB på uppdrag av Skolverket. Den som är ansvarig för att lämna uppgifterna är huvudmannen för verksamheten, det vill säga kommuner eller fristående huvudmän, men uppgifterna kan även lämnas in av skolorna. Uppgifterna är en del av Sveriges officiella statistik som publiceras löpande.

Den officiella statistiken redovisas på nationell nivå. De flesta uppgifterna finns även på läns-, kommun-, huvudmanna- och skolenhetsnivå.

Det tar tid att samla in och granska statistik. Uppgifterna publiceras inte förrän efter att Statistiska centralbyrån (SCB) har säkerställt att statistiken håller god kvalitet. Det är ett omfattande arbete, och därför kan det ta lång tid innan uppgifterna kan publiceras. Skolverket och SCB försöker på olika sätt förenkla insamlingarna och stödja kommuner och skolor i att lämna uppgifter för att kunna publicera statistiken tidigare.

Om en skola inte har lämnat några uppgifter alls finns inte skolan med i förteckningen över valbara skolor. Om en uppgift saknas redovisas detta med en punkt (.) som betyder att uppgift inte förekommer och inte kan visas. I några fall redovisas bortfall genom att det står noll (0) som antalsuppgift.

Alla som bedriver skolverksamhet är skyldiga att lämna uppgifter till det nationella uppföljningssystemet, på det sätt och enligt de definitioner som gäller för de olika uppgifterna. Statistiska Centralbyrån (SCB) sköter insamlingarna och granskar uppgifterna de får in. Orimliga eller andra "konstiga" uppgifter kontrolleras med uppgiftslämnaren. Kvaliteten i de lämnade uppgifterna bedöms som hög på kommun och riksnivå. Det är alltid uppgiftslämnaren som svarar för att de lämnade uppgifterna är korrekta.

Nej, det finns ingen möjlighet att i efterhand rätta upp uppgifter. Däremot kan skolan/kommunen kommentera sina uppgifter på sin hemsida som flertalet statistikrapporter är länkade till.

Uppgifterna samlas in av SCB på uppdrag av Skolverket. Den som är ansvarig för att lämna uppgifterna är huvudmannen för verksamheten, det vill säga kommuner eller fristående huvudmän, men uppgifterna lämnas oftast in av skolorna. SCB sköter insamlingarna och granskar uppgifterna de får in och stora insatser genomförs för att rätta upp orimliga och andra tveksamma uppgifter som lämnats in.

Utländsk bakgrund har elever som

 • är födda utomlands eller
 • är födda i Sverige och vars båda föräldrar är födda utomlands.


Det innebär att en elev som är född i Sverige och har en förälder som är född utomlands har svensk bakgrund.

Elever som saknar uppgift om personnummer räknas i denna statistik till elever med okänd bakgrund. Att uppgift om personnummer saknas kan bland annat bero på att eleven inte är folkbokförd i Sverige, men det kan även finnas andra orsaker.

I utbildningsregistret registreras genomförda utbildningar för alla personer som är folkbokförda i Sverige. För att minska uppgiftslämnarbördan kommer de insamlade uppgifterna att kompletteras med folkbokförings- och utbildningsuppgifter för elever och föräldrar samt uppgifter om skolenheter från SCB:s register. Uppgifter om utbildning i utlandet hämtas in via enkäter och intervjuer. För personer som invandrat till Sverige saknas ibland uppgift om utbildningsnivå och i dessa fall anges det som "utbildningsnivå okänd". Med föräldrar menas elevens biologiska föräldrar.

För att minska uppgiftslämnarbördan samkörs uppgifterna, som SCB samlar in på Skolverkets uppdrag, med folkbokförings- och utbildningsuppgifter för föräldrar från SCB:s Register över totalbefolkningen (RTB) och utbildningsregistret. I utbildningsregistret finns uppgifter om genomförda utbildningar för alla personer som är folkbokförda i Sverige. Uppgifter om utbildning i utlandet hämtas in via enkäter. För personer som invandrat till Sverige saknas ibland uppgift om utbildningsnivå och i dessa fall anges "utbildningsnivå okänd". Med föräldrar avses i detta sammanhang elevens biologiska föräldrar.

Förgymnasial eller gymnasial utbildning anges för elever vars föräldrars högsta utbildning är genomgången folkskola/grundskola eller genomgången gymnasial utbildning.

Eftergymnasial utbildning anges för elever där minst en förälder har eftergymnasial utbildning.

Föräldrarnas utbildningsnivå hämtas genom samkörningar mellan betygsregistret, det centrala folkbokföringsregistret och det nationella utbildningsregistret. I utbildningsregistret registreras genomförda utbildningar för alla personer som är folkbokförda i Sverige. Uppgifter om utbildning i utlandet hämtas in via enkäter och intervjuer.

I Skolverkets statistik definieras elever som har invandrat till Sverige under något av de senaste fyra åren, är födda utomlands och vars båda föräldrar är födda utomlands som nyinvandrade. I kategorin nyinvandrade ingår endast folkbokförda elever. Elever som nyligen har kommit till Sverige och inte hunnit bli folkbokförda ingår därmed inte i kategorin nyinvandrad. Dessa elever ingår istället i kategorin okänd bakgrund.

Elever med okänd bakgrund avser elever som saknar uppgift om personnummer i insamlingen, vilket gör att det inte går att koppla eleverna till några bakgrundsuppgifter från Registret över totalbefolkningen (RTB). Att personnummer saknas kan bero på att eleven inte är folkbokförd i Sverige, men det kan även finnas andra orsaker till detta.

Från och med 1 juli 2011 gäller begreppet skolenhet enligt skollagen från 2010 och Skolverkets statistik om skolor har anpassat sig till det. Uppgifter som tidigare presenteras på skolnivå presenteras från och med läsåret 2012/13 på skolenhetsnivå.

En skolenhet är en av huvudman för annan skolform än förskola organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon skolbyggnad.

Ledningsansvaret får inte delas på flera inom en skolenhet. En skolenhet kan därför inte ha mer än en rektor, vilket innebär att en elev aldrig kan ha mer än en rektor. En rektor kan däremot ha ansvar för flera skolenheter.

Varje skolenhet ska ha en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet vid skolenheten. Vissa skolor har valt att organisera sig i flera enheter därav namnet Centralskolan 1 och 2.

Huvudman för utbildningen är den organisation som ansvarar för att utbildningen anordnas. En huvudman kan vara en enskild person men i de flesta skolformer är huvudmannen är en organisation. Vem som kan vara huvudman för utbildning inom skolväsendet är fastslaget i skollagen.

Skolverket gjorde 2014 en rapport om enskilda huvudmän i skolväsendet, "Privata aktörer inom förskola och skola". I rapporten ingår en kartläggning av huvudmännens koncerntillhörigheter och deras ägarbolag.

Skolverkets rapport Privata aktörer inom förskola och skolalänk till annan webbplats

Vanligtvis är en kommun ensamt ansvarig för sin skolverksamhet. Denna verksamhet lyder då under en kommunal huvudman. En kommunal huvudman kan också vara ett förbund av flera kommuner som tillsammans ansvarar för utbildning. Sådana kommunalförbund förekommer inom gymnasieutbildning. Inom vissa skolformer kan även landsting eller staten vara huvudman för utbildning.

Huvudman för utbildningen är den organisation som ansvarar för att utbildningen anordnas. En huvudman kan vara en enskild person men i de flesta skolformer är huvudmannen är en organisation. Vem som kan vara huvudman för utbildning inom skolväsendet är fastslaget i skollagen.

I statistik om en kommun som geografisk region är det kommunens fysiska gränser som avgör vilka skolor som ingår i uppgifterna. I statistik om en kommun som huvudman ingår de skolor som kommunen ansvarar för.

Ja, för de kommuner som har gått ihop och driver gymnasieskolor i gemensam regi redovisas statistiken för de s.k. kommunalförbunden.

Statistiken bygger på att vi har samkört uppgifter om ”pedagogisk personal” med uppgifter om ”lärarlegitimationer”. På så sätt får man en bild av om lärare undervisar i de ämnen de är behöriga i.

Uppgifterna om lärarnas undervisningsämnen samlas in från skolenheterna i oktober varje år. Det är alltså möjligt att det delvis är andra lärare som tjänstgör nu eller att lärare har fått ändrade undervisningsämnen sedan dess.

När det gäller legitimationsuppgifterna ingår de lärare som har fått en lärarlegitimation utfärdad till och med början av februari respektive år. De lärare som har fått sin legitimation eller behörighet i fler ämnen efter det datumet finns därför inte med i den statistik som vi nu redovisar.

Lärare i yrkesämnen och modersmål samt lärare vid skolenheter som bedriver annan undervisning på engelska än språkundervisning och lärare i fristående waldorfskolor ingår inte i statistiken över behöriga lärare eftersom de är undantagna kravet på lärarlegitimation.

Statistiken uppdateras en gång per år när vi får in nya uppgifter om lärarnas tjänstgöring.Text

Skolinspektionen ansvarar för tillsynen och lägger in tillsynsrapporterna i databasen så snart de är klara. Kontakta Skolinspektionen om du inte hittar en särskild skolas rapport.

E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se
Webbplats: www.skolinspektionen.selänk till annan webbplats
Telefon: 08-586 080 00

De uppgifter som Skolinspektionen ansvarar för finns tillgängliga på Skolverkets webbplats.

Analysstöd för varje dokumenttyp och för varje statistikrapport uppdateras årligen.

Många länder har nationella databaser med information om skolors resultat, men deras innehåll och syfte skiljer sig åt beroende på ländernas styrsystem och skiftande behov.