Skolverket publicerar från den 1 september 2020 enbart statistik på riksnivå. Uppgifter från skolenhetsregistret kommer inte heller att kunna visas eftersom uppgifterna är insamlade i statistiksyfte. Denna förändring är en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy.

Den 4 september har Skolverket lämnat förslag på lösningar till regeringen som syftar till att all skolstatistik kan publiceras igen.

Pressmeddelande 200904: Så kan skolstatistiken åter publiceras

Sök statistik

Detta sök ger dig länkar till den officiella statistiken som presenteras på riksnivå i exceltabeller. Läs mer om den officiella statistiken här.

Statistik med kvalitetsstämpeln Sveriges Officiella Statistik är kvalitetsgranskad, tillförlitlig och trovärdig.

Frågor och svar

Alla som bedriver skolverksamhet är skyldiga att lämna uppgifter på det sätt och enligt de definitioner som gäller. Statistiska Centralbyrån (SCB) sköter insamlingarna och granskar uppgifterna de får in. Orimliga uppgifter kontrolleras med uppgiftslämnaren. Kvaliteten i de lämnade uppgifterna bedöms som hög på kommunnivå och riksnivå. Det är alltid uppgiftslämnaren som svarar för att de lämnade uppgifterna är korrekta.

Utländsk bakgrund har elever som

  • är födda utomlands eller
  • är födda i Sverige och vars båda föräldrar är födda utomlands.

Det innebär att en elev som är född i Sverige och har en förälder som är född utomlands har svensk bakgrund.

Elever som saknar uppgift om personnummer räknas i denna statistik till elever med okänd bakgrund. Att uppgift om personnummer saknas kan bland annat bero på att eleven inte är folkbokförd i Sverige, men det kan även finnas andra orsaker.

I SCB:s utbildningsregister registreras genomförda utbildningar för alla personer som är folkbokförda i Sverige. För personer som invandrat till Sverige hämtas uppgifter in via enkäter. Ibland saknas uppgift om utbildningsnivå och i dessa fall anges det som utbildningsnivå okänd. Med föräldrar menas elevens biologiska föräldrar.

De insamlade uppgifterna kompletteras med folkbokförings- och utbildningsuppgifter för elever och föräldrar från SCB:s register.

I Skolverkets statistik definieras elever som nyinvandrade om de har invandrat till Sverige under något av de senaste fyra åren, är födda utomlands och vars båda föräldrar är födda utomlands. I kategorin nyinvandrade ingår endast folkbokförda elever. Elever som nyligen har kommit till Sverige och inte hunnit bli folkbokförda ingår i kategorin okänd bakgrund.

Elever med okänd bakgrund avser elever som saknar uppgift om personnummer i insamlingen, vilket gör att det inte går att koppla eleverna till några bakgrundsuppgifter. Att personnummer saknas kan bero på att eleven inte är folkbokförd i Sverige, men det kan även finnas andra orsaker till detta.

Huvudman för utbildningen är den organisation som ansvarar för att utbildningen anordnas. En huvudman är i de flesta skolformer en organisation men det kan även vara en enskild person. Vem som kan vara huvudman för utbildning inom skolväsendet är fastslaget i skollagen.

Statistiken bygger på en samkörning av skolornas rapporterade uppgifter om undervisande lärare med uppgifter om behörighet från Skolverkets förskollärar- och lärarlegitimationsregister. På så sätt får man en bild av om lärare undervisar i de ämnen de är behöriga i.

Många länder har nationella databaser med information om skolors resultat, men deras innehåll och syfte skiljer sig åt beroende på ländernas styrsystem och skiftande behov.