Ersättning för fjärrundervisning i nationella minoritetsspråk

Du som huvudman kan ansöka om ersättning per elev för att erbjuda fjärrundervisning i de nationella minoritetsspråken. Denna ersättning ska öka tillgången till modersmålsundervisning för elever med nationellt minoritetsspråk.

Syftet med ersättningen för fjärrundervisning i nationella minoritetsspråk är att främja att elever får undervisning i sitt minoritetsspråk och att huvudmän får ett ekonomisk ersättning för kostnaden för den typen av undervisning. Målet är att öka tillgången till modersmålsundervisning för elever med nationellt minoritetsspråk.

Ersättningen kommer att ges löpande terminsvis.

Vem kan söka ersättningen?

Du kan ansöka om ersättningen om du är kommunal, fristående eller statlig huvudman, med ansvar för skolformerna:

  • grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola
  • gymnasieskola, gymnasiesärskola.

Viktiga datum och beslut

Anmälan är öppen mellan den 27 oktober och den 21 november 2022.

Ansök om ersättning för fjärrundervisning i nationella minoritetsspråk Länk till annan webbplats.

Handläggning av anmälan och beslut fattas mellan den 22 november och den 2 december.

Utbetalning sker preliminärt den 5–9 december 2022.

Mer information om viktiga datum inför vårterminen uppdateras här i slutet av året.

Vad ska ersättningen användas till?

Ersättningen ska användas till kostnader för fjärrundervisning i minoritetsspråk. Det gäller både köpt fjärrundervisning och fjärrundervisning som skolan själv sköter. Ersättningen täcker däremot inte utrustning eller andra kringkostnader.

Vilka villkor gäller för ersättningen?

Om du som huvudman har ansökt om och fått ersättningen kan du bli återbetalningsskyldig om det framkommer att villkoren för ersättningen inte följs. Villkoren är att

  • ersättningen ska användas till kostnader direkt kopplade till fjärrundervisning i nationellt minoritetsspråk
  • ersättningen ska inte användas för kostnader kopplade till egna lokaler, läromedel eller teknisk utrustning
  • ersättningen får användas för lönekostnader för handledare som närvarar tillsammans med eleven när undervisningen ges.

Skolverket kan hålla inne en utbetalning eller besluta om återkrav om det kommer fram att ärendets förutsättningar har ändrats väsentligt.

Hur stor är ersättningen?

Ersättningen är 28 000 kronor per elev och läsår, det vill säga 14 000 kronor per elev och termin.

Så trappas ersättning ner

Skolverket har en nedtrappning i ersättningen för fjärrundervisning. Nedtrappningen gäller för elever i sammanhållna undervisningsgrupper och fungerar så här:

  • elev 1 och 2 ger 100 procent av ersättning
  • elev 3 och 4 ger 50 procent av ersättning
  • elev 5 och uppåt ger 0 procent av ersättning.

Fjärrundervisning

Eftersom det finns väldigt få behöriga lärare i de nationella minoritetsspråken är fjärrundervisning ibland den enda möjligheten för att se till att eleverna kan få undervisning. Fjärrundervisning kan då vara en möjlig väg och får bland annat användas när elevunderlaget för en viss skolenhet är så begränsat att ordinarie undervisning inom skolenheten leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen.

Fjärrundervisning

Elevens rätt till modersmålsundervisning

Du som huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken om en elev vill få undervisning. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever.

Rätt till modersmålsundervisning

Kontakt

Om du har frågor om ersättningen kan du mejla fjarrundervisning@skolverket.se.

Senast uppdaterad 17 november 2022.