Extra resurser till skolor för att mildra effekterna av inflationen

Vi betalar ut extra bidrag till landets kommuner. Syftet är att bidra till goda förutsättningar för att upprätthålla kvaliteten i undervisningen och minska risken att inflationen på ett negativt sätt påverkar förutsättningarna för barn och elever att få den utbildning och det stöd de har rätt till.

Regeringen har beslutat att Skolverket ska betala ut 500 miljoner kronor till landets kommuner. Det här bidraget betalas ut till alla kommuner för att stödja olika insatser i både kommunala och fristående skolor.

Skolverket ska skyndsamt betala ut de 500 miljoner regeringen avsatte till skolorna i vårändringsbudgeten, Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Beslut om utbetalning

Vi kommer att betala ut bidraget den 28 juni 2024. Den referenstext som kommer att finnas på utbetalningen är "Extra medel 2024". Totalt tilldelas 500 miljoner kronor, som fördelas proportionellt enligt antalet barn och unga i åldrarna 6–19 år i varje kommun.

Belopp som betalas ut till respektive kommun Excel, 25 kB, öppnas i nytt fönster.

Ni behöver inte ansöka om bidraget

Enskilda skolor, huvudmän eller kommuner behöver inte ansöka om pengarna. Bidraget betalas ut till alla kommuner, i enlighet med regeringsuppdraget. Det är sedan upp till varje enskild kommun att besluta hur pengarna ska användas för att upprätthålla kvaliteten i undervisningen.

Pengarna är avsedda för användning både i kommunala och fristående skolor i

 • förskolan
 • förskoleklassen
 • grundskolan
 • anpassade grundskolan
 • fritidshemmet
 • gymnasieskolan
 • anpassade gymnasieskolan
 • komvux.

Vi hämtar statistik från Statiska centralbyrån om antalet barn och unga i varje kommun

Beräkningen grundas på statistik över antalet barn och unga i åldern 6–19 år i varje kommun. Denna statistik hämtas från Statiska centralbyrån (SCB) och utgör den senast tillgängliga statistiken.

Vad ska bidraget användas till?

Syftet med bidraget är att bidra till goda förutsättningar för att upprätthålla kvaliteten i undervisningen och minska risken att inflationen på ett negativt sätt påverkar förutsättningarna för barn och elever att få den utbildning och det stöd som de har rätt till. Bidraget ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolformerna som omfattas.

Senast uppdaterad 27 juni 2024.

Frågor och svar

Bidraget betalas ut till alla kommuner. Varje enskild kommun kommer att få ett mejl där det framgår hur mycket pengar som den har tilldelats.

Nej, vi betalar automatiskt ut bidraget till varje enskild kommun.

Regleringsbrevet anger syftet med bidraget och anger även att det ska användas för insatser i kommunal och enskild verksamhet inom utpekade skolformer. Däremot anges ingen specificering om hur det ska fördelas inom de ramarna. Därmed är det kommunerna som avgör hur bidraget ska fördelas och nyttjas inom de satta ramarna, för att uppnå syftet med statsbidraget. Det finns inget krav om att fördelningen behöver omfatta alla angivna skolformer och alla barn och elever i kommunen, utan även det avgörs av kommunen.

En total summa på 500 mljoner kronor fördelas proportionellt mellan kommunerna, utifrån antalet barn och unga i åldrarna 6–19 år i respektive kommun vid tidpunkten för beslutet.

Belopp som betalas ut till respektive kommun

Pengarna ska användas under år 2024.

Syftet med bidraget är att bidra till goda förutsättningar för att upprätthålla kvaliteten i undervisningen och minska risken att inflationen på ett negativt sätt påverkar förutsättningarna för barn och elever att få den utbildning och det stöd som de har rätt till.

Bidraget ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i

 • förskolan
 • förskoleklassen
 • grundskolan
 • anpassade grundskolan
 • fritidshemmet
 • gymnasieskolan
 • anpassade gymnasieskolan
 • komvux.

Nej, vi har inte fått något uppdrag om att följa upp det här bidraget och kommer därmed inte att efterfråga någon redovisning om hur bidraget har använts.