Extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020

Det extra statsbidraget ska gå till att ge vuxna möjlighet att utbilda sig inom regionalt yrkesvux. Bidraget ska också ersätta kommunerna för deras kostnader för de platser de åtagit sig att själva finansiera inom regionalt yrkesvux.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan: beslut september 2020

Ansökan var öppen 15 augusti–15 september 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan fattades 29 september 2020. Totalt har vi beviljat 675 000 000 kronor i statsbidrag.

287 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Lista över beviljade belopp Pdf, 37 kB. (Pdf, 37 kB)

Det är den kommun som skickar in ansökan som får beslutet i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

 

Ansökan var öppen 15 augusti–15 september 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan fattades 29 september 2020. Totalt har vi beviljat 675 000 000 kronor i statsbidrag.

287 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Lista över beviljade belopp Pdf, 37 kB. (Pdf, 37 kB)

Det är den kommun som skickar in ansökan som får beslutet i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

 

Redovisning: beslut 28 april 2021

Den 28 april 2021 fattade Skolverket beslut om redovisning av extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Redovisningen var öppen 15 januari – 15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Den kommun som var huvudsökande i ansökan har ansvarat för att skicka in redovisningen och också mottagit beslut om redovisningen i e-tjänsten.

Se sammanställning över redovisning i extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2020 nedan.

Beslutbilaga redovisning extra regvux 2020 Excel, 80 kB. (Excel, 80 kB)

Den 28 april 2021 fattade Skolverket beslut om redovisning av extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Redovisningen var öppen 15 januari – 15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Den kommun som var huvudsökande i ansökan har ansvarat för att skicka in redovisningen och också mottagit beslut om redovisningen i e-tjänsten.

Se sammanställning över redovisning i extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2020 nedan.

Beslutbilaga redovisning extra regvux 2020 Excel, 80 kB. (Excel, 80 kB)

Utbetalning av extra medel för medfinansiering

I Skolverkets regleringsbrev (beslutat 23 juni 2021) har Skolverket fått i uppdrag att i efterhand fördela 332 miljoner kronor för den medfinansiering 2020 som ni i kommunerna ännu inte fått täckning för.

I redovisningen av regionalt yrkesvux för 2020 samlade Skolverket in uppgifter om omfattningen av kommunernas medfinansierade utbildning. Ni i kommunerna uppmanades att redovisa omfattningen av all medfinansiering, även den ni inte fått riktat statsbidrag för.

Vid fördelning av de 332 miljoner kronor som syftar till att ytterligare täcka upp för kommunernas medfinansiering under 2020 kommer Skolverket att utgå från de uppgifter ni i kommunerna lämnat i redovisningen.

Bekräfta uppgifter i DHS för att ta del av ersättningen

Från 15 augusti till 31 augusti 2021 kan ni via e-tjänsten ta del av medlen. För att göra detta ska ni bekräfta era uppgifter i blanketten ”Ersättning medfinansiering 2020. ”

Om ni anser att uppgifterna om medfinansiering som ni lämnade i er redovisning för 2020 är felaktiga måste ni ange detta samt förklara varför uppgifterna är felaktiga. Ni behöver även ange genom vilket eller vilka underlag ni kan styrka era nya uppgifter. Skolverket kommer göra en bedömning av om vi ska samla in ytterligare underlag inför beslut om utbetalning för medfinansiering.

Vem kan söka statsbidraget?

Extra statsbidrag lämnas till de samverkande kommuner som för bidragsperioden 2020 har beviljats eller beviljas statsbidrag för regionalt yrkesvux 2020.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska användas till att täcka kommunernas kostnader för medfinansierade platser inom yrkesvux 2020. Bidraget kan även användas till att bekosta nya utbildningsplatser.

Hur stort är statsbidraget?

Totalt finns det 675 miljoner kronor att fördela.

Hur fördelas statsbidraget?

Om det totala sökta beloppet överstiger 675 miljoner kronor kommer Skolverket att fördela bidraget i två steg.

I det första steget kommer Skolverket att fördela anslaget (675 miljoner kronor) mellan de olika bidragen inom extra regionalt yrkesvux 2020. Anslaget fördelas då proportionerligt mellan bidragen (medfinansiering, nya platser yrkesvux, nya platser lärlingsvux m.fl.) utifrån det totala söktrycket för extra regionalt yrkesvux 2020. Om exempelvis det sökta beloppet för medfinansierade platser motsvarar 50 procent av det totala sökta beloppet innebär detta att 50 procent av anslaget för extra regionalt yrkesvux ska gå till bidraget för medfinansiering.

Det är sedan de belopp som genererats för varje bidrag som Skolverket kommer att fördela mellan kommungrupperna. Skolverket fördelar då det tillgängliga beloppet för varje bidrag mellan kommungrupperna enligt 34 § förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Senast uppdaterad 02 juli 2021.

Frågor och svar

Den nya förordningen 2020:592, innefattar möjlighet att söka statsbidrag för följande:

  • Medfinansiering (yrkesvux och yrkesvux sfi) som genomförts 2020
  • Medfinansiering (yrkesvux och yrkesvux sfi) som ska genomföras 2020
  • Nya platser yrkesvux och yrkesvux sfi
  • Nya platser lärlingsvux och lärlingsvux sfi
  • Stödjande insatser yrkesvux, yrkesvux sfi, lärlingsvux och lärlingsvux sfi för nya platser och platser som ska genomföras under hösten 2020
  • Nya platser yrkesförare

Det bidrag som lämnas för 2020 ska användas 2020. Ni kommer att kunna redovisa genomförda poäng. Ni kan använda beviljat statsbidrag för 2021 för att finansiera den del av utbildningen som genomförs under 2021.

Det finns i dagsläget inget regeringsbeslut om att ta bort medfinansieringskravet i statsbidraget för regionalt yrkesvux 2020. Kommunerna kommer dock att kunna söka ett statsbidrag för att täcka sina kostnader för medfinansieringen genom Extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020.