Regeringen har avsatt 675 miljoner kronor för att täcka kostnader för medfinansiering, men också för nya platser inom regionalt yrkesvux 2020. Vi uppdaterar den här sidan löpande med ändringen och hur det påverkar er.

Regeringen har också avsatt 54 miljoner kronor till ytterligare platser på utbildningar inom vård och omsorg.

Läs mer om statsbidrag för yrkesvuxlänk till annan webbplats
Läs mer om statsbidrag för lärlingvuxlänk till annan webbplats
Läs mer om statsbidrag för yrkesförarutbildning

Extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020

Det extra statsbidraget ska gå till att ge vuxna möjlighet att utbilda sig inom regionalt yrkesvux. Bidraget ska också ersätta kommunerna för deras kostnader för de platser de åtagit sig att själva finansiera inom regionalt yrkesvux.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan: beslut september 2020

Ansökan var öppen 15 augusti–15 september 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan fattades 29 september 2020. Totalt har vi beviljat 675 000 000 kronor i statsbidrag.

287 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Lista över beviljade beloppPDF (pdf, 37 kB)

Det är den kommun som skickar in ansökan som får beslutet i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

 

Ansökan var öppen 15 augusti–15 september 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan fattades 29 september 2020. Totalt har vi beviljat 675 000 000 kronor i statsbidrag.

287 kommuner i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Lista över beviljade beloppPDF (pdf, 37 kB)

Det är den kommun som skickar in ansökan som får beslutet i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

 

Redovisning

Redovisning

Alla kommuner som får bidrag ska redovisa vad bidraget har använts till. Redovisningen kommer att ske 15 januari–15 februari 2021.

Det är den kommun som skickar in ansökan som ansvarar för att skicka in redovisningen.

Redovisning

Alla kommuner som får bidrag ska redovisa vad bidraget har använts till. Redovisningen kommer att ske 15 januari–15 februari 2021.

Det är den kommun som skickar in ansökan som ansvarar för att skicka in redovisningen.

Vem kan söka statsbidraget?

Extra statsbidrag lämnas till de samverkande kommuner som för bidragsperioden 2020 har beviljats eller beviljas statsbidrag för regionalt yrkesvux 2020.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska användas till att täcka kommunernas kostnader för medfinansierade platser inom yrkesvux 2020. Bidraget kan även användas till att bekosta nya utbildningsplatser.

Hur stort är statsbidraget?

Totalt finns det 675 miljoner kronor att fördela.

Hur fördelas statsbidraget?

Om det totala sökta beloppet överstiger 675 miljoner kronor kommer Skolverket att fördela bidraget i två steg.

I det första steget kommer Skolverket att fördela anslaget (675 miljoner kronor) mellan de olika bidragen inom extra regionalt yrkesvux 2020. Anslaget fördelas då proportionerligt mellan bidragen (medfinansiering, nya platser yrkesvux, nya platser lärlingsvux m.fl.) utifrån det totala söktrycket för extra regionalt yrkesvux 2020. Om exempelvis det sökta beloppet för medfinansierade platser motsvarar 50 procent av det totala sökta beloppet innebär detta att 50 procent av anslaget för extra regionalt yrkesvux ska gå till bidraget för medfinansiering.

Det är sedan de belopp som genererats för varje bidrag som Skolverket kommer att fördela mellan kommungrupperna. Skolverket fördelar då det tillgängliga beloppet för varje bidrag mellan kommungrupperna enligt 34 § förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Senast uppdaterad 07 oktober 2020

Frågor och svar

Den nya förordningen 2020:592, innefattar möjlighet att söka statsbidrag för följande:

  • Medfinansiering (yrkesvux och yrkesvux sfi) som genomförts 2020
  • Medfinansiering (yrkesvux och yrkesvux sfi) som ska genomföras 2020
  • Nya platser yrkesvux och yrkesvux sfi
  • Nya platser lärlingsvux och lärlingsvux sfi
  • Stödjande insatser yrkesvux, yrkesvux sfi, lärlingsvux och lärlingsvux sfi för nya platser och platser som ska genomföras under hösten 2020
  • Nya platser yrkesförare

Det bidrag som lämnas för 2020 ska användas 2020. Ni kommer att kunna redovisa genomförda poäng. Ni kan använda beviljat statsbidrag för 2021 för att finansiera den del av utbildningen som genomförs under 2021.

Det finns i dagsläget inget regeringsbeslut om att ta bort medfinansieringskravet i statsbidraget för regionalt yrkesvux 2020. Kommunerna kommer dock att kunna söka ett statsbidrag för att täcka sina kostnader för medfinansieringen genom Extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020.