Statsbidrag för Fritidshemssatsningen

Detta bidrag kan sökas av huvudmän för att anställa mer personal i fritidshemmen. Syftet är att höja verksamhetens kvalitet.

Fritidspedagog och grupp med barn vid eld

Viktiga datum

AKTUELLT

16 februari | Vi räknar ut bidragsramarna på ett nytt sätt i fritidshemssatsningen 2018/19. Läs mer nedan under rubriken Hur mycket kan varje huvudman få?

Vem kan få bidrag?

Huvudmän för fritidshem kan söka bidrag för sin verksamhet.

Vad ska pengarna användas till?

Statsbidraget ska gå till kostnader för att utöka personalstyrkan fritidshemmet i förhållandet till antalet elever. Bidraget kan användas till personalkostnader för:

  1. Förstärkning av grundlärare med inriktning mot fritidshem, fritidspedagoger eller motsvarande, förskollärare, speciallärare och övriga lärare med pedagogisk högskolekompetens i förhållande till antal elever
  2. Förstärkning av annan personal i förhållande till antal elever om grundlärare med inriktning mot fritidshem därigenom i större utsträckning kan bedriva undervisning
  3. Behålla det utökade antal årsarbetskrafter ni eventuellt tidigare fått bidrag för inom Fritidshemssatsningen om antalet elever inte sjunkit markant sedan dess.

Hur mycket kan varje huvudman få?

Hur mycket bidrag som är avsatt för varje huvudman anges i de så kallade bidragsramarna. De beräknar Skolverket inför varje bidragsår utifrån varje huvudmans elevantal och den totala summa som finns att fördela.

Vi räknar ut bidragsramarna på ett nytt sätt 2018/19

Skolverket vill kunna fatta beslut om statsbidrag för fritidshemssatsningen tidigare på året än förut. Därför beräknar vi bidragsramarna för bidragsåret 2018/19 utifrån den elevstatistik som huvudmännen rapporterat in till Statistiska centralbyrån den 15 oktober 2016. När vi nu fattar beslut tidigare kan huvudmännen planera nästa läsårs personalresurser och verksamhet på ett bättre sätt. Förändringen innebär att bara de huvudmän som har rapporterat in elevstatistik för fritidshem den 15 oktober 2016 får en bidragsram för bidragsåret 2018/19. Skolverket räknar med att fatta beslut om ansökan under vecka 20.

Bidragsramar för 2018/19 (729 kB)

Bidragsramar för 2017/18 (655 kB)

Att söka utöver ram

Skolverket kan omfördela de pengar som blir över om inte alla söker hela sin ram. Om ni ser att ni har större behov än vad er bidragsram tillåter, kan ni ansöka om mer pengar. Vi kommer då att prioritera att omfördela till huvudmän som tagit emot stor andel nyanlända elever eller där det behövs särskilda insatser för att höja såväl utbildningens kvalitet som elevernas resultat.


Beslut om bidrag för läsåret 2017/18 

Vi har fattat beslut i Fritidshemssatsningen för 2017/18. 623 huvudmän har beviljats bidrag och totalt kommer omkring en halv miljard kronor att betalas ut för personalförstärkning i fritidshemmen.

Här kan du se vilka huvudmän som beviljats bidrag:

Huvudmän som beviljas bidrag i Fritidshemssatsningen 2017/18 (648 kB)

Information om att beslut är fattat skickas via e-post till den kontaktperson som huvudmannen angett i ansökan. Beslutsmeddelande skickas till huvudmannen via post.

Beslut om bidrag för läsåret 2016/17

Skolverket betalade efter ansökan ut totalt 499 976 195 kronor till 533 huvudmän för läsåret 2016/17. Efter redovisning blev det totala återkravet 28 897 590 kronor fördelat på 36 huvudmän. Bidraget har använts för att finansiera ca 1 230 tjänster.

Beslut Redovisning av Fritidshemssatsningen 2016/17 (569 kB)

Vi har fattat beslut i Fritidshemssatsningen för 2016/17. 529 huvudmän har beviljats bidrag och totalt kommer omkring en halv miljard kronor att betalas ut för personalförstärkning i fritidshemmen.

Här kan du se vilka huvudmän som beviljats bidrag:

Huvudmän som beviljats bidrag i Fritidshemssatsningen 2016/17 (1,1 MB)

Information om att beslut är fattat skickas via e-post till den kontaktperson som huvudmannen angett i ansökan. Beslutsmeddelande skickas till huvudmannen via post.


Kontakt

statsbidrag.fritidshemssatsningen@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-16
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten