Statsbidrag för Fritidshemssatsningen

Detta bidrag kan sökas av huvudmän för att anställa mer personal i fritidshemmen. Syftet är att höja verksamhetens kvalitet.

Fritidspedagog och grupp med barn vid eld

Viktiga datum

AKTUELLT

7 nov | Redovisning för läsåret 2016/17 har stängt. Nu handlägger vi alla ärenden, när vi har fattat beslut kommer vi publicera det på den här sidan.

Redovisa bidrag för läsåret 2016/17 senast 6 nov

Blanketten ska fyllas i och skickas till Skolverket senast den 6 november 2017 via e-post:  Om du har frågor kan du kontakta oss via e-post: statsbidrag.fritidshemssatsningen@skolverket.se

Blankett redovisning av fritidshemssatsningen 2016/17 (9,6 MB)

Har du problem att skicka in Excel-blanketterna?

Om du får ett felmeddelande när du ska skicka in redovisningsblanketten till Skolverket, gör så här:

  • E-postprogrammet kan inte hantera filtypen. Efter att du fyllt i alla uppgifter, välj spara som och sedan filformatet ”Excel-arbetsbok” (.xls)”. Skicka den sparade filen som bilaga med e-post.
  • Filen är för stor. Efter att du fyllt i och sparat filen, öppna Utforskaren (mappen där filen finns sparad), och högerklicka på filen. I rullistan väljer du ”Skicka till” och sedan ”Komprimerad mapp”. Skicka den komprimerade filen som bilaga via e-post.

Vem kan få bidrag?

Huvudmän för fritidshem kan söka bidrag för sin verksamhet.

Vad ska pengarna användas till?

Statsbidraget ska gå till kostnader för att utöka personalstyrkan fritidshemmet i förhållandet till antalet elever. Bidraget kan användas till personalkostnader för:

  1. Förstärkning av grundlärare med inriktning mot fritidshem, fritidspedagoger eller motsvarande, förskollärare, speciallärare och övriga lärare med pedagogisk högskolekompetens i förhållande till antal elever
  2. Förstärkning av annan personal i förhållande till antal elever om grundlärare med inriktning mot fritidshem därigenom i större utsträckning kan bedriva undervisning
  3. Behålla det utökade antal årsarbetskrafter ni eventuellt tidigare fått bidrag för inom Fritidshemssatsningen om antalet elever inte sjunkit markant sedan dess.

Hur mycket kan varje huvudman få?

Hur mycket bidrag som är avsatt för varje huvudman anges i de så kallade bidragsramarna. De beräknar Skolverket inför varje bidragsår utifrån varje huvudmans elevantal och den totala summa som finns att fördela. För läsåret 2017/18 är det totalt 500 miljoner kronor.

Bidragsramar för 2017/18 (655 kB)

Att söka utöver ram

Skolverket kan omfördela de pengar som blir över om inte alla söker hela sin ram. Om ni ser att ni har större behov än vad er bidragsram tillåter, kan ni ansöka om mer pengar. Vi kommer då att prioritera att omfördela till huvudmän som tagit emot stor andel nyanlända elever eller där det behövs särskilda insatser för att höja såväl utbildningens kvalitet som elevernas resultat.


Beslut om bidrag för läsåret 2017/18 

Vi har fattat beslut i Fritidshemssatsningen för 2017/18. 623 huvudmän har beviljats bidrag och totalt kommer omkring en halv miljard kronor att betalas ut för personalförstärkning i fritidshemmen.

Här kan du se vilka huvudmän som beviljats bidrag:

Huvudmän som beviljas bidrag i Fritidshemssatsningen 2017/18 (648 kB)

Information om att beslut är fattat skickas via e-post till den kontaktperson som huvudmannen angett i ansökan. Beslutsmeddelande skickas till huvudmannen via post.

Beslut om bidrag för läsåret 2016/17

Vi har fattat beslut i Fritidshemssatsningen för 2016/17. 529 huvudmän har beviljats bidrag och totalt kommer omkring en halv miljard kronor att betalas ut för personalförstärkning i fritidshemmen.

Här kan du se vilka huvudmän som beviljats bidrag:

Huvudmän som beviljats bidrag i Fritidshemssatsningen 2016/17 (1,1 MB)

Information om att beslut är fattat skickas via e-post till den kontaktperson som huvudmannen angett i ansökan. Beslutsmeddelande skickas till huvudmannen via post.


Kontakt

statsbidrag.fritidshemssatsningen@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-16
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten