Statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger

Statsbidraget ska stimulera kommuner att i ökad omfattning, erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Två småbarn i soffan

AKTUELLT

7 maj | Beslut om redovisning 2017. Se listan längre ner på sidan.

15 mars | Beslut om ansökan för 2018. Vi har beviljat bidrag till 193 huvudmän om totalt 78 917 287 kronor. Se listan över alla beviljande bidrag längre ner på den här sidan. Logga in för att se ditt beslut.

Logga in

Vad ska bidraget användas till?

Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (se Skollagens krav på verksamheten och maxtaxa). Bidraget ska gå till kostnader för att erbjudna barnomsorgsplatser under kvällar, nätter och helger. För att vara bidragsgrundande, ska kommunen erbjuda varje plats i en omfattning av minst 30 timmar per barn och månad, men det faktiska behovet för varje barn kan vara högre eller lägre. Omsorgen omfattar barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. 

Läs mer inför er planering av verksamheten och ansökan om statsbidrag:

Vem kan söka?

Bidraget kan enbart sökas av kommunala huvudmän och kräver egeninsats. Kommunen kan bedriva verksamheten själv, eller lägga ut den på entreprenad. Oavsett är det kommunen som är ansvarig huvudman och som kan ansöka om detta statsbidrag från Skolverket. Ni kan söka för redan befintlig verksamhet och för ny verksamhet som bedrivs under kvällar, nätter och helger.

Hur stort är bidraget?

Skolverket beviljar bidrag i mån av medel och gällande förordning. Tidigare år har bidraget fördelats enligt principen att sökande kommuner får dela på tillgängliga medel. Under 2015 täckte bidraget ca 10 % av kostnaderna (i genomsnitt för samtliga sökande). För 2016 uppskattar vi att bidraget har täckt en högre andel, bland annat på grund av ett högre anslag (80 milj. kr).

Vilka uppgifter behövs för ansökan?

I ansökan ska ni ange hur många platser som ni planerar och budgeterar för. I rekvisitionen (en per halvår) ska ni ange det faktiska utfallet. Det vill säga hur många platser som kommunen erbjöd och hur många barn som var inskrivna i verksamheten under respektive månad. I redovisningen ska ni redovisa vilka kostnader ni haft för verksamheten under hela året.

För Skolverkets uppföljning ställer vi också några korta frågor om kommunens behovsinventering, planering, genomförande och uppföljning.

Hur och när fattar Skolverket beslut?

Bidrag beviljas i mån av medel. Skolverket handlägger och fattar därefter beslut om ansökan. Beviljad ansökan innebär att huvudmannen får rätt att rekvirera bidrag. 


Bidragsomgången 2018

Beslut om ansökan 2018

Vi har beviljat bidrag till 193 huvudmän om totalt 78 917 287 miljoner kronor.

Beslut om ansökan 2018 (567 kB)

Logga in

Bidragsomgången 2017

I Mina sidor kan du se ansökan, beslut och alla handlingar för de ärenden som är inskickade via Mina sidor. Du kan bara se de ärenden för de bidrag som du har fått behörighet till i Mina sidor.

Beslut om redovisning 2017

Här kan du se en lista över godkända redovisningar och återkrav per huvudman samt hur mycket Skolverket kräver tillbaka.

Beslut om redovisning 2017 (541 kB)

Beslut om omfördelning 2017

Beslut om omfördelning av bidrag 2017 (696 kB)

Beslut om rekvisition 1 & 2 2017

Här kan du se en lista över vilka kommuner som beviljats bidrag 2017 och hur mycket pengar de får.

Beslut om begäran om utbetalning andra halvåret 2017 (690 kB)

Beslut om begäran om utbetalning första halvåret 2017 (682 kB)

Lista över huvudmän som beviljats bidrag 2017 (369 kB) Läs mer om Mina sidor och logga in

Bidragsomgången 2016

Beslut om ansökan 2016

2016 sökte och beviljades 188 kommuner bidrag. Skolverket har fördelat anslaget på 80 miljoner kronor jämnt över de sökande och i förhållande till antal platser de avser att erbjuda. Bidragsbeloppet 2016 blir 6 066 kr per genomsnittligt antal barnomsorgsplatser och halvår.

Beviljade huvudmän och belopp 2016 (930 kB)

Beslut om rekvisition 1 & 2 2016

Här kan du se en lista över vilka kommuner som beviljats bidrag 2016 och hur mycket pengar de får.

Beslut om rekvisition första halvåret 2016 (831 kB)

Beslut om rekvisition andra halvåret 2016 (820 kB)

Beslut om omfördelning 2016

Här kan du se en lista över vilka kommuner som beviljats omfördelat bidrag 2016 och hur mycket pengar de får.

Beslut om omfördelning för 2016 (777 kB)

Beslut om redovisning 2016

Här kan du se en lista över godkända redovisningar och återkrav per huvudman/sökande samt hur mycket Skolverket kräver tillbaka.

Beslut om redovisning 2016 (615 kB)

Kontakt

statsbidrag.omsorg@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-31
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten