Statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger

Statsbidraget ska stimulera kommuner att i ökad omfattning, erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Två småbarn i soffan

Jan 2017 | Statsbidrag 2017: Ny förordning träder i kraft 1 jan 2017. Det innebär att bidraget kan sökas 2017 och ett kalenderår i taget. Se nedan för aktuell information om bidraget.

Ansökan är stängd

I Mina sidor kan du se alla handlingar för de ärenden som är inskickade via Mina sidor och är under handläggning av Skolverket. Vi publicerar även beslut där. Du kan bara se de ärenden för de bidrag som du har fått behörighet till i Mina sidor.


Vad ska bidraget användas till?

Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (se Skollagens krav på verksamheten och maxtaxa). Bidraget ska gå till kostnader för att erbjudna barnomsorgsplatser under kvällar, nätter och helger. För att vara bidragsgrundande, ska kommunen erbjuda varje plats i en omfattning av minst 30 timmar per barn och månad, men det faktiska behovet för varje barn kan vara högre eller lägre. Omsorgen omfattar barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. 

Läs mer inför er planering av verksamheten och ansökan om statsbidrag:

Vem kan söka?

Bidraget kan enbart sökas av kommunala huvudmän och kräver egeninsats. Kommunen kan bedriva verksamheten själv, eller lägga ut den på entreprenad. Oavsett är det kommunen som är ansvarig huvudman och som kan ansöka om detta statsbidrag från Skolverket. Ni kan söka för redan befintlig verksamhet och för ny verksamhet som bedrivs under kvällar, nätter och helger.

Hur stort är bidraget?

Skolverket beviljar bidrag i mån av medel och gällande förordning. Tidigare år har bidraget fördelats enligt principen att sökande kommuner får dela på tillgängliga medel. Under 2015 täckte bidraget ca 10 % av kostnaderna (i genomsnitt för samtliga sökande). För 2016 uppskattar vi att bidraget har täckt en högre andel, bland annat på grund av ett högre anslag (80 milj. kr).

Vilka uppgifter behövs för ansökan?

I ansökan ska ni ange hur många platser som ni planerar och budgeterar för. I rekvisitionen (en per halvår) ska ni ange det faktiska utfallet. Det vill säga hur många platser som kommunen erbjöd och hur många barn som var inskrivna i verksamheten under respektive månad. I redovisningen ska ni redovisa vilka kostnader ni haft för verksamheten under hela året.

För Skolverkets uppföljning ställer vi också några korta frågor om kommunens behovsinventering, planering, genomförande och uppföljning.

Hur och när fattar Skolverket beslut?

Bidrag beviljas i mån av medel. Skolverket handlägger och fattar därefter beslut om ansökan. Beviljad ansökan innebär att huvudmannen får rätt att rekvirera bidrag. 


Beslut om bidraget 2016

Beslut om ansökan 2016

2016 sökte och beviljades 188 kommuner bidrag. Skolverket har fördelat anslaget på 80 miljoner kronor jämnt över de sökande och i förhållande till antal platser de avser att erbjuda. Bidragsbeloppet 2016 blir 6 066 kr per genomsnittligt antal barnomsorgsplatser och halvår.

Beviljade huvudmän och belopp 2016 (930 kB)

Beslut om rekvisition 1 & 2 2016

Här kan du se en lista över vilka kommuner som beviljats bidrag 2016 och hur mycket pengar de får.

Beslut om rekvisition första halvåret 2016 (831 kB)

Beslut om rekvisition andra halvåret 2016 (820 kB)

Beslut om omfördelning 2016

Här kan du se en lista över vilka kommuner som beviljats omfördelat bidrag 2016 och hur mycket pengar de får.

Beslut om omfördelning för 2016 (777 kB)

Kontakt

statsbidrag.omsorg@skolverket.se

Anna Sjögren
Tel: 08-5273 3506

Senast granskad: 2017-01-04
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten