Statsbidrag för Läslyftet i förskolan

Det här statsbidraget ska användas till att frigöra tid för förskollärare att handleda kollegor i Läslyftet. Syftet med Läslyftet är att stimulera barns språkutveckling och ta till vara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk.

AKTUELLT

Ansökan för 2018/19 är öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan den 1 januari - 1 februari 2018. I december publicerar vi information om vilka uppgifter du ska ange i ansökan.

Här kan du se vad din organisation behöver göra redan nu om det är första gången ni ska söka bidrag i e-tjänsten mina sidor för statsbidrag. 

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Vad ska bidraget användas till?

Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats som bygger på kollegialt lärande. Det kollegiala lärandet leds av en handledare. Handledare och förskolechefer kommer att bjudas in till en inledande konferens med information och inspiration för Läslyftet i förskolan.
Statsbidraget för Läslyftet i förskolan kan sökas av huvudmän. Statsbidraget lämnas till huvudmannen för att frigöra tid för förskollärare att handleda kollegor i arbetet med Läslyftet.  De huvudmän som beviljas statsbidrag erbjuds att anmäla handledare till en kostnadsfri handledarutbildning.

Läslyftet i förskolan

Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik som bygger på att förskollärare lär av och med varandra med stöd av en handledare. Insatsen syftar till att stimulera barns språkutveckling och ta till vara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.

Mer om Läslyftet i förskolan

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan

Kompetensutvecklingsmodellen i Läslyftet bygger på att en handledare handleder grupper av deltagare. Grupperna ska bestå av 6-10 deltagare.

Läslyftet i förskolan riktar sig primärt till förskollärare
För att erbjuda Läslyftet i förskolan till så många förskollärare som möjligt, kan samverkan mellan och inom huvudmän vara nödvändig. Om huvudmannen anser det lämpligt kan även annan pedagogisk personal ingå i grupperna, till exempel barnskötare. Det ska finnas förskollärare i varje grupp.

Läs mer om hur du kan planera och organisera (327 kB)

Vem kan handleda?

Handledare som huvudmannen utser ska:

  • vara fast anställd hos huvudmannen eller anställd för en begränsad tid,
  • vara legitimerad förskollärare eller lärare,
  • ha minst fyra års erfarenhet av undervisning,
  • ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt eller ha behörighet att undervisa i svenska, svenska som andraspråk, samt
  • ha erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra förskollärare eller lärare.

Tid och omfattning för handledare och deltagande

Handledartid eller nedsättning i tjänst för handledare, bestäms utifrån det antal deltagare som huvudmannen vill delta med i Läslyftet i förskolan:

  • En handledare med 10 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 12 och 20 deltagare.
  • En handledare med 20 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 24 och 40 deltagare.

Den som utses till handledare ska handleda grupper som ska genomföra en modul inom Läslyftet under perioden augusti/september 2017 till maj/juni 2018, med kollegiala träffar varje månad. Förskolans moduler tar minst 15 timmar att genomföra.

Handledarutbildningen pågår parallellt med modularbetet under hösten 2017 och våren 2018. 

Vem kan söka bidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för förskolor.

Hur stort är bidraget?

Bidraget lämnas som ersättning för lön och utgår från ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en förskollärare.

·    49 000 kr för 10 % nedsättning i tjänst för handledning av 12-20 deltagare.

·    98 000 kr för 20 % nedsättning i tjänst för handledning av 24-40 deltagare.

Urval vid översökning

Om huvudmän totalt sett söker bidrag för ett högre belopp än Skolverket har att fördela, kommer vi att göra ett urval. Urvalet görs i syfte att åstadkomma en jämn geografisk spridning och att ge möjlighet för både stora och små huvudmän att beviljas bidrag.


Ansökningsprocessen

Ansökan

I ansökan ska huvudmannen ange hur många som ska delta i Läslyftet i förskolan. Utifrån dessa uppgifter fattar Skolverket beslut om hur många procent nedsättning som huvudmannen kan rekvirera handledarbidrag för.

Rekvisition handledare

I rekvisition handledare anger huvudmannen vilka personer som utses som handledare. Skolverket kontrollerar legitimation, fattar beslut och betalar ut bidrag.

Delredovisningen

I delredovisningen anger huvudmannen vilka personer som ska delta.

Redovisningen

Mer information kommer att publiceras här inför redovisningen.


Byte av handledare

Om ni vill byta någon av de utsedda handledarna behöver huvudmannen skicka in ett formulär via länken nedan. För att få behålla handledarens utbildningsplats måste bytet ha godkänts av Skolverket före andra utbildningstillfället.

Skolenhetskoder för byte av handledare (554 kB) Anmäl byte av handledare


Bidragsomgången 2017/18

Beslut om rekvisition 

Vi kommer att betala ut 27 195 000 kronor för deltagande i Läslyftet i förskolan år 2017/18. Totalt 139 huvudmän rekvirerade statsbidrag. 

Lista över huvudmän och belopp för utbetalning, rekvisition 2017/18 (246 kB)

Beslut om ansökan 

Totalt inkom ansökningar från 160 huvudmän. Ansökningarna omfattar totalt 9654 förskollärare och annan pedagogisk personal.

Lista över beviljade huvudmän och belopp för ansökan 2017/18 (285 kB)

Vi har beviljat 149 huvudmän bidrag, 8 huvudmän har fått avslag på grund av för få deltagare och tre huvudmän har avskrivits. Det beviljade bidraget omfattar totalt 29 596 000 kronor, det motsvarar totalt 6040 procent nedsättning i tid för handledare. Huvudmännen avgör om respektive handledare ska ha 10 eller 20 procents nedsättning i tid. Efter rekvisition för handledare betalar vi ut statsbidraget. Vi betalar ut hälften av bidraget för handledare i juni 2017 och andra hälften i januari 2018. Statsbidrag som beviljas för år 2017/18 måste användas före den 30 juni 2018.


Kontakt

statsbidrag.laslyftetiforskolan@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-12
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten