Statsbidrag för Läslyftet i förskolan

Det här statsbidraget ska användas till att frigöra tid för förskollärare att handleda kollegor i Läslyftet. Syftet med Läslyftet är att stimulera barns språkutveckling och ta till vara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk.

AKTUELLT

19 mars | Beslut om ansökan för 2018/19. Vi har beviljat bidrag till 183 huvudmän om totalt 37 995 000 kronor. Se listan över alla beviljande bidrag längre ner på den här sidan. Logga in för att se ditt beslut.

Logga in

Förändringar för Läslyftet i förskolan 2018/19  

 • Ny ansökningsperiod: 1 januari – 1 februari
 • Ansökan öppnar i e-tjänsten mina sidor
 • Du behöver bara ansöka och redovisa för 2018/19. Det finns alltså ingen rekvisition och delredovisning för 2018/19.
 • Blankett för omprövning
 • Huvudmannen kontrollerar handledares lärarlegitimation vid byte av handledare.

Se nedan vad som gäller för bidragsomgången 2018/19

Vad ska bidraget användas till?

Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats som bygger på kollegialt lärande. Det kollegiala lärandet leds av en handledare. Handledare och förskolechefer kommer att bjudas in till en inledande konferens med information och inspiration för Läslyftet i förskolan.
Statsbidraget för Läslyftet i förskolan kan sökas av huvudmän. Statsbidraget lämnas till huvudmannen för att frigöra tid för förskollärare att handleda kollegor i arbetet med Läslyftet.  De huvudmän som beviljas statsbidrag erbjuds att anmäla handledare till en kostnadsfri handledarutbildning.

Läslyftet i förskolan

Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik som bygger på att förskollärare lär av och med varandra med stöd av en handledare. Insatsen syftar till att stimulera barns språkutveckling och ta till vara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.

Mer om Läslyftet i förskolan

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan

Kompetensutvecklingsmodellen i Läslyftet bygger på att en handledare handleder grupper av deltagare. Grupperna ska bestå av 6-10 deltagare.

Läslyftet i förskolan riktar sig primärt till förskollärare
För att erbjuda Läslyftet i förskolan till så många förskollärare som möjligt, kan samverkan mellan och inom huvudmän vara nödvändig. Om huvudmannen anser det lämpligt kan även annan pedagogisk personal ingå i grupperna, till exempel barnskötare. Det ska finnas förskollärare i varje grupp.

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan (1,9 MB)

Vem kan handleda?

Handledare som huvudmannen utser ska:

 • vara fast anställd hos huvudmannen eller anställd för en begränsad tid,
 • vara legitimerad förskollärare eller lärare,
 • ha minst fyra års erfarenhet av undervisning,
 • ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt eller ha behörighet att undervisa i svenska, svenska som andraspråk, samt
 • ha erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra förskollärare eller lärare.

Tid och omfattning för handledare och deltagande

Handledartid eller nedsättning i tjänst för handledare, bestäms utifrån det antal deltagare som huvudmannen vill delta med i Läslyftet i förskolan:

Bidragsomgången 2017/18

 • En handledare med 10 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 12 och 20 deltagare.
 • En handledare med 20 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 22 och 40 deltagare.

Den som utses till handledare ska handleda grupper som ska genomföra en modul inom Läslyftet under perioden augusti/september 2017 till maj/juni 2018, med kollegiala träffar varje månad. Förskolans moduler tar minst 15 timmar att genomföra.

Handledarutbildningen pågår parallellt med modularbetet under hösten 2017 och våren 2018. 

Bidragsomgången 2018/19

 • En handledare med 10 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 12 och 22 deltagare.
 • En handledare med 20 procent nedsättning i tjänst ska handleda mellan 23 och 40 deltagare.

Den som utses till handledare ska handleda grupper som ska genomföra en modul inom Läslyftet under perioden augusti/september 2018 till maj/juni 2019, med kollegiala träffar varje månad. Förskolans moduler tar minst 15 timmar att genomföra.

Handledarutbildningen pågår parallellt med modularbetet under hösten 2018 och våren 2019. 

Vem kan söka bidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för förskolor.


Ansökningsprocessen 2017/18

Ansökan

I ansökan ska huvudmannen ange hur många som ska delta i Läslyftet i förskolan. Utifrån dessa uppgifter fattar Skolverket beslut om hur många procent nedsättning som huvudmannen kan rekvirera handledarbidrag för.

Hur stort är bidraget?

Bidraget lämnas som ersättning för lön och utgår från ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en förskollärare.

·    49 000 kr för 10 % nedsättning i tjänst för handledning av 12-20 deltagare.

·    98 000 kr för 20 % nedsättning i tjänst för handledning av 24-40 deltagare.

 Urval vid översökning

Om huvudmän totalt sett söker bidrag för ett högre belopp än Skolverket har att fördela, kommer vi att göra ett urval. Urvalet görs i syfte att åstadkomma en jämn geografisk spridning och att ge möjlighet för både stora och små huvudmän att beviljas bidrag.

Rekvisition handledare

I rekvisition handledare anger huvudmannen vilka personer som utses som handledare. Skolverket kontrollerar legitimation, fattar beslut och betalar ut bidrag.

Delredovisningen

I delredovisningen anger huvudmannen vilka personer som ska delta.

Redovisningen

Mer information kommer att publiceras här inför redovisningen.


Ansökningsprocessen 2018/19

Hur stort är bidraget?

Bidraget lämnas som ersättning för lön och utgår från ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en förskollärare.

·    51 000 kr för 10 % nedsättning i tjänst för handledning av 12-22 deltagare.

·    102 000 kr för 20 % nedsättning i tjänst för handledning av 23-40 deltagare.

 Urval vid översökning

Om huvudmän totalt sett söker bidrag för ett högre belopp än Skolverket har att fördela, kommer vi att göra ett urval. Urvalet görs i syfte att åstadkomma en jämn geografisk spridning och att ge möjlighet för både stora och små huvudmän att beviljas bidrag.

Ansökan är öppen 1 januari – 1 februari 2018

I ansökan ska huvudmannen ange hur många handledare och deltagare som ska delta i Läslyftet i förskolan samt ange vilken nedsättning i tid de vill ha. Utifrån dessa uppgifter fattar Skolverket beslut om handledarbidrag.

Redovisningen är öppen 1 augusti – 1 september 2019

Mer information kommer att publiceras här inför redovisningen.

Byte av handledare 2017/18

Om ni vill byta någon av de utsedda handledarna behöver huvudmannen skicka in ett mejl till statsbidrag.laslyftetiforskolan@skolverket.se med följande information:

 • Huvudmannens namn och organisationsnummer
 • Namn och personnummer på den handledare som inte längre ska delta

Samt följande information om den nya handledaren:

 • Namn och personnummer
 • Antal år av arbetslivserfarenhet
 • E-post adress till handledaren
 • Skolenhetskod för den skolenhet som läraren är anställd vid
 • E-postadress till förskolechefen ovan angivna skolenhet

Observera att önskemålet om att byta handledare måste ha kommit in till Skolverket innan det andra utbildningstillfället för att handledaren ska kunna gå handledarutbildningen.

Byte av handledare 2018/19

Om ni vill byta någon av de handledare som ni har blivit beviljade bidrag för behöver ni registrera ett byte av handledare.

Formulär för byte av handledare

För att ni ska få behålla handledarens utbildningsplats måste ni registrera bytet innan det andra utbildningstillfället.

För information om när det andra utbildningstillfället är, kontakta laslyftetiforskolan@skolverket.se

Den handledare som ersätter den tidigare handledaren måste vara legitimerad och ha minst 4 års arbetslivserfarenhet. Om det visar sig vid redovisningen att ni har tillsatt en lärare utan legitimation kräver Skolverket tillbaka pengarna. Kontrollera att handledarna har lärarlegitimation genom att skicka en lista med deras personnummer till lleg.registerutdrag@skolverket.se. Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN.

Omprövning av beviljat bidrag

Om ni vill ha mer eller mindre bidrag än Skolverket beviljat behöver ni skicka in en begäran om omprövning. Det är aktuellt om antalet handledare eller handledarens nedsättning i tid förändrats under insatsens gång. Kontakta i så fall via funktionsbrevlådan statsbidrag.laslyftetiforskolan@skolverket.se så skickar vi en omprövningsblankett till er. När ni har fyllt i blanketten och angett aktuella förändringar ska ni skicka tillbaka den till oss per mejl.   

Bidragsomgången 2018/19

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 183 huvudmän på totalt 37 995 000 kronor. I bilagan ser du vilka huvudmän som får bidrag och hur stort bidrag de får. Du ser också den totala nedsättningen i tjänst för handledare per huvudman. 

En total nedsättning i tjänst på 40 procent kan till exempel innebära

 • två handledare på 20 procent
 • 1 handledare på 20 procent och 2 handledare på 10 procent
 • 4 handledare på 10 procent.

Schablonbeloppet för en handledare med 10 procents nedsättning i tid är 51 000 kronor. För en handledare med 20 procents nedsättning i tid är det 102 000 kronor.

Beslut om ansökan 2018/19 (198 kB)

Bidragsomgången 2017/18

Beslut om delredovisningar

Skolverket godkänner 125 huvudmäns redovisningar på totalt 25 872 000 kronor. Vi bifaller delvis 3 huvudmäns redovisningar på totalt 392 000 kronor. Vi kräver tillbaka totalt 220 500 kronor från 5 huvudmän.

Syftet med delredovisningen är att följa upp hur huvudmännen använder statsbidraget och att kontrollera att antalet deltagare stämmer överens med det antal handledare och deltagare som de uppgav i begäran om utbetalning.

Beslut om rekvisition 

Vi kommer att betala ut 27 195 000 kronor för deltagande i Läslyftet i förskolan år 2017/18. Totalt 139 huvudmän rekvirerade statsbidrag. 

Lista över huvudmän och belopp för utbetalning, rekvisition 2017/18 (246 kB)

Beslut om ansökan 

Totalt inkom ansökningar från 160 huvudmän. Ansökningarna omfattar totalt 9654 förskollärare och annan pedagogisk personal.

Lista över beviljade huvudmän och belopp för ansökan 2017/18 (285 kB)

Vi har beviljat 149 huvudmän bidrag, 8 huvudmän har fått avslag på grund av för få deltagare och tre huvudmän har avskrivits. Det beviljade bidraget omfattar totalt 29 596 000 kronor, det motsvarar totalt 6040 procent nedsättning i tid för handledare. Huvudmännen avgör om respektive handledare ska ha 10 eller 20 procents nedsättning i tid. Efter rekvisition för handledare betalar vi ut statsbidraget. Vi betalar ut hälften av bidraget för handledare i juni 2017 och andra hälften i januari 2018. Statsbidrag som beviljas för år 2017/18 måste användas före den 30 juni 2018.


Kontakt

statsbidrag.laslyftetiforskolan@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-12
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten