Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Det här statsbidraget kan huvudmän söka för att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Två små barn som äter

AKTUELLT

8 dec | Beslut om redovisning för läsåret 16/17. Se lista längre ner på sidan.

21 sep | Ansökan för 2018/19 kommer öppna i e-tjänsten för statsbidrag. Vi planerar att öppna ansökan i mars 2018, men redan nu kan du läsa om vad din organisation behöver göra om det är första gången ni ska söka bidrag i e-tjänsten mina sidor för statsbidrag.

Läs om hur du blir användare i e-tjänsten mina sidor för statsbidrag

27 jan | Ny förordning innebär förändringar för statsbidrag läsåret 2017/18

Det har kommit en ny förordning som styr reglerna för bidraget, den trädde i kraft den 27 januari 2017. Förordning om ändring i förordningen (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Bidrag för läsåret 2017/18

Vem kan söka 2017/18?

Bidraget kan sökas av kommunala och enskilda huvudmän, för insatser i förskolan som syftar till att minska barngruppernas storlek. För bidragsåret 2017/18 ska ni prioritera att minska grupper med barn som är högst två år den 31 december 2017. Annan pedagogisk verksamhet såsom pedagogisk omsorg (familjedaghem eller flerfamiljslösningar), omsorg på obekväm tid, öppen förskola samt öppen fritidsverksamhet kan inte ansöka om bidraget.

Hur stort är bidraget 2017/18?

Ni som beviljas bidrag får 30 000 kr för varje plats som barngruppen minskas med. Ni kan också få bidrag för att undvika en planerad ökning av barngruppens storlek. Den totala summan att fördela under läsåret är 828 miljoner kronor.

Urval vid översök

Om antalet sökta platser är större än vad det finns medel att bevilja kommer ett urval att göras.  Vid ett eventuellt översök ska pengar enligt den nya förordningen i första hand fördelas till förskolor i områden med svåra förutsättningar där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningens kvalitet. När Skolverket bedömer vilka förskolor som kan anses ha svåra förutsättningar kommer vi att titta på faktorer som barngruppsstorlek, andel förskollärare och olika socioekonomiska parameterar. Uppgifterna om barngruppsstorlek och andel förskollärare hämtar vi från den statistik som förskolorna själva lämnat till SCB i den så kallade ”15 oktoberstatistiken”.

Vad ska bidraget användas till 2017/18?

Bidraget ska användas till att minska barngruppernas storlek eller motverka en ökning av barngruppernas storlek. Huvudmannen ska för bidragsåret 2017/18 prioritera de yngsta barnen som är högst två år den 31 december 2017.

Planera och organisera åtgärderna lokalt

Det är huvudman och förskolechef som planerar åtgärderna lokalt. Hur huvudmän och förskolechefer planerar och organiserar barngruppernas storlek är en viktig förutsättning för att förskolan ska kunna uppfylla målen.

Allmänna råd med kommentarer om förskolan Förskolans läroplan

Hur beräknas bidraget 2017/18?

För varje förskoleenhet beräknas den genomsnittliga barngruppsstorleken före och efter åtgärden. Skillnaden mellan barngruppsstorleken före och efter åtgärden multipliceras sedan med antalet avdelningar före åtgärden och bidraget.

Kan man delta flera läsår?

Huvudmän som deltagit 2015/16 eller som deltar 2016/17 får delta i satsningen med samma förskolor kommande läsår. En huvudman söker för ett läsår i taget och prövas på nytt varje år.

Beslut för ansökan 2017/18

1 873 förskolor får dela på 828 miljoner kronor för bidragsomgången 2017/18.

Så har vi gjort vår bedömning

I årets ansökningsomgång har det kommit in fler ansökningar än vad det finns bidrag för.

När bidraget inte räcker till alla ska det i första hand gå till huvudmän som har förskolor i områden med svåra förutsättningar där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningens kvalitet. Det står i 7 § förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Skolverket har räknat ut ett indexvärde för varje förskoleenhet. Det värdet har avgjort i vilken tur vi fördelat bidraget till de förskolenheter som ingår i huvudmännens ansökningar.

För att kunna söka bidraget på våren måste huvudmännen ha lämnat in uppgifter om förskolorna till Statistiska centralbyrån (SCB) under den föregående hösten. Skolverket räknar ut indexvärdet dels utifrån de uppgifter som huvudmännen lämnat in i sina ansökningar till Skolverket, dels utifrån SCB:s statistik.

Vi har använt följande uppgifter från SCB:s statistik:

  • Andel förskollärare.
  • Andel barn med föräldrar som har förgymnasial utbildning som högsta utbildning.
  • Andel barn med utländsk bakgrund.

Från ansökningarna till Skolverket har vi använt följande uppgifter:

  • Genomsnittlig storlek på barngrupperna.

Huvudmännen ska i sina ansökningar göra en prognos över hur stora barngrupperna blir dels om de får bidrag, dels om de inte får bidrag. Skolverket räknar ut den genomsnittliga storleken på barngrupperna utifrån prognosen om en huvudman inte får bidrag. Vi gör det genom att dividera antal inskrivna barn med antal barngrupper/avdelningar.

Ju högre index en förskolenhet har, desto svårare förutsättningar har den. Skolverket beviljar alltså i första hand bidrag till den förskoleenhet som har det högsta indexvärdet och därefter i en fallande skala. Det lägsta indexvärde en förskoleenhet som fått bidrag haft var -0,22054703.


Bidrag för läsåret 2016/17

Vem kan söka 2016/17?

Bidraget kan sökas av kommunala och enskilda huvudmän, för insatser i förskolan som syftar till att minska barngruppernas storlek. Ni ska prioritera att minska grupper med barn födda 2013 eller senare. Annan pedagogisk verksamhet såsom pedagogisk omsorg (familjedaghem eller flerfamiljslösningar), omsorg på obekväm tid, öppen förskola samt öppen fritidsverksamhet kan inte ansöka om bidraget.

Hur stort är bidraget 2016/17?

Ni som beviljas bidrag får 30 000 kr för varje plats som barngruppen minskas med. Ni kan också få bidrag för att undvika en planerad ökning av barngruppens storlek. Den totala summan att fördela under läsåret är 830 miljoner kronor.

Urval vid översök för läsåret 2016/17

Om antalet sökta platser är större än det finns medel att bevilja kommer urval att göras. Bidraget kommer i första hand fördelas till huvudmän med de största barngrupperna och därefter i fallande ordning. Om flera huvudmän har samma storlek på barngrupperna ska ytterligare urval göras så att bidrag i första hand fördelas till förskolor med lägst personaltäthet. 

Vad ska bidraget användas till 2016/17?

Bidraget ska användas till att antingen minskar barngruppernas storlek eller motverka en ökning av barngruppernas storlek. Huvudmannen ska prioritera de yngsta barnen födda 2013 eller senare.

Planera och organisera åtgärder lokalt

Det är huvudman och förskolechef som planerar åtgärderna lokalt. Hur huvudmän och förskolechefer planerar och organiserar barngruppernas storlek är en viktig förutsättning för att förskolan ska kunna uppfylla målen.

Allmänna råd med kommentarer om förskolan Förskolans läroplan

Hur beräknas bidraget 2016/17?

För varje förskoleenhet beräknas den genomsnittliga barngruppstorleken före och efter åtgärden. Skillnaden mellan barngruppsstorleken före och efter åtgärden multipliceras sedan med antalet avdelningar före åtgärden och bidraget.

Kan man delta flera läsår?

Huvudmän som deltar 2015/16 får delta i satsningen med samma förskolor kommande läsår. En huvudman söker för ett läsår i taget och prövas på nytt varje år.

Beslut för läsåret 2016/17

Beslut redovisning för läsåret 16/17
Nu har kommuner och enskilda huvudmän redovisat statsbidraget för 2016/2017. Redovisningarna visar att 558 kommuner och enskilda huvudmän har genomfört åtgärder som har minskat barngruppernas storlek.

Beslutsbilaga redovisning – enskilda huvudmän (253 kB) Beslutsbilaga redovisning – kommunala huvudmän (227 kB)

För bidragsåret 2016/17 beviljas 575 huvudmän bidrag om totalt ca 970 miljoner kronor i detta urval.

Bidraget fördelas på 2899 förskoleenheter. Totalt ansökte 889 huvudmän om drygt 1,2 miljarder kronor. Eftersom man har ansökt om mer pengar än det finns bidrag att fördela har Skolverket gjort ett urval. I första hand har förskolor med de största barngrupperna prioriterats. Om flera sökande har samma storlek på barngrupperna har vi prioriterat de förskolor som har lägst personaltäthet. Detta innebär att huvudmän kan ha fått bidrag för enbart några av de förskolor de sökt för.

Hur mycket kommunala huvudmän sökt och beviljats (58 kB)

Enskilda förskoleenheter som beviljats eller fått avslag (122 kB)

Kommunala förskoleenheter som beviljats eller fått avslag (323 kB)

Hur mycket enskilda huvudmän sökt och beviljats (67 kB)

Urvalet har vi gjort med stöd av förordning (2015:404) om bidrag för mindre barngrupper i förskolan och Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:1) om bidrag för mindre barngrupper i förskolan.


Beslut för läsåret 2015/16

Redovisning av bidraget för läsåret 2015/16

Nu har de kommuner och fristående huvudmän som fick bidraget för läsåret 2015/16 redovisat vad pengarna användes till. Redovisningarna visar att 454 kommuner och fristående förskolor har genomfört åtgärder som minskat barngruppernas storlek.

Här kan du se hela sammanställningen av redovisningarna från kommunala huvudmän (32 kB)

Här kan du se hela sammanställningen av redovisningarna från fristående huvudmän (40 kB)

Kontakt

statsbidrag.barngrupper@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-03
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten