Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Det här statsbidraget kan huvudmän söka för att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Två små barn som äter

Bidragsomgången 2018/19

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av barngruppernas storlek i förskolan. Huvudmännen ska prioritera de yngsta barnen som är högst två år den 31 december 2018.

Det går att minska barngrupperna på olika sätt. Antingen har ni färre inskrivna barn eller så skapar ni fler barngrupper på förskolan. Om ni skapar fler barngrupper kan ni öka det totala antalet barn på förskolan så länge den genomsnittliga storleken på barngrupperna minskar.

Det måste finnas en tydlig koppling mellan de åtgärder som ni genomför och de kostnader ni redovisar. Om ni till exempel minskar barngrupperna genom att skapa en till barngrupp kan ni använda bidraget till att anställa personal, rusta upp lokaler eller köpa inventarier eller pedagogiska verktyg till den nya barngruppen. Om ni skapar en barngrupp med utepedagogisk inriktning kan ni till exempel använda bidraget till att rusta upp utemiljön.  Om ni minskar barngrupperna genom att ha färre inskrivna barn kan ni till exempel använda bidraget till personalkostnader.

Vilka åtgärder får bidraget inte användas till?

Bidraget får inte användas till åtgärder som sker hos en annan huvudman. En kommunal huvudman som minskar sina barngrupper genom att ge fristående huvudmän ökade etableringsmöjligheter kan inte beviljas bidrag för detta. Bidraget får inte användas till att barn antas till annan omsorgsform än förskola. Det är inte en godkänd åtgärd att minska barngruppens storlek genom att istället placera barn i omsorgsformen pedagogisk omsorg. Personalförstärkning är inte en godkänd åtgärd utan att barngruppsstorleken påverkas.

Vilka villkor gäller för statsbidraget

För att du ska kunna söka statsbidraget måste det finnas uppgifter om de förskoleenheter du vill söka för i Statistiska centralbyråns (SCB) statistik från hösten 2016 (15 oktober-statistiken). Det innebär att Skolverket använder samma statistik som i förra årets ansökan när vi bedömer vilka som ska få bidrag 2018/19. Anledningen till att vi använder statistik från 2016 är att vi vill kunna lämna beslut om bidraget så tidigt som möjligt. Det går inte att söka bidraget för förskoleenheter som det inte finns uppgifter om i SCB:s statistik från hösten 2016.

Ni måste genomföra åtgärderna för att minska barngrupperna eller motverka en ökning under bidragsåret, 1 juli - 30 juni. Fakturan för åtgärderna kan ni betala efter bidragsåret men den ska bestå av kostnader som uppkommit under bidragsåret. Om ni är i startgroparna för att bygga en ny förskola men vet att ni inte kommer hinna under det här bidragsåret bör ni fundera på om ni ska vänta till nästa bidragsår.

Kan vi delta flera läsår?

Du söker bidraget för ett läsår i taget och prövas på nytt varje år.

Hur stort är statsbidraget?

Huvudmän som får ta del av bidraget får 30 000 kronor för varje plats som barngruppen minskar med. Det går också att få bidrag för att undvika en planerad ökning av barngruppens storlek. Den totala summan att fördela under läsåret är 828 miljoner kronor.

Hur beräknar Skolverket bidraget?

Skolverket beräknar den genomsnittliga storleken på barngrupperna på varje förskoleenhet före och efter insatserna. Sedan multiplicerar vi skillnaden mellan storleken på barngrupperna före och efter insatserna med antalet barngrupper innan insatserna och med bidraget.

Om Skolverket måste göra ett urval

Om ansökningarna gäller för fler platser än det finns bidrag till gör Skolverket ett urval. Då fördelar Skolverket i första hand pengarna till områden som har svåra förutsättningar där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningen kvalitet. Det innebär att vi tar hänsyn till sådant som barngruppernas storlek, andelen förskollärare och olika socioekonomiska faktorer.

När kommer utbetalningen?

Bidraget betalas ut vid två tillfällen, i augusti och i januari. Ni behöver inte använda betalningen i augusti innan ni får er nästa utbetalning i januari. Ni får fördela bidragsbeloppet till insatser under hela bidragsåret. Det pågår från 1 juli till 30 juni.

Bidragsomgången 2017/18

Vem kan söka 2017/18?

Bidraget kan sökas av kommunala och enskilda huvudmän, för insatser i förskolan som syftar till att minska barngruppernas storlek. För bidragsåret 2017/18 ska ni prioritera att minska grupper med barn som är högst två år den 31 december 2017. Annan pedagogisk verksamhet såsom pedagogisk omsorg (familjedaghem eller flerfamiljslösningar), omsorg på obekväm tid, öppen förskola samt öppen fritidsverksamhet kan inte ansöka om bidraget.

Hur stort är bidraget 2017/18?

Ni som beviljas bidrag får 30 000 kr för varje plats som barngruppen minskas med. Ni kan också få bidrag för att undvika en planerad ökning av barngruppens storlek. Den totala summan att fördela under läsåret är 828 miljoner kronor.

Urval vid översök

Om antalet sökta platser är större än vad det finns medel att bevilja kommer ett urval att göras.  Vid ett eventuellt översök ska pengar enligt den nya förordningen i första hand fördelas till förskolor i områden med svåra förutsättningar där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningens kvalitet. När Skolverket bedömer vilka förskolor som kan anses ha svåra förutsättningar kommer vi att titta på faktorer som barngruppsstorlek, andel förskollärare och olika socioekonomiska parameterar. Uppgifterna om barngruppsstorlek och andel förskollärare hämtar vi från den statistik som förskolorna själva lämnat till SCB i den så kallade ”15 oktoberstatistiken”.

Vad ska bidraget användas till 2017/18?

Bidraget ska användas till att minska barngruppernas storlek eller motverka en ökning av barngruppernas storlek. Huvudmannen ska för bidragsåret 2017/18 prioritera de yngsta barnen som är högst två år den 31 december 2017.

Planera och organisera åtgärderna lokalt

Det är huvudman och förskolechef som planerar åtgärderna lokalt. Hur huvudmän och förskolechefer planerar och organiserar barngruppernas storlek är en viktig förutsättning för att förskolan ska kunna uppfylla målen.

Allmänna råd med kommentarer om förskolan Förskolans läroplan

Hur beräknas bidraget 2017/18?

För varje förskoleenhet beräknas den genomsnittliga barngruppsstorleken före och efter åtgärden. Skillnaden mellan barngruppsstorleken före och efter åtgärden multipliceras sedan med antalet avdelningar före åtgärden och bidraget.

Kan man delta flera läsår?

Huvudmän som deltagit 2015/16 eller som deltar 2016/17 får delta i satsningen med samma förskolor kommande läsår. En huvudman söker för ett läsår i taget och prövas på nytt varje år.

Beslut om ansökan 2017/18

1 875 förskolor får dela på 828 miljoner kronor för bidragsomgången 2017/18.

Beslut kommunala huvudmän (584 kB)

Beslut fristående huvudmän (593 kB)

Beslut kommunala förskoleenheter (1,1 MB)

Beslut fristående förskoleenheter (656 kB)

Så har vi gjort vår bedömning

I årets ansökningsomgång har det kommit in fler ansökningar än vad det finns bidrag för.

När bidraget inte räcker till alla ska det i första hand gå till huvudmän som har förskolor i områden med svåra förutsättningar där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningens kvalitet. Det står i 7 § förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Skolverket har räknat ut ett indexvärde för varje förskoleenhet. Det värdet har avgjort i vilken tur vi fördelat bidraget till de förskolenheter som ingår i huvudmännens ansökningar.

För att kunna söka bidraget på våren måste huvudmännen ha lämnat in uppgifter om förskolorna till Statistiska centralbyrån (SCB) under den föregående hösten. Skolverket räknar ut indexvärdet dels utifrån de uppgifter som huvudmännen lämnat in i sina ansökningar till Skolverket, dels utifrån SCB:s statistik.

Vi har använt följande uppgifter från SCB:s statistik:

  • Andel förskollärare.
  • Andel barn med föräldrar som har förgymnasial utbildning som högsta utbildning.
  • Andel barn med utländsk bakgrund.

Från ansökningarna till Skolverket har vi använt följande uppgifter:

  • Genomsnittlig storlek på barngrupperna.

Huvudmännen ska i sina ansökningar göra en prognos över hur stora barngrupperna blir dels om de får bidrag, dels om de inte får bidrag. Skolverket räknar ut den genomsnittliga storleken på barngrupperna utifrån prognosen om en huvudman inte får bidrag. Vi gör det genom att dividera antal inskrivna barn med antal barngrupper/avdelningar.

Ju högre index en förskolenhet har, desto svårare förutsättningar har den. Skolverket beviljar alltså i första hand bidrag till den förskoleenhet som har det högsta indexvärdet och därefter i en fallande skala. Det lägsta indexvärde en förskoleenhet som fått bidrag haft var -0,22054703.

Bidragsomgången 2016/17

Beslut om redovisning 2016/17

De kommuner och fristående huvudmän som fick bidraget för 2016/17 har redovisat vad pengarna användes till. Sammanlagt har 186 huvudmän har fått beslut om återkrav motsvarande drygt 61 miljoner.

Beviljade och godkända statsbidrag för kommunala huvudmän (227 kB)

Beviljade och godkända statsbidrag för fristående huvudmän (258 kB)


Vanliga frågor och svar

När och hur ska vi redovisa bidraget?

För bidragsåret 2017/18 ska ni redovisa era åtgärder och kostnader i september 2018.

För bidragsåret 2018/19 ska ni redovisa era åtgärder och kostnader i september 2019.

För båda bidragsomgångarna gäller att ni kommer att få redovisa ett medelvärde av antalet inskrivna barn och antal barngrupper för hela bidragsåret. Det pågår från 1 juli till 30 juni. Det genomsnittliga antalet barn och barngrupper under bidragsåret måste stämma överens med vad ni ansökt om bidrag för. Om det skiljer sig kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget för den eller de platser som ni inte minskat eller motverkat en ökning av. Skolverket kommer också att bedöma om era åtgärder och kostnader gör att ni har rätt till hela det utbetalda statsbidraget.

Hur definierar Skolverket en barngrupp?

Med barngrupp menar Skolverket de barn som är inskrivna på en avdelning, det vill säga den grupp som barnet ingår i under större delen av sin dag i förskolan. Gruppens sammansättning ska vara densamma under större delen av dagen och över tid. Det är inte tillåtet att använda bidraget för att skapa mindre barngrupper under en begränsad del av dagen.

Ska vi räkna med de barn som bara går på förskolan några timmar om dagen?

Ni ska räkna med alla inskrivna barn, oavsett om barnen är på förskolan på hel- eller deltid.

Måste vi genomföra minskningen/motverka ökningen på just den förskola som vi fått bidrag för?

Ja, ni måste minska storleken på barngrupperna eller motverka en ökning på den förskola som ni fått bidrag för.

Vad händer om vi måste ta in fler barn än vi skrivit i vår ansökan?

Om ni inte klarar av att minska barngrupperna eller motverka en ökning så mycket som ni angett i ansökan kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidrag. Ni kommer efter bidragsårets slut att få redovisa ett medelvärde av antalet inskrivna barn och antal barngrupper för hela bidragsåret. Bidragsåret pågår från 1 juli till 30 juni.  

Vad händer om vi inte kan minska barngrupperna så mycket som vi sökt bidrag för? Kan vi då välja att motverka en ökning?

Nej, det går inte att välja att motverka en ökning av barngruppernas storlek om ni har ansökt om att minska barngrupperna.

Kontakt

statsbidrag.barngrupper@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-03
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten