Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Det här statsbidraget kan sökas av huvudmän för att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Två små barn som äter

31 jan | Tekniska problem vid utbetalningar. I de utbetalningarna av våra statsbidrag som skett under januari framgår tyvärr inte vilket bidrag pengarna avser. Här kan du se de summor som har betalats ut för Mindre barngrupper i förskolan. Utbetalningar januari 2017 (70 kB)  

Statsbidrag för läsåret 2017/18

Ny förordning innebär förändringar

Det har kommit en ny förordning som styr reglerna för bidraget. Det är regeringen som har beslutat om förordningen och den kommer att träda i kraft den 27 januari. Exakt vilka förändringar det innebär för ansökan och ansökningsprocessen kan vi i dagsläget inte svara på eftersom vi håller på att analysera förordningen. Vi kommer att publicera mer information på den här sidan så snart vi kan.

Förordning om ändring i förordningen (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Ansökningsperioden för 2017 kommer att hållas i april och en ny föreskrift kommer att publiceras inom kort.

För er som blivit beviljade bidrag för bidragsåret 2016/17 gäller samma krav och regler som tidigare, se nedan. 


Statsbidrag för läsåret 2016/17

Ansök för 2016/17 i mars, redovisa 2015/16 i september

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av kommunala och enskilda huvudmän, för insatser i förskolan som syftar till att minska barngruppernas storlek. Ni ska prioritera att minska grupper med barn födda 2013 eller senare. Annan pedagogisk verksamhet såsom pedagogisk omsorg (familjedaghem eller flerfamiljslösningar), omsorg på obekväm tid, öppen förskola samt öppen fritidsverksamhet kan inte ansöka om bidraget.

Bidragets storlek

Ni som beviljas bidrag får 30 000 kr för varje plats som barngruppen minskas med. Ni kan också få bidrag för att undvika en planerad ökning av barngruppens storlek. Den totala summan att fördela under läsåret är 830 miljoner kronor.

Vad ska pengarna användas till?

Bidraget ska användas till att antingen minskar barngruppernas storlek eller motverka en ökning av barngruppernas storlek. Huvudmannen ska prioritera de yngsta barnen födda 2013 eller senare.

Planera och organisera

Det är huvudman och förskolechef som planerar åtgärderna lokalt. Hur huvudmän och förskolechefer planerar och organiserar barngruppernas storlek är en viktig förutsättning för att förskolan ska kunna uppfylla målen.

Allmänna råd med kommentarer om förskolan Förskolans läroplan

Hur beräknas bidraget?

För varje förskoleenhet beräknas den genomsnittliga barngruppstorleken före och efter åtgärden. Skillnaden mellan barngruppsstorleken före och efter åtgärden multipliceras sedan med antalet avdelningar före åtgärden och bidraget.

Kan man delta flera läsår?

Huvudmän som deltar 2015/16 får delta i satsningen med samma förskolor kommande läsår. En huvudman söker för ett läsår i taget och prövas på nytt varje år.

Beslut om ansökan för läsåret 2016/17

För bidragsåret 2016/17 beviljas 575 huvudmän bidrag om totalt ca 970 miljoner kronor i detta urval.

Bidraget fördelas på 2899 förskoleenheter. Totalt ansökte 889 huvudmän om drygt 1,2 miljarder kronor. Eftersom man har ansökt om mer pengar än det finns bidrag att fördela har Skolverket gjort ett urval. I första hand har förskolor med de största barngrupperna prioriterats. Om flera sökande har samma storlek på barngrupperna har vi prioriterat de förskolor som har lägst personaltäthet. Detta innebär att huvudmän kan ha fått bidrag för enbart några av de förskolor de sökt för.

Hur mycket kommunala huvudmän sökt och beviljats (58 kB)

Enskilda förskoleenheter som beviljats eller fått avslag (122 kB)

Kommunala förskoleenheter som beviljats eller fått avslag (323 kB)

Hur mycket enskilda huvudmän sökt och beviljats (67 kB)

Urvalet har vi gjort med stöd av förordning (2015:404) om bidrag för mindre barngrupper i förskolan och Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:1) om bidrag för mindre barngrupper i förskolan.


Statsbidrag för läsåret 2015/16

Redovisning av bidraget för läsåret 2015/16

Nu har de kommuner och fristående huvudmän som fick bidraget för läsåret 2015/16 redovisat vad pengarna användes till. Redovisningarna visar att 454 kommuner och fristående förskolor har genomfört åtgärder som minskat barngruppernas storlek.

Här kan du se hela sammanställningen av redovisningarna från kommunala huvudmän (32 kB)

Här kan du se hela sammanställningen av redovisningarna från fristående huvudmän (40 kB)

Kontakt

statsbidrag.barngrupper@skolverket.se

Senast granskad: 2017-02-17
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten