Vårändringsbudget – förstärkningar av statsbidrag

I samband med vårändringsbudgeten föreslår Regeringen förstärkning av vissa statsbidrag. Vi kommer att informera under respektive bidrag när det finns ett formellt beslut.

En del av förslagen i regeringens vårändringsbudget innebär förstärkningar av statsbidrag som Skolverket kommer att hantera under 2021. I samband med förslagen får Skolverket en del frågor hur det påverkar statsbidragen. Vi vet ännu inte exakt hur det påverkar bidragen men så snart det finns formella beslut kommer vi att informera om det.

De vanligaste frågorna vi brukar få är:

  • vilka villkor gäller för att ta del av de nya pengarna
  • när bidragen kommer gå att söka
  • om förslagen kommer att innebära förändringar i de aktuella statsbidragsförordningarna.

Efter att vårändringsbudgeten har presenterats i april fortsätter Regeringskansliet att bereda förslagen inför beslut i riksdag och regering. Under den här perioden brukar Regeringskansliet också ha dialog med Skolverket angående de aviserade satsningarna.

Runt midsommar fattar riksdagen formellt beslut om att tillföra pengar enligt förslagen i vårändringsbudgeten, och efter det kan regeringen lägga till uppdrag i myndighetens regleringsbrev. Skolverket har börjat förbereda sig för att ta hand om de här uppgifterna för att snabbt kunna informera berörda när det finns formella beslut.

Viktigaste förslagen som berör statsbidragen

Anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

Regeringen föreslår en utökning i följande delar:

  • 100 000 000 kr avseende lovskola och andra insatser utanför ordinarie undervisningstid
  • 250 000 000 kronor avseende en förstärkning av det statliga stödet till skolväsendet (en förstärkning av den så kallade skolmiljarden).
  • 15 000 000 kr för att huvudmannen ska sänka avgiften för elever (som slutfört sin gymnasieutbildning under 2020 och 2021 och som drabbats negativt av spridningen av covid-19) som vill göra s.k. prövning för att få högre betyg.

Skälen för regeringens förslag i den här delen hänger ihop med att elever i grund- och gymnasieskolan har drabbats negativt av pandemin. Kunskapstappet behöver tas igen och huvudmännen ska genom förstärkningen ges ökade möjligheter att erbjuda eleverna den utbildning de inte har kunnat tillgodogöra sig under pandemin.

Läs mer om statsbidraget för lovskola.

Anslag 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning

Regeringen föreslår en utökning i följande delar

  • 779 200 000 kronor för fler utbildningar av högre kvalitet avseende yrkesinriktad regional vuxenutbildning i kombination med kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi), eller utbildning i svenska som andraspråk.
  • 332 000 000 kronor i retroaktiv ersättning till kommunerna för medfinansiering av regionalt yrkesvux 2020.

Skälen för regeringens förslag i den här delen hänger ihop med att de vill ge kommunerna förutsättningar att skapa fler utbildningar av högre kvalitet, där yrkesinriktad regional vuxenutbildning (regionalt yrkesvux) inom kommunal vuxenutbildning (komvux) kombineras med kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi), eller utbildning i svenska som andraspråk. Regeringen vill att den här satsningen ska fortsätta och avser därför att i budgetpropositionen för 2022 återkomma med förslag om ytterligare medel för utbildningsplatser.

Läs mer om statsbidraget regional vuxenutbildning

Publicerades den .