Statsbidrag för lovskola

Statsbidrag för lovskola syftar till att elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E ska få ökad möjlighet att nå dem. Huvudmän kan bara söka bidrag för lovskola som är frivillig att anordna.

Elev i fokus

AKTUELLT

10 jan | Nytt datum för ansökan: 15 februari-15 mars

7 dec | Beslut om lovskola 2017.

Skolverket har fattat beslut om av statsbidrag för lovskola under 2017.

Läs mer om beslut om statsbidrag för sommarlovet längre ned på sidan.

Statsbidrag för undervisning under skollov 2017 (701 kB)

Läs mer om beslut om statsbidrag för sport-, påsk- och höstlov längre ner på sidan.

Statsbidrag för undervisning under övriga lov (424 kB)

12 sep | Ny regler för lovskola från januari 2018. Den nya förordningen som trädde i kraft 1 augusti 2017 kommer att påverka villkoren för statsbidraget för lovskola med start från januari 2018. Rekvisitionen för övriga lov 2017 påverkas alltså inte av förändringarna.

Förordning om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov


Ansökan är öppen 15 februari–15 mars

För att logga in i e-tjänsten och göra ansökan behöver du vara en användare med behörighet till bidraget. 

Lägg till och se vilka som har behörighet till bidraget

Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på: Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E.

Huvudmän kan söka bidrag för samtliga skollov, utom jullovet 2017: Ansökan om bidrag omfattar därmed sommarlovet samt övriga lov (sportlovet, påsklovet och höstlovet).

Från och med 1 augusti 2017 är det obligatoriskt för huvudmän att anordna lovskola för elever i årskurs 8 och 9. Ni kan inte söka statsbidrag för lovskola som är obligatorisk att anordna.Det är bara möjligt att söka bidrag för lovskola som är frivillig att anordna.

Prövning för betyg

Elever som går lovskola kan genomgå prövning för att visa sina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. Skolan ska utforma prövningen så att eleven har möjlighet att nå alla betygsnivåer från F till A.

För dig som är lärare, rektor eller huvudman finns Skolverkets allmänna råd om prövning. Dessa är rekommendationer för hur skolor kan tillämpa bestämmelser om prövning i skollagen och andra författningar. Råden bör följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

Prövning i skolan 


Vem kan söka?

Bidraget kan enbart sökas av skolhuvudmän.

Grundskola årskurs 6-9

Huvudman för grundskola kan söka statsbidrag för lovskola för elev som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyg E i ett eller flera ämnen. Bidraget omfattar elever i åk 6, 7, 8 och 9 eller, när det är fråga om undervisning under sommarlov, har gått i någon av dessa årskurser.

Gymnasieskola - nationella program och IM

Huvudman för gymnasieskola kan söka statsbidrag för lovskola för elev i gymnasieskolan som behöver det för att nå kunskapskraven för betyget E i en eller flera kurser eller, när det gäller introduktionsprogram, i ett eller flera ämnen som ingår i elevens individuella studieplan.

Sameskolan och Specialskolan

Huvudman för specialskola respektive sameskola kan söka bidraget för elever i årskurs 6 i sameskolan eller årskurs 7, 8, 9 eller 10 i specialskolan eller, när det är fråga om undervisning under sommarlov, har gått i någon av dessa årskurser. Kontakta Skolverket för mer information om ansökan.


Hur stort är bidraget?

Bidragsbeloppet är högst 1500 kr per elev och vecka för sommarlovet. (Det motsvarar högst 300 kr per elev och dag för sport- påsk- och höstlov).

Om bidraget är översökt, det vill säga om huvudmännen totalt ansöker för så många elevveckor att anslaget inte räcker till 1500 kr per elevvecka, kan Skolverket besluta om ett lägre bidragsbelopp per elevvecka.

I ansökan gör huvudmannen en prognos av hur behovet ser ut och söker bidrag för ett visst antal elevveckor respektive elevdagar. Skolverket handlägger och fattar beslut om ansökan och ger där besked om bidragsbelopp och ”tak” för antal elevveckor/elevdagar. Beviljad ansökan innebär att den sökande har rätt att rekvirera bidrag – och huvudmannen ska där redovisa det faktiska utfallet (även om det är lägre eller högre än prognosen som man gav i ansökan).

När huvudmännen redovisar utfallet av det faktiska antalet deltagande elever och elevveckor i sin rekvisition, kan Skolverket göra en omfördelning om det finns medel över.

Om det finns medel över efter rekvisitionen för sommarskola kan Skolverket göra en omfördelning, enligt följande (och vice versa efter rekvisitionen för övriga lov):

1.   I första hand kan bidragsbeloppet höjas upp till högst 1 500 kr per elevvecka upp till det antal elevveckor som beviljats i ansökan.

2.   I andra hand kan huvudmän som angett ett högre antal elevveckor i rekvisitionen än beviljat i ansökan, få bidrag för dessa.

3.   I tredje hand kan Skolverket bevilja ett högre bidragsbelopp om det finns särskilda skäl med hänsyn till antalet elever i verksamheten.

Först efter rekvisition och omfördelning betalas bidrag ut. Beviljat bidrag att utbetala kan högst uppgå till de kostnader huvudmannen har redovisat för lovskolan.


Vilka uppgifter behöver ni lämna in?

I ansökan ska ni ange hur många elevveckor respektive elevdagar ni planerar och budgeterar för. Ansökningsblanketten ger stöd för behovsinventering och prognos för 2017. Sökande ska också svara på frågor om mål, genomförande och uppföljning av lovskole-verksamheten på huvudmannanivå.

I rekvisitionen ska ni redovisa vilka kostnader ni haft för att organisera och genomföra lovskolan, samt elevuppgifter för deltagande elever. Elever behöver därför få information om att personuppgifter samlas in och lämnas vidare till Skolverket.

Informera om insamling av personuppgifter 

Nedan hittar ni ett informationsblad om insamling av personuppgifter och PUL som kan användas direkt av skolorna. Skolverket kommer inte att samla in dessa underlag, men vi kommer däremot att fråga i samband med rekvisitionen om elever och vårdnadshavare har blivit informerade.

Informationsblad för skolor (161 kB) Information om PUL för huvudmän (184 kB)


Hur och när fattar Skolverket beslut?

I Mina sidor kan du se ansökan och alla handlingar för de ärenden som är inskickade via Mina sidor och är under handläggning av Skolverket. Vi publicerar även beslut där. Du kan bara se de ärenden för de bidrag som du har fått behörighet till i Mina sidor.

Lovskola bidragsomgången 2017

Beslut om begäran om rekvisition för lovskola under övriga lov 2017

Skolverket har beviljat begäran om utbetalning av statsbidrag för lovskola under övriga lov 2017 till 296 huvudmän. Det totala beloppet är 18,1 miljoner kronor. Eftersom det finns bidrag kvar att fördela har vi beslutat att bidragsbeloppet för lovskola under övriga lov 2017 höjs till 300 kr per elev och dag. Huvudmän som har begärt ut bidrag för fler dagar än Skolverket beviljat i ansökan har också fått ersättning för de dagarna. Skolverket har beviljat statsbidraget utifrån de uppgifter huvudmännen redovisat i begäran om utbetalning.

Statsbidrag för undervisning under övriga lov (424 kB)

Beslut om rekvisition för sommarskola 2017

Skolverket har beviljat rekvisitioner om statsbidrag för lovskola gällande sommaren 2017 till 318 huvudmän och totalt 69,9 miljoner kronor. Eftersom det finns medel kvar att fördela har vi beslutat att bidragsbeloppet för lovskola gällande sommarlovet 2017 höjs till 1 500 kr per elevvecka. Huvudmän som har rekvirerat för fler veckor än de beviljats i ansökan har även fått ersättning för de veckorna. Statsbidraget har beviljats utifrån de uppgifter huvudmannen redovisat i rekvisitionen. Statsbidrag för undervisning under skollov 2017 (701 kB)

Enskilda beslut för varje huvudman finns i Mina sidor. 

Lista över alla huvudmän som beviljats bidrag för lovskola 2017 (244 kB)

Lovskola bidragsomgången 2016

Beslut om rekvisition för sommarskola 2016

Skolverket har beviljat rekvisitioner om statsbidrag för sommarskola till 288 huvudmän och totalt 85 miljoner kronor. Eftersom det finns medel kvar att fördela har vi beslutat att bidragbeloppet för sommarskola höjs till 1 500 kr per elevvecka. Statsbidraget har beviljats utifrån de uppgifter huvudmannen har redovisat i rekvisitionen.

Se listan över vilka huvudmän som fått bidrag för sommarskola (1,2 MB)

Beslut om rekvisition för sport-, påsk- och höstlov 2016

Skolverket har beviljat rekvisitioner om statsbidrag för sport-, påsk- och höstlov till 2016 huvudmän och totalt 13 miljoner kronor. Eftersom det finns medel kvar att fördela har vi beslutat att bidragbeloppet för övriga lov höjs till 300 kr per elevdag. Statsbidraget har beviljats utifrån de uppgifter huvudmannen har redovisat i rekvisitionen.

Beslutsbilaga rekvisition (1,1 MB)

Beslut om ansökan 2016

Skolverket har beviljat ansökan om statsbidrag för 364 huvudmän om totalt 149 miljoner kronor, varav 116 miljoner för sommarskola och 33 miljoner för övriga lov. Beslutat bidragsbelopp för 2016 är 1 290 kr per elev och vecka för sommarskola, respektive 258 kr per elev och dag för övriga lov.

Beviljade huvudmän och belopp 2016 (1,1 MB)

Ni som har beviljats ansökan får rekvirera bidraget, och först därefter betalas bidrag ut. Kom ihåg att informera elevernas föräldrar och vårdnadshavare om PUL innan ni genomför lovskola, eftersom ni i rekvisitionen ska lämna personuppgifter om elever.


Kontakt

statsbidrag.lovskola@skolverket.se

Senast granskad: 2017-09-12
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten