Statsbidrag för lovskola

Syftet med statsbidrag för lovskola är att elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E ska få större möjlighet att nå dem. Huvudmän kan bara söka bidrag för så kallad annan frivilligt anordnad lovskola. Huvudmän kan inte ansöka om statsbidrag för lovskola som är reglerad i skollagen, alltså obligatoriskt anordnad lovskola och frivilligt anordnad avräkningsbar lovskola.

Elev i fokus

AKTUELLT

14 feb | Nya regler för lovskola från 2018

Skolverket betalar ut statsbidrag för lovskola som huvudmän anordnar frivilligt, så kallad annan frivilligt anordnad lovskola. Från och med 2018 är huvudmän skyldiga att erbjuda minst 50 timmars lovskola till elever i årskurs 8 och 9. Men det går inte att få statsbidrag för den obligatoriska lovskolan.

10 jan | Nytt datum för ansökan: 15 februari-15 mars

7 dec | Beslut om lovskola 2017.

Skolverket har fattat beslut om av statsbidrag för lovskola under 2017.

Läs mer om beslut om statsbidrag för sommarlovet längre ned på sidan.

Statsbidrag för undervisning under skollov 2017 (701 kB)

Läs mer om beslut om statsbidrag för sport-, påsk- och höstlov längre ner på sidan.

Statsbidrag för undervisning under övriga lov (424 kB)


Ansökan för 2018 är öppen 15 februari – 15 mars

För att logga in i e-tjänsten och göra ansökan behöver du vara en användare med behörighet till bidraget.

Förlängd ansökningstid

Sista dag för ansökan har förlängts till 21 mars pga tidigare tekniska problem med ansökan.

Tillfälliga störningar

18 mar

Just nu kan vissa fördröjningar förekomma i tjänsten. Vi arbetar på att lösa detta.

Läs mer om e-tjänsten och hur den fungerar


Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E. De som kan delta i lovskolan är elever i

  • årskurs 6 och 7
  • gymnasiet
  • årskurs 8 och 9, om de redan tidigare har deltagit 50 timmar i den obligatoriska lovskolan eller i frivilligt anordnad avräkningsbar lovskola.

Huvudmän kan söka bidrag för alla skollov utom jullovet 2018. Det går att få bidrag för lovskola under sommarlovet, sportlovet, påsklovet och höstlovet.

Nya villkor för bidraget från och med 2018

Enligt skollagen måste alla huvudmän erbjuda minst 50 timmars lovskola per elev till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen. Det går inte att få statsbidrag för lovskola som är obligatorisk att anordna. Statsbidraget går bara att söka för lovskola som är frivillig att anordna, alltså annan frivilligt anordnad lovskola. Det innebär att elever i årskurs 8 och 9 måste ha deltagit i lovskola under 50 timmar innan det går att söka statsbidrag för dem.

Om obligatorisk lovskola i skollagen (2010:800) 10 kap 23 a § och 23 b §

Prövning för betyg

Elever som går lovskola kan genomgå prövning för att visa sina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. Skolan ska utforma prövningen så att eleven har möjlighet att nå alla betygsnivåer från F till A.

För dig som är lärare, rektor eller huvudman finns Skolverkets allmänna råd om prövning. Det är rekommendationer för hur skolor kan tillämpa bestämmelserna om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Prövning i skolan 


Vem kan söka?

Bara huvudmän för skolan kan söka bidraget.

Grundskola årskurs 6-9

Huvudmän för grundskolan kan söka statsbidrag för frivillig lovskola för elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyg E i ett eller flera ämnen. Eleverna ska gå i årskurs 6 eller 7. Bidraget kan också gå till frivillig lovskola för elever i årskurs 8 och 9, men då måste eleverna först ha deltagit 50 timmar i obligatorisk eller frivilligt anordnad avräkningsbar lovskola. 

Regeringskansliet: En skyldighet att erbjuda lovskola

Skollagen (2010:800) 10 kap 23 a § och 23 b §

Gymnasieskolan - nationella program och introduktionsprogram

Huvudmän för gymnasieskolan kan söka statsbidrag för annan frivilligt anordnad lovskola. Lovskolan ska vara för elever som behöver extra hjälp att nå kunskapskraven för betyget E i en eller flera kurser. Elever som går introduktionsprogram ska få hjälp att nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen som ingår i deras individuella studieplan.

Sameskolan och Specialskolan

Huvudmän för specialskolan och sameskolan kan söka bidraget för elever i årskurs 6 i sameskolan eller årskurs 7, 8, 9 eller 10 i specialskolan.  Om det är fråga om undervisning under sommarlov kan huvudmännen också söka bidraget för elever som har gått i någon av dessa årskurser. Kontakta Skolverket för mer information om ansökan.


Hur stort är bidraget?

Bidragsbeloppet är högst 1500 kronor per elev och vecka för sommarlovet. Det motsvarar högst 300 kr per elev och dag för sport-, påsk- och höstlov.

Om huvudmännen ansöker om mer än vad anslaget räcker till kan Skolverket besluta om ett lägre bidragsbelopp per elevvecka och elevdag.

I ansökan gör ni en prognos av hur behovet ser ut och söker bidrag för ett antal elevveckor och elevdagar. Om Skolverket beviljar ansökan innebär det att ni har rätt att begära ut bidrag för motsvarande antal veckor och dagar. När ni begär ut bidraget redovisar ni det faktiska utfallet. Skolverket kan göra en omfördelning om det finns pengar över. Det innebär att det belopp som Skolverket meddelar att ni ska få i samband med ansökan bara är preliminärt och kan bli högre. Maximalt kan det bli 1500 kronor per elevvecka som Skolverket beviljat för sommarlovet och 300 kronor per elevdag som vi beviljat för övriga lov.

Ni får utbetalningen efter att ni begärt ut bidraget. Observera att en huvudman som mest kan få bidrag som motsvarar de kostnader som huvudmannen har redovisat för lovskolan i samband med begäran om utbetalning.


Vilka uppgifter behöver vi lämna till Skolverket?

I ansökan ska ni ange hur många elevveckor respektive elevdagar ni planerar och budgeterar för. Ni ska också svara på frågor om mål, genomförande och uppföljning av lovskola på huvudmannanivå.

När ni begär ut bidraget ska ni redovisa vilka kostnader ni haft för att organisera och genomföra lovskolan, samt elevuppgifter om de elever som deltagit. Några exempel på sådana uppgifter är

  • personnummer
  • årskurs
  • ämne
  • prövning för betyg
  • lovsimskola.

Eleverna måste därför få information om att ni samlar in personuppgifter om dem och ger dessa till Skolverket.

Informera eleverna om att ni samlar in personuppgifter

Skolverket har tagit fram ett informationsblad om insamling av personuppgifter och PUL som skolorna kan använda. Skolverket samlar inte in dessa underlag, men i samband med begäran om utbetalning frågar vi om elever och vårdnadshavare har fått information.

Informationsblad för skolor

Information om PUL för huvudmän


Hur och när fattar Skolverket beslut?

I e-tjänsten mina sidor kan du se din ansökan och handlingar för ärenden som handläggs just nu. Skolverket publicerar även beslut där. Du kan bara se de ärenden för de bidrag som du har fått behörighet till i e-tjänsten mina sidor.

Tillfälliga störningar

18 mar

Just nu kan vissa fördröjningar förekomma i tjänsten. Vi arbetar på att lösa detta.

Lovskola bidragsomgången 2017

Beslut om begäran om rekvisition för lovskola under övriga lov 2017

Skolverket har beviljat begäran om utbetalning av statsbidrag för lovskola under övriga lov 2017 till 296 huvudmän. Det totala beloppet är 18,1 miljoner kronor. Eftersom det finns bidrag kvar att fördela har vi beslutat att bidragsbeloppet för lovskola under övriga lov 2017 höjs till 300 kr per elev och dag. Huvudmän som har begärt ut bidrag för fler dagar än Skolverket beviljat i ansökan har också fått ersättning för de dagarna. Skolverket har beviljat statsbidraget utifrån de uppgifter huvudmännen redovisat i begäran om utbetalning.

Statsbidrag för undervisning under övriga lov (424 kB)

Beslut om rekvisition för sommarskola 2017

Skolverket har beviljat rekvisitioner om statsbidrag för lovskola gällande sommaren 2017 till 318 huvudmän och totalt 69,9 miljoner kronor. Eftersom det finns medel kvar att fördela har vi beslutat att bidragsbeloppet för lovskola gällande sommarlovet 2017 höjs till 1 500 kr per elevvecka. Huvudmän som har rekvirerat för fler veckor än de beviljats i ansökan har även fått ersättning för de veckorna. Statsbidraget har beviljats utifrån de uppgifter huvudmannen redovisat i rekvisitionen. Statsbidrag för undervisning under skollov 2017 (701 kB)

Enskilda beslut för varje huvudman finns i Mina sidor. 

Lista över alla huvudmän som beviljats bidrag för lovskola 2017 (244 kB)

Tillfälliga störningar

18 mar

Just nu kan vissa fördröjningar förekomma i tjänsten. Vi arbetar på att lösa detta.


Kontakt

statsbidrag.lovskola@skolverket.se

Senast granskad: 2018-02-14
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten