Statsbidrag för ökad undervisningstid för nyanlända elever

Bidraget är till att nyanlända elever förskoleklass och grundskolan ska få mer tid till undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Undervisningen ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket.

Elever

AKTUELLT

För bidragsomgången 2018 kommer det inte finnas någon ansökan. Alla kommunala och fristående huvudmän för förskoleklass och grundskoleutbildning kan begära ut bidrag för 2018 den 15 mars-15 april. 

Redovisa mellan 15 februari – 15 mars

Redovisningen gäller för bidragsomgången 2017.

Blankett för redovisning 2017 (1,1 MB)

Skicka in redovisningen senast den 15 mars till:

nyanlanda.statsbidrag@skolverket.se

Begär ut bidrag mellan 15 mars-15 april

Alla kommunala och fristående huvudmän för förskoleklass och grundskoleutbildning kan begära ut bidrag för 2018, det krävs alltså ingen ansökan. 

För att logga in i e-tjänsten och begära ut bidraget krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. För att se vilka som har behörighet till bidraget i din organisation kan du logga in och klicka på Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.

Vilka omfattas av bidraget?

Statsbidrag beviljas för nyanlända elever i årskurs 1-9, samt elever i förberedelseklass, som går i huvudmannens grundskola den 15 februari respektive 15 september och som

  • deltar i undervisning i svenska eller svenska som andraspråk
  • får undervisning som omfattar minst 105 timmar per läsår utöver den ordinarie undervisningen

Det går inte att ta timmar från andra ämnen för att ordna ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk. Man kan inte heller få statsbidrag för utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk som bedrivs inom ramen för en prioriterad timplan, utan den utökade undervisningen ska ske utöver ordinarie undervisningstid.

Vilka räknas som nyanlända elever?

Den nyanlända eleven ska ha påbörjat sin utbildning i Sverige i grundskolan. Vårterminen 2018 ges bidrag för elever som påbörjat utbildning höstterminen 2016 eller senare. 

Vem får undervisa?

I första hand ska lärare som har lärarlegitimation och är behöriga att undervisa i svenska eller svenska som andraspråk undervisa eleverna som får utökad undervisningstid. Från och med 1 januari 2016 finns dock möjlighet att få bidrag för ökad undervisningstid för nyanlända elever även för undervisning som genomförs av obehöriga lärare. En ändring i förordningen (2013:69) innebär att de särskilda kraven på lärarnas behörighet som tidigare gällt för detta statsbidrag tas bort. Framöver gäller skollagens bestämmelser om vem som får bedriva undervisning.

Läs mer i Skolverkets juridiska vägledning om legitimation och behörighet

När ska undervisningen ske?

Undervisningen ska förläggas måndag - fredag och det är obligatoriskt för eleven att delta i undervisningen. Om undervisningen förläggs till lov ska loven infalla under läsåret. Den ökade undervisningstiden kan alltså inte ges under sommaren.

Bidragets storlek

En huvudman kan få bidrag för en termin i taget och som längst under fyra terminer för varje elev.
En huvudman fick för vårterminen 2017 som lägst 3 000 kronor och som högst 7 000 kronor per termin och elev som deltog.


Beslut för ht 2017

Huvudmän som vi beviljat bidrag för ht 2017 (375 kB)

Beslut för vt 2017

Huvudmän som vi beviljat bidrag för vt 2017 (59 kB)

Beslut för redovisning 2016

Beslut om redovisning 2016 (375 kB)


Kontakt

nyanlanda.statsbidrag@skolverket.se

Senast granskad: 2018-02-05
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten