Bidrag för hälsofrämjande skolutveckling

Hälsofrämjande skolutveckling handlar om att synliggöra att hälsoarbete i skolan är en del av en långsiktig skolutvecklingsprocess. Det innebär att när elever mår bättre, så kommer de att lära sig bättre. Samtidigt som att lärandet stimulerar elevernas välbefinnande. Huvudmän kan söka bidrag för insatser med syfte att öka elevers välbefinnande och måluppfyllelse.

Ansökan 1 nov - 1 dec 2016. Utbetalning december 2016. Redovisning hösten 2017.

Beslut om ansökan 2016

Skolverket har beviljat 99 huvudmän bidraget för hälsofrämjande skolutveckling. Totalt inkom ansökningar från 564 huvudmän.

Här är listan på alla huvudmän som beviljats bidraget (100 kB)

Vecka 52, 2016 skickar vi besluten till e-posten som angavs i ansökan. Besluten kan inte överklagas.

Så har Skolverket gjort urvalet

Intresset för bidraget har varit mycket stort och det har kommit in väldigt många bra ansökningar vilket gör att de pengar Skolverket haft att fördela inte har räckt till alla. Den totala summan huvudmännen ansökt om uppgår till närmare 400 miljoner och Skolverket har 44,5 miljoner att disponera för hela uppdraget. Vi har gjort urvalet av ansökningar med utgångspunkt i dessa kriterier och principer:

 • Insatsen ska stödja elevernas välbefinnande och utveckling mot utbildningens mål.
 • Insatsen ska bidra till ett förebyggande och hälsofrämjande arbete som utgår ifrån att lärande och hälsa hör ihop.
 • Insatsen ska involvera den samlade elevhälsans kompetens (kurator, skolsköterska, psykolog, skolläkare, personal med specialpedagogisk kompetens).
 • Insatsen ska vara förankrad och en integrerad del i skolans långsiktiga uppföljnings- och systematiska utvecklingsarbete.

Vi har utöver dessa kriterier gjort en samlad bedömning av inkomna ansökningar för att få en spridning avseende insatsernas inriktning och karaktär. Vidare har det varit viktigt att få en variation av olika typer av huvudmän samt en geografisk spridning av bidraget. En ytterligare variabel har varit att säkerställa att insatserna omfattar verksamhet med elever i olika åldrar och inom olika skolformer.

Här kan du se beslutet som skickades ut till e-posten som angavs i ansökan. (79 kB)

Vi tar tillvara erfarenheter för nya insatser

Skolverket tar nu tillvara på erfarenheterna av detta bidrag och planerar inför nya insatser för att stärka huvudmäns och skolors hälsofrämjande arbete. Med tanke på det stora gensvar vi fått blir det tydligt att det är centralt att stötta det verksamhetsnära hälsofrämjande arbetet. Det är också viktigt att skapa mer kunskap om hur arbetet ska vara så ändamålsenligt som möjligt. Vi ber därför alla som är intresserade att framöver hålla utkik på Skolverkets hemsida.


Vem kan söka?

Kommunala och fristående huvudmän för:

 • grundskolan, grundsärskolan,
 • sameskolan, specialskolan,
 • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan.

Hur stort är bidraget?

Skolverket har totalt 44,5 miljoner kronor att fördela för insatsen i sin helhet.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska användas till pågående eller nya insatser som bidrar till hälsofrämjande skolutveckling. Insatserna ska uppfylla följande kriterier:

 • Insatsen ska stödja elevernas välbefinnande och utveckling mot utbildningens mål.
 • Insatsen ska bidra till ett förebyggande och hälsofrämjande arbete som utgår ifrån att lärande och hälsa hör ihop.
 • Insatsen ska involvera den samlade elevhälsans kompetensen (kurator, skolsköterska, psykolog, skolläkare, personal med specialpedagogisk kompetens).
 • Insatsen ska vara förankrad och en integrerad del i skolans långsiktiga uppföljnings- och systematiska utvecklingsarbete.

Utöver dessa krav finns det en stor frihet i hur insatserna ska vara utformade utifrån de utmaningar och förutsättningar som finns på skolorna.

Bidraget ska användas till kostnader för insatserna

Till exempel personal för att koordinera eller samordna insatserna, lokaler, material, administration och utbildning/kompetensutveckling.

En obligatorisk seminariedag i Stockholm

Från de huvudmän som får beviljat bidraget kommer två personer att bjudas in till ett obligatorisk seminarium i Stockholm under våren 2017. Syftet med dagen är att utbyta erfarenheter och kunskaper mellan skolor och forskare om hur det främjande och förebyggande arbetet kan utvecklas utifrån skolors olika sammanhang. I ansökan ska ni ange kostnader för resa och eventuell övernattning i Stockholm för den här dagen.

Om hälsofrämjande skolutveckling

Syftet med bidraget är att det ska leda till hälsofrämjande och förebyggande insatser för en ökad måluppfyllelse.

Här kan du läsa mer om hälsofrämjande arbete i skolan:

Hälsofrämjande och förebyggande insatser för en ökad måluppfyllelse

Vanliga frågor och svar

På vilket sätt kan insatserna bidra till en långsiktig hälsofrämjande skolutveckling, när bidraget ska gå till kostnader för första halvåret 2017?

Syftet med bidraget är att det ska vara en "starthjälp" för nya eller redan pågående insatser. Insatserna ska därför ha ett långsiktigt perspektiv, även om bidraget endast täcker kostnader för vårterminen 2017.

Hur tar Skolverket tillvara på våra erfarenheter?

Skolverket kommer i samverkan med forskare och lärosäten att följa de skolor och huvudmän som deltar. Erfarenheter från de insatser som ingår i det här bidraget kommer vara betydelsefulla för att skapa en bättre helhet i de stödinsatser som Skolverket tar fram för hälsofrämjande skolutveckling.  

Kan flera skolor ingå i ansökan?

Ja, med en samlad och gemensam strategi från huvudmannens sida kan ansökan för bidraget innefatta flera skolor. Det kan till exempel komma ifråga när en huvudman vill genomföra en insats för olika ålderskategorier, eller på skolor som ligger i olika demografiska områden. Detta skall dock betraktas som en insats med ett gemensam mål och syfte.

Går det att använda bidraget till att anställa personal?

Ja, men personalkostnaderna ska vara specifikt behovsrelaterade till insatsens innehåll. Ansökta medel får inte finansiera personalkostnader som redan finansieras via statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsa, enligt förordning (2016:400).

Statsbidrag inom elevhälsan och specialpedagogik

Senast granskad: 2016-12-21
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation