Statsbidrag för entreprenörskap i skolan - huvudmän

Skolverket fördelar varje år statsbidrag till lokalt utvecklingsarbete inom entreprenörskap i skolan. Huvudmän kan söka statsbidrag för att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Bidraget kan sökas för verksamhet från förskola till vuxenutbildning.

Ung kvinna som pratar i telefon

Vem kan söka bidrag?

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän i samtliga skolformer.

Vad ska bidraget användas till?

Huvudmän som får statsbidrag ska i sin verksamhet främja entreprenörskap inom skolväsendet genom att

  • utveckla kunskaper om projekt och företagande
  • stimulera entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt
  • samarbeta med entreprenörer inom näringsliv, kulturliv och ideella organisationer eller
  • främja flickors och unga kvinnors entreprenörskap

Statsbidraget ska användas till kostnaderna för planerade insatser. Skolverket betalar inte kostnader för inköp av utrustning och material.

Bedömning av ansökan

I bedömningen av ansökan tas hänsyn till om satsningen

  • har en tydlig inriktning på entreprenörskap
  • har fokus på utvecklingen av undervisning och pedagogiskt arbete
  • innehåller en beskrivning av behov och syfte
  • omfattar insatserna som kan följas upp och utvärderas
  • ingår i ett långsiktigt utvecklingsarbete

samt att den ekonomiska planen är rimlig i relation till beskrivna insatser.

Skolverket strävar efter en god geografisk spridning av bidrag till verksamhet inom samtliga skolformer och en balans mellan stöd till gymnasieskolans yrkesinriktade och högskoleförberedande program.


Bidrag för 2018

Ansökan öppnar i 1 februari-1mars 2018.

Bidrag för 2017

Vi har beviljat bidrag till 40 kommunala och fristående huvudmän om totalt 7,4 miljoner kronor. 

Beviljade ansökningar 2017 (381 kB)


Kontakt

Peter Skoglöf 08 5273 3587

statsbidrag.entreprenorskap.skola@skolverket.se

Senast granskad: 2018-03-20
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten