Statsbidrag för entreprenörskap i skolan - huvudmän

Skolverket fördelar varje år statsbidrag till lokalt utvecklingsarbete inom entreprenörskap i skolan. Huvudmän kan söka statsbidrag för att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Bidraget kan sökas för verksamhet från förskola till vuxenutbildning.

Ung kvinna som pratar i telefon

Vem kan söka bidrag?

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän i samtliga skolformer.

Vad ska bidraget användas till?

Huvudmän som får statsbidrag ska i sin verksamhet främja entreprenörskap inom skolväsendet genom att

  • utveckla kunskaper om projekt och företagande
  • stimulera entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt
  • samarbeta med entreprenörer inom näringsliv, kulturliv och ideella organisationer eller
  • främja flickors och unga kvinnors entreprenörskap

Statsbidraget ska användas till kostnaderna för planerade insatser. Skolverket betalar inte kostnader för inköp av utrustning och material.

Bedömning av ansökan

I bedömningen av ansökan tas hänsyn till om satsningen

  • har en tydlig inriktning på entreprenörskap
  • har fokus på utvecklingen av undervisning och pedagogiskt arbete
  • innehåller en beskrivning av behov och syfte
  • omfattar insatserna som kan följas upp och utvärderas
  • ingår i ett långsiktigt utvecklingsarbete

samt att den ekonomiska planen är rimlig i relation till beskrivna insatser.

Skolverket strävar efter en god geografisk spridning av bidrag till verksamhet inom samtliga skolformer och en balans mellan stöd till gymnasieskolans yrkesinriktade och högskoleförberedande program.


Bidrag för 2017

Ansökan har stängt.
Alla som har skickat in en ansökan kommer att få sitt beslut i maj.

Bidrag för 2016

Intresset för bidrag till lokala utvecklingssatsningar inom entreprenörskap under 2016 var mycket stort. Skolverket mottog ansökningar från 110 huvudmän om bidrag för sammanlagt drygt 44 miljoner kronor. Vi beviljade bidrag om nästan 8 miljoner kronor till 41 projekt hos 34 huvudmän.

Beslut 2016 (205 kB)

Kontakt

Eva Engdell 08 5273 3591
Ia Envall 08 5273 3592

statsbidrag.entreprenorskap.skola@skolverket.se

Senast granskad: 2017-05-04
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten