Hälsofrämjande och förebyggande insatser för en ökad måluppfyllelse

Hälsofrämjande skolutveckling handlar om att synliggöra att hälsoarbete i skolan är en del av en långsiktig skolutvecklingsprocess. Här kan du läsa mer om grundtankarna bakom statsbidraget för hälsofrämjande skolutveckling och få inspiration för insatser på din skola.

Läroplanen ger vägledning för det hälsofrämjande arbetet

Läroplanen ger i sin helhet ett starkt stöd för hur det hälsofrämjande arbetet ska utformas som en naturlig del i utbildningen. Inte minst framkommer hur nära det hälsofrämjande arbetet är sammanbundet med lärandet, och inte något som ligger som ett särskilt spår eller aktivitet i utbildningen.

Se alla skolformers läroplaner

Integrera olika områden

Att integrera flera ämnen och kunskapsområden kan skapa nya och innovativa metoder i undervisningen som gör att eleverna kan utvecklas bättre och få en djupare förståelse i lärandet. Genomförandet ska samordnas i olika ämnesområden i undervisningen så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet.  Tre av nedanstående fyra områden ska integreras med varandra i insatserna utifrån statsbidraget om hälsofrämjande skolutveckling.

Fysisk aktivitet

I läroplanen betonas betydelsen av att sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen. Bakgrunden är att fysisk aktivitet är viktigt för hälsan på flera sätt. Forskning har även kunna påvisa hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan. Ur olika förklaringsperspektiv visar även studier att det kan finnas samband mellan fysisk aktivitet och skolresultat. En viktig aspekt är hur fysisk aktivitet kan bli en integrerad del i undervisningen.

Matematik och naturvetenskap

Skolan ska enligt läroplanen stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende att pröva egna idéer och lösa problem. Matematik och naturvetenskap innehåller många moment som kräver kreativitet, reflektion och problemlösning. Det gör också att matematik och naturvetenskap går att koppla till många olika kunskapsområden vilket kan skapa nya sammanhang för lärandet.

Språkutvecklande arbetssätt

Språket har avgörande betydelse för lärande i skolans alla ämnen, och för elevernas personliga utveckling. Att kunna kommunicera och uttrycka sig är centralt för att kunna utvecklas. Språket blir därför ett viktigt verktyg för att skapa förståelse och som bärare av tankar.

Estetiska uttrycksformer

Läroplanen beskriver att eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. Genom att använda estetiska arbetssätt och uttrycksformer som exempelvis musik, bild och drama kan nya vägar för kunskapsinhämtande skapas inom alla ämnen. Eleverna får knyta samman känslor, kunskaper och erfarenheter samt pröva nya uttryckssätt för att förmedla kunskap och tankar. Detta behöver ske på ett medvetet sätt så att undervisningen utformas för att eleverna ska kunna  lära sig på olika sätt och utveckla sin kreativitet.

Utgå från vetenskapligt förhållningssätt

Att i det hälsofrämjande arbetet se till större helheter handlar också om att vara öppen för och tillägna sig ny kunskap inom fler kunskapsområden. Forskning gör att kunskapen om vilka faktorer som påverkar vår hälsa ökar, och annan forskning skapar allt större klarhet i hur vi lär. Inom hjärnforskning vet man till exempel mer idag om vad som händer i vår hjärna vid fysisk aktivitet och hur det kan påverka hjärnans kognitiva förmåga vid inlärning. Annan hjärnforskning undersöker hur elevers kognitiva förmåga påverkas när de ägnar sig åt estetiska, kreativa och skapande processer. Det är nödvändigt att ständigt ställa och ompröva frågan om vad som påverkar elevers hälsa och lärande. Det innebär också att vi behöver ta till oss ny forskning från flera olika inriktningar som tillsammans kan skapa en bättre helhet och kunskapsbild när vi planerar det hälsofrämjande arbetet. I kartläggningsarbetet är elevhälsans tvärvetenskapliga kunskap värdefull att tillvarata för att skapa långsiktiga strategier i det hälsofrämjande arbetet. Läs mer om Forskningsbaserat arbetssätt i undervisningen

Främja lärande och utveckling

Lärande och hälsa påverkas i hög grad av samma faktorer. Hela lärandemiljön är därför viktig för att varje elev ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Det är väl känt utifrån forskning att när en elev klarar skolan med godkända betyg ökar chanserna i livet, och samtidigt stimulerar lärandet välbefinnandet.

Skapa långsiktighet, förankring, tydliga strukturer och tydlig ledning

Ett hälsofrämjande arbete innebär att skaffa sig en medvetenhet om hur olika stärkande faktorer kan tillvaratas i skolans systematiska utvecklingsarbete. Att genomföra exempelvis ett värdegrundsprogram på en skola är inte entydigt med att man bedriver hälsofrämjande skolutveckling. Frågan är mycket större än så, och handlar om förhållningsätt som genomsyrar hela skolans olika verksamhet och målbilder.

Utveckla ett medvetet hälsofrämjande arbete som gynnar hela skolan

Ett gott skolklimat är något som gynnar alla elevers utveckling, men det påverkar också personalens hälsa och möjligheter att kunna möta elevers olika behov på ett bättre sätt. Det i sin tur gynnar alla elever och bidrar till en positiv utvecklingsspiral. En skola som möter elevers olika behov och där lärandet är en del i det hälsofrämjande arbetet är en skola som också kan främja psykisk hälsa och minska elevers stress. I detta sammanhang är det mycket viktigt att ha strategier för hur elevhälsans alla kompetenser kan komma till sin rätt i det hälsofrämjande arbetet. Att ha goda former för det hälsofrämjande arbetet skapar också en ökad förmåga att kunna möta nya situationer som en skola kan ställas inför. Många skolor har exempelvis ställts inför situationen att på kort tid kunna möta och ge de många nyanlända eleverna en god utbildning.

Kollegialt lärande mellan skolans olika kompetenser

Skolan är en samverkansarena där goda förutsättningar för lärande och hälsa skapas av arenans alla aktörer. För att både stödja och utveckla det hälsofrämjande arbetet i klassrummet och andra lärmiljöer krävs ett kollegialt lärande mellan dessa kompetenser. Inte minst är det viktigt att vi inom denna insats behöver lära oss mer om hur elevhälsans samlade kompetens kan användas i detta sammanhang. Samverkan på flera nivåer är nödvändig inom skolan, men det kan även vara mellan skolor samt med regionala aktörer som lärosäten, länsstyrelser och landsting.

Era insatser kommer utforma framtida stödinsatser

Skolverket kommer i samverkan med forskare och lärosäten att följa de skolor och huvudmän som deltar. Erfarenheter från de insatser som ingår i det här bidraget kommer vara betydelsefulla för att skapa en bättre helhet i de stödinsatser som Skolverket tar fram för hälsofrämjande skolutveckling.

Statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling 2017

Nationella skolutvecklingsprogram

Statsbidraget för hälsofrämjande skolutveckling är en del av programmet Elevhälsa och barns omsorg.

Läs mer om nationella skolutvecklingsprogram

Senast granskad: 2016-12-12
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten